Høring - Oppfølgingen av UNESCOs konvensjon om immateriell kulturarv

Konvensjonen trådte for Norges del i kraft 17. april 2007, og departementet arbeider med de videre planene for oppfølgingen av konvensjonens bestemmelser, herunder hvordan spørsmålet om registrering konkret bør løses. I denne forbindelse vil departementet gjerne ha innspill fra relevante miljøer, blant annet med hensyn til en kartlegging av hvilke institusjoner som helt konkret ivaretar immateriell kulturarv i Norge, hvilke områder de enkelte institusjoner særskilt fokuserer på, og hvordan et eventuelt sentralt register bør utarbeides og forvaltes. Det er også behov for en konkret vurdering av hva som må registreres.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.05.2008

Ferdigbehandlet, saken er omtalt i St.prp. nr. 1 (2008-2009)

Vår ref.: 2006/01008 KU/KU2 CHA:mmt

Oppfølgingen av UNESCOs konvensjon om immateriell kulturarv

UNESCOs konvensjon om vern av immateriell kulturarv ble vedtatt på UNESCOs generalkonferanse høsten 2003, og ratifisert av Norge 17. januar 2007. Konvensjonen er utarbeidet i den hensikt å sikre respekt for og øke bevisstheten om den immaterielle kulturarvens betydning. Den er ment å fungere som et supplement til den såkalte verdensarv-konvensjonen av 1972, som fokuserer på vern av den materielle kulturarven. Målet er å skape en bedre balanse innenfor internasjonalt arbeid med vern av kulturarv.

Konvensjonen trådte for Norges del i kraft 17. april 2007, og departementet arbeider med de videre planene for oppfølgingen av konvensjonens bestemmelser, herunder hvordan spørsmålet om registrering konkret bør løses. I henhold til konvensjonens artikkel 12 skal alle stater lage en eller flere fortegnelser (registre) over sin immaterielle kulturarv. Listene skal oppdateres jevnlig, og i forbindelse med statenes rapportering på konvensjonen skal det samtidig informeres om registrenes status. I denne forbindelse vil departementet gjerne ha innspill fra relevante miljøer, blant annet med hensyn til en kartlegging av hvilke institusjoner som helt konkret ivaretar immateriell kulturarv i Norge, hvilke områder de enkelte institusjoner særskilt fokuserer på, og hvordan et eventuelt sentralt register bør utarbeides og forvaltes. Det er også behov for en konkret vurdering av hva som må registreres.

Følgende spørsmål må særskilt vurderes:

  1. På hvilken måte kan UNESCO-konvensjonen om immateriell kulturarv best implementeres i Norge?
  2. Hvordan bør arbeidet med immateriell kulturarv i Norge samordnes?
  3. Med utgangspunkt i den definisjonen UNESCO-konvensjonen gir av immateriell kulturarv, hvilke kulturytringer må være med i en samlet oversikt over immateriell kulturarv i Norge?
  4. Hvilket detaljeringsnivå bør en slik oversikt være på?

Departementet vil i denne sammenheng minne om følgende:

UNESCO-konvensjonen om immateriell kulturarv omhandler levende praktisering av immateriell kulturarv. Hovedperspektivet er rettet mot kunnskap i å utføre/framføre immateriell kulturarv, ikke kunnskap om. Formålet med å utarbeide en oversikt over immateriell kulturarv er blant annet at den skal gi myndighetene tilstrekkelig informasjon til å forvalte og å skape relevante rammevilkår for praktisering av den immaterielle kulturarven. Oversikten skal videre gi myndighetene et grunnlag for å rapportere på hvordan Norge oppfyller pliktene som følger av konvensjonen. Oversikten skal bygge på og etablere lenker til eksisterende dokumentasjonsressurser om immateriell kulturarv.

Vi minner om definisjonen av immateriell kulturarv i konvensjonen:

“immateriell kulturarv” betyr praksis, fremstillinger, uttrykk, kunnskap, ferdigheter – samt tilhørende instrumenter, gjenstander, kulturgjenstander og kulturelle rom – som samfunn, grupper og, i noen tilfeller, enkeltpersoner anerkjenner som en del av sin kulturarv….”

En konkretisering av dette innebærer:

”a) muntlige tradisjoner og uttrykk, herunder språk som et uttrykksmiddel for immateriell kulturarv,

b) utøvende kunst,

c) sosiale skikker, ritualer og høytidsfester,

d) kunnskap og praksis som gjelder naturen og universet,

e) tradisjonelt håndverk.”

 

St.prp. nr. 73 om samtykke til ratifikasjon av konvensjonen kan lastes ned på ~/link/94d91937e183470ab65edf6061436c07.aspx. Proposisjonen inneholder den fulle konvensjonsteksten både på engelsk og norsk. 

 Frist for tilbakemelding er 15. mai 2008.

Med hilsen

Christina Smith-Erichsen e.f.
avdelingsdirektør

Christine Hamnen
seniorrådgiver

St.prp. nr. 73 om samtykke til ratifikasjon av konvensjonen kan lastes ned på https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stprp-nr-73-2005-2006-/id212715/ . Proposisjonen inneholder den fulle konvensjonsteksten både på engelsk og norsk. 

Høringsintanser:

Kunnskapsdepartementet
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Miljøverndepartementet
Fylkeskommunene
Sametinget
 
ABM-utvikling
Bispedømmerådet
Bispemøtet
Bunad- og folkedraktrådet
Riksarkivaren
Riksantikvaren
Nasjonalbiblioteket
Norsk kulturråd
Norsk lokalhistorisk institutt
Rådet for folkemusikk og folkedans
Språkrådet
Utdanningsdirektoratet

Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Universitetet i Agder

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Høgskolen i Akershus
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Bodø
Høgskolen i Buskerud
Høgskolen i Finnmark
Høgskolen i Gjøvik
Høgskolen i Harstad
Høgskolen i Hedmark
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Molde
Høgskolen i Narvik
Høgskolen i Nesna
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Høgskolen i Oslo
Høgskolen i Sogn og Fjordane
Høgskolen Stord/Haugesund
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Tromsø
Høgskolen i Vestfold
Høgskolen i Volda
Høgskolen i Østfold
Høgskolen i Ålesund
Kunsthøgskolen i Bergen
Kunsthøgskolen i Oslo
Norges handelshøyskole
Norges idrettshøgskole
Norges musikkhøgskole
Norges veterinærhøgskole
Samisk høgskole

Landslaget for lokalhistorie
Landslaget for lokal- og privatarkiv
Norsk Folkeminnelag
Norges Museumsforbund            

Agder naturmuseum og botaniske hage           
Akershus fylkesmuseum          
Alta Museum  
Arkeologisk museum i Stavanger        
Atlanterhavsparken
Aust-Agder kulturhistoriske senter      
Baroniet Rosendal       
Bergens Sjøfartsmuseum                     
Blaafarveværket          
Bymuseet i Bergen      
Dalane Folkemuseum  
De Heibergske Samlinger, Sogn Folkemuseum           
Domkirkeodden          
Drammens Museum for kunst og kulturhistorie
Eidsvoll 1814              
Fetsund Lenser           
Follo museum
Fredrikstad Museum               
Mjøsmuseet    
Glomdalsmuseet
Halden historiske Samlinger
Hallingdal Museum      
Hardanger og Voss Museum              
Haugalandmuseene                 
Haugar Vestfold Kunstmuseum           
Helgeland museum
Henie Onstad Kunstsenter
Hringariki
Ibsenhuset og Grimstad Bymuseum     
Jærmuseet
Eiker og Lågendalen Museum 
Kulturkvartalet
Kunstnerdalen Kulturmuseum  
Kvinnemuseet – Museene i Glåmdal               
Kystmuseet i Sogn og Fjordane          
Kystmuseet i Sør-Trøndelag   
Larvik Museum           
Lillehammer Kunstmuseum                 
Lofotr - Vikingmuseet på Borg
Maihaugen      
Midt-Troms Museum              
Kunstmuseene i Bergen
Museene for kystkultur og gjenreisning
Museet i Nord-Gudbrandsdalen
Museet Kystens Arv   
Museum Nord            
Museumssenteret i Salhus       
Museum Vest  
Namdal Fylkesmuseum                       
Nasjonalmuseet for kunst
Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum 
Nordfjord Folkemuseum         
Nord-Jarlsbergmuseene          
Nordmøre Museum    
Sør-Troms Museum
Nordnorsk Kunstmuseum       
Nord-Troms Museum 
Nordøsterdalsmuseet  
Norsk Bergverksmuseum        
Norsk Folkemuseum   
Norsk Industriarbeidermuseum           
Norsk Luftfartsmuseum           
Norsk Sjøfartsmuseum
Norsk Skogmuseum
Norsk Teknisk Museum                     
Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum       
Nynorsk kultursentrum
Næs Jernverksmuseum
Orkla Industrimuseum 
Oslo Museum             
Perspektivet Museum  
Porsanger Museum
Preus museum 
Randsfjordmuseene     
Ringve 
Rogaland Kunstmuseum          
Romsdalsmuseet         
Ryfylkemuseet 
Rørosmuseet   
Salten Museum           
Sandefjordmuseene     
Setesdalsmuseet          
Sogn og Fjordane Kunstmuseum        
Stavanger Museum
Stiklestadmuseene       
Sunnfjord Museum      
Sunnhordland Museum
Sunnmøre Museum     
Sørlandets Kunstmuseum        
Sør-Varanger Museum -Grenselandsmuseet
Telemark Museum                  
Trondheim Kunstmuseum        
Trøndelag Folkemuseum         
KORO – kunst i offentlige rom           
Vadsø Museum - Ruija kvenmuseum
Valdresmuseea
Varanger Museum      
Vest-Agder-museet    
Vestfold Fylkesmuseum          
Vest-Telemark Museum
Østfoldmuseet                                                          

Den Norske Rom-forening
Det mosaiske trossamfunn i Oslo
Foreningen Roma
Norsk skogfinsk museum
Kvensk institutt
Landsorganisasjonen for Romanifolket (LOR)
Nordisk Romanesråd avdeling Norge
Norske kveners forbund
Norsk Rom-befolkning
Skogsfinnenes interesser i Norge
Taternes Landsforening

 

Center for Afrikansk kulturformidling
Duodjeinstituhtta
Du-store-verden
Folkekulturforbundet
Fortidsminneforeningen
Jødisk Museum
Kulturminnefondet
Landslaget for Spelemenn
NHO håndverk
Noregs Ungdomslag
Norges husflidslag
Ole Bull akademiet

Norsk kulturarv

Norges kulturvernforbund
Ole Bull akademiet

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring
Unesco-kommisjonen

 

 

Sekretariatet for små, verneverdige fag

Senter for bygdekultur
Stiftelsen Horisont 

 

 

 

 

 

Høringsuttalelser vil bli lagt ut fortløpende. Høringsfristen er 15. mai 2008.

Høringsuttalelsene legges ut i PDF-format.

 

ABM-utvikling

Agder og Telemark bispedømmeråd

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Borg bispedømmekontor

Bunad- og folkedraktrådet og Valdresmusea

Den norske kirke - Kirkerådet, Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd

Den norske UNESCO-kommisjonen

Eidsvoll 1814

Folkemusikkarkivet for Røros-området

Folkemusikkarkivet i Telemark

Handverksskolen - Senter for bygdekultur

Høgskolen i Oslo

Håndverksnettverket, Maihaugen

Jødisk Museum i Oslo (249 kB)

Kunst i offentlige rom - KORO

Landbruks- og matdepartementet

Landslaget for lokalhistorie

Landslaget for lokal- og privatarkiv

Landslaget for Spelemenn

Maihaugen, Norsk handverksutvikling og Sekretariatet for små og verneverdige fag

Miljøverndepartementet

NHO Håndverk

Nord-Hålogaland bispedømme

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Norsk Folkemuseum (309 kB)

Norsk Kulturminnefond

Norsk kulturråd - vedlegg (vedtak) - vedlegg (utredning): lenke til Norsk kulturråds side for utredningen "Å bevare det flyktige. En utredning om et nasjonalt arkiv for videokunst"

Oslo kommune, Byrådsavdeling for kultur og utdanning (763 kB)

Oslo Museum

Riksantikvaren

Riksarkivaren

Ryfylkemuseet

Rådet for folkemusikk og folkedans

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring - vedlegg (Faglig råd for naturbruk) - vedlegg (Faglig råd for Design og Håndverk)

Sametinget

Språkrådet

Tromsø museum, Universitetet i Tromsøvedlegg

Universitetet i Bergen

Universitetet i Tromsø (230 kB)

Utdanningsdirektoratet