Høring - Oppfølgingen av UNESCOs konvensjon om immateriell kulturarv

Konvensjonen trådte for Norges del i kraft 17. april 2007, og departementet arbeider med de videre planene for oppfølgingen av konvensjonens bestemmelser, herunder hvordan spørsmålet om registrering konkret bør løses. I denne forbindelse vil departementet gjerne ha innspill fra relevante miljøer, blant annet med hensyn til en kartlegging av hvilke institusjoner som helt konkret ivaretar immateriell kulturarv i Norge, hvilke områder de enkelte institusjoner særskilt fokuserer på, og hvordan et eventuelt sentralt register bør utarbeides og forvaltes. Det er også behov for en konkret vurdering av hva som må registreres.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.05.2008

Ferdigbehandlet, saken er omtalt i St.prp. nr. 1 (2008-2009)