Historisk arkiv

Endringer i verdipapirhandelloven og forskrifter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag vedtatt endringer i verdipapirforskriften og verdipapirfondforskriften. Endringene trer i kraft 1. januar 2019 samtidig med vedtatte endringer i verdipapirhandelloven.

Lov om endringer i verdipapirhandelloven og oppheving av børsloven  mv. ble vedtatt av Stortinget juni 2018. Formålet med endringsloven er en overordnet gjennomgang av det norske verdipapir- og børsregelverket. Utgangspunktet for denne gjennomgangen var Verdipapirlovutvalgets utredning  om gjennomføring av EØS-regelverk om markeder for finansielle instrumenter (MiFID II og MiFIR).

Kongen i statsråd har i dag besluttet at endringsloven, med unntak av § 8-1 om inkorporasjon av MiFIR, trer i kraft 1. januar 2019. Det innebærer blant annet at reglene om egenhandel endres og børsloven oppheves ved virkning fra 1. januar 2019.

MiFIR-forskriften, som ble fastsatt av Finanstilsynet desember 2017 og speiler reglene i MiFIR, løper frem til MiFIR er innlemmet i EØS-avtalen. MiFID II-forskriften blir på sin side opphevet når endringsloven settes delvis i kraft.

Finansdepartementet endrer samtidig verdipapirforskriften og opphever børsforskriften. Dette er et resultat av departementets oppfølging av Verdipapirlovutvalgets utredning NOU 2018:1. Endringene trer i kraft 1. januar 2019, med unntak av bestemmelsene som inkorporerer kommisjonsforordningene til MiFID II og MiFIR. Forskrift fastsatt av Finanstilsynet desember 2017 om utfyllende regler til MiFID II og MiFIR, løper frem til kommisjonsforordningene er innlemmet i EØS-avtalen.

Finansdepartementet har også vedtatt endringer i verdipapirfondforskriften om personlige transaksjoner i forvaltningsselskap for verdipapirfond. Endringene trer i kraft 1. januar 2019.

 

Les også: