Høring - vedrørende ratifikasjon av UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven

Konvensjonen ble vedtatt på UNESCOs 33. generalkonferanse i oktober 2005. Per 13. februar 2006 har 32 land sluttet seg til konvensjonen. Kultur- og kirkedepartementet sendte saken på høring. I statsråd 16. juni 2006 ba regjeringen om samtykke til å ratifisere konvensjonen i St.prp.nr. 73 (2005-2006).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.05.2006

  • St.prp.nr 73 (2005-2006) Om samtykke til ratifikasjon av UNESCOs konvensjon av 20. oktober 2005 om å verne og fremme et mangfold av kulturuttrykk (Utenriksdepartementet)