Høring - om styrking av regnskapstilsynets virkemidler

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.08.2009

Vår ref.: 09/894 FM TYH

Høring - om styrking av regnskapstilsynets virkemidlerVedlagt følger høringsnotat fra Kredittilsynet 4. februar 2009 med forslag til endringer i verdipapirhandelloven og verdipapirforskriften.

Kredittilsynets forslag omfatter endringer som skal styrke virkemidlene i forbindelse med kontrollen av børsnoterte foretaks finansielle rapportering. Blant annet er det foreslått at Kredittilsynet skal kunne kreve at utsteder innhenter dokumentasjon for å verifisere den enkelte regnskapspost. Videre er det foreslått at Kredittilsynet skal kunne pålegge utsteder å avlegge nye delårsregnskaper dersom delårsregnskapene avviker vesentlig fra det som kreves etter lov eller forskrift.

Vi ber om høringsinstansenes merknader til forslagene i høringsnotatet innen 31. august 2009. Høringssvar bes også sendt på e-post til postmottak@fin.dep.no.

Med hilsen


Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                            Alexander Behringer
                                                                                            underdirektør


Vedlegg: - Høringsnotat 4. februar 2009
              - Liste over høringsinstanser

Gjenpart: Kredittilsynet

Høringsinstanser


Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norsk Øko-Forum
Næringslivets Hovedorganisasjon
Nærings- og handelsdepartementet
Oslo Børs
Regjeringsadvokaten
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
ØKOKRIM

Til toppen