Høring - personlige transaksjoner i forvaltningsselskap for verdipapirfond

Finansdepartementet sendes med dette på høring Finanstilsynets høringsnotat 10. september 2018 om personlige transaksjoner i forvaltningsselskap for verdipapirfond

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2018

Vår ref.: 16/550

Finanstilsynets høringsnotat 10. september 2018 om personlige transaksjoner i forvaltningsselskap for verdipapirfond, sendes med dette på høring.

Høringsnotatet inneholder utkast til regler i verdipapirfondforskriften om ansattes egenhandel.

Bakgrunnen for forslaget er at Stortinget har vedtatt å oppheve verdipapirhandelloven kapittel 8 om ansattes egenhandel i samsvar med forslaget i Prop 77 L (2017-2018) om gjennomføringen av MiFID II og MiFIR. Egenhandelsreglene i kapittel 8 gjelder i dag for verdipapirforetak og flere andre typer foretak, bl.a. forvaltningsselskap for verdipapirfond. De øvrige reglene i verdipapirhandelloven om egenhandel omfatter ikke ansatte i forvaltningsselskap for verdipapirfond, og når kapittel 8 oppheves ved ikraftsettelse av lovvedtaket, vil det være behov for særskilt regulering av slik handel i nye bestemmelser i verdipapirfondforskriften.

Departementet ber om høringsinstansenes merknader innen 1. november 2018.

For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på Finansdepartementets hjemmesider ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på Finansdepartementets nettsider.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Marianne Irgens
avdelingsdirektør

Justis- og beredskapsdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Aksjonærforeningen i Norge
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Energi Norge
Finans Norge
Finansforbundet
Finanstilsynet
Forbrukertilsynet
Forbrukerrådet
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk Venturekapitalforening 
Norske Finansanalytikeres Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs ASA
Regelrådet
Statistisk sentralbyrå
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen ASA
ØKOKRIM