Høring - om tilpasning av årsregnskapsforskriften for forsikring til IFRS

Resultat: Forskrift 4. april 2008 om endring av forskrift 16. desember 1998 nr. 1241 om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper og enkelte andre forskrifter.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.01.2008

Vår ref.: 04/3401 FM GK

Høring – om tilpasning av årsregnskapsforskriften for forsikring til IFRS


Departementet viser til at Kredittilsynet i brev av 27. september 2007 har oversendt høringsnotat med forslag til endringer i forskrift av 16. desember 1998 nr. 1241 om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper, samt forskrift av 27. februar 2001 om årsregnskap m.m. for pensjonskasser.

Vedlagt er et høringsnotat basert på Kredittilsynets utkast til høringsnotat av 27. september 2007 om tilpasninger i årsregnskapsforskriften for forsikringsselskaper til IFRS og ny forsikringslov. Som en midlertidig løsning foreslås det at pensjonskasser får krav til å følge årsregnskapsforskriften for forsikringsselskaper så langt den passer. I høringsnotatet er det ikke tatt hensyn til høringsnotatet av 3. juli 2007 fra Norsk RegnskapsStiftelse om endringer i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder. Kredittilsynet vil komme tilbake med en vurdering av dette. Det er heller ikke tatt hensyn til endringer i IAS 1 som ble vedtatt i september 2007.

Forskriftsendringene foreslås å tre i kraft tidlig 2008 med virkning fra og med regnskapsåret 2008 som følge av at nye virksomhetsregler for livsforsikring trer i kraft fra 1. januar 2008.

Departementet ber om uttalelser til de forhold og forslag som omtales i vedlagte høringsnotat så raskt som mulig og senest 4. januar 2008. Høringsuttalelser bes også oversendt i elektronisk form til postmottak@fin.dep.no.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Espen D. Knudsen
underdirektør

Høringsinstanser


Aksjonærforeningen i Norge
AktuarKonsulenters Forum
Alle departementene
Brønnøysundregistrene
De selvstendige kommunale pensjonskasser
Den norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Folketrygdfondet
Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon
International Maritime Exchange ASA (IMAREX)
Konkurransetilsynet
Nord Pool ASA
Nordic Association of Energy Traders (NAET)
Nordisk Energimeglerforbund (NEBA)
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Rederiforbund
Norsk Investorforum
Norsk Tillitsmann ASA
Norsk Venture
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
Norske Pensjonskassers Forening
NOS Clearing ASA
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oljeindustriens Landsforening
Oslo Børs
Oslo Pensjonsforsikring
Revisjonssjefkretsen
Riksadvokaten
Siviløkonomene
Sjøassurandørenes Centralforening
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk Sentralbyrå
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
ØKOKRIM
Økonomiforbundet

Til toppen