Forskrift om endring av forskrift til verdipapirfondloven (verdipapirfondforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 16. november 2018 med hjemmel i lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond (verdipapirfondloven) § 1-4 og § 2-11.

I

§ 1-3 skal lyde:

§ 1-3 Verdipapirhandellovens og verdipapirforskriftens anvendelse for forvaltningsselskap

(1) For forvaltningsselskap med tillatelse etter verdipapirfondloven § 2-1 annet ledd og tredje ledd nr. 1, gjelder verdipapirhandelloven § 9-16, § 9-18, § 9-19, § 9-21 første ledd, § 9-38 til § 9-43 og § 9-45 til § 9-49, § 10-3 tredje ledd, § 10-4, § 10-5, § 10-9 til § 10-17 og § 10-22 og forskrifter gitt i medhold av disse bestemmelsene så langt de passer.

(2) Verdipapirforskriften § 10-8 første ledd kommer ikke til anvendelse for forvaltningsselskap.

Nytt avsnitt XII under Kapittel 2. Forvaltningsselskap skal lyde:

XII. Personlige transaksjoner

§ 2-40. Anvendelsesområde

(1) Forvaltningsselskapet skal ha hensiktsmessige ordninger for personlige transaksjoner i samsvar med § 2-41 og § 2-42.

(2) Ordningene skal gjelde for tilknyttede personer etter § 1-2 første ledd nr. 1 som er involvert i virksomhet som vil kunne føre til en interessekonflikt, eller har tilgang til innsideinformasjon som nevnt i verdipapirhandelloven § 3-2 eller annen fortrolig informasjon om verdipapirfond.

(3) En personlig transaksjon skal i § 2-40 til § 2-43 forstås som en transaksjon angitt i forordning (EU) 2017/565 artikkel 28.

§ 2-41. Generelle krav til ordningene

(1) Ordningene for personlige transaksjoner skal forhindre at en tilknyttet person inngår en personlig transaksjon som strider mot de generelle atferdsbestemmelsene i verdipapirhandelloven kapittel 3, eller innebærer misbruk eller urettmessig meddelelse av fortrolig informasjon. Ordningene skal også forhindre at personlige transaksjoner er, eller sannsynligvis vil komme i konflikt med, en forpliktelse forvaltningsselskapet har etter verdipapirfondloven eller verdipapirhandel­loven.

(2) Ordningene skal videre forhindre at en tilknyttet person utenfor sitt arbeid gir råd om, eller oppfordrer en annen person til, å inngå en transaksjon i finansielle instrumenter som, dersom det gjaldt en personlig transaksjon fra den tilknyttede personens side, ville omfattes av første ledd eller forordning (EU) 2017/565 artikkel 37 nr. 2 bokstav a) eller b), eller på annen måte utgjøre misbruk av opplysninger vedrørende ikke-utførte ordre.

(3) Ordningene skal også forhindre at en tilknyttet person utenfor sitt arbeid, og uten at det berører verdipapirhandelloven § 3-3, meddeler opplysninger eller uttalelser til en annen person, dersom den tilknyttede personen vet eller burde vite at denne andre personen som et resultat av meddelelsen kommer til å eller sannsynligvis vil foreta seg følgende:

  1. inngå en transaksjon i finansielle instrumenter som, dersom det gjaldt en personlig transaksjon fra den tilknyttede personens side, ville være tilsvarende som angitt i annet ledd, eller
  2. råde eller oppfordre en annen person til å inngå en slik transaksjon.
    (4) Ordningene skal sikre at tilknyttede personer er kjent med restriksjonene for personlige transaksjoner og med tiltakene som forvaltningsselskapet har etablert for personlige transaksjoner og opplysninger etter bestemmelsen her.

§ 2-42. Rapportering og dokumentasjon

(1) Ordningene for personlige transaksjoner skal sikre at forvaltningsselskapet umiddelbart informeres om en personlig transaksjon som tilknyttet person har inngått, enten ved melding eller på annen måte. Informasjonen skal gjøre det mulig for forvaltningsselskapet å identifisere disse transaksjonene.

(2) Ordningene skal også sikre at forvaltningsselskapet fører et register over meldte eller identifiserte personlige transaksjoner, herunder godkjenninger eller forbud i forbindelse med slike transaksjoner. Registrerte opplysninger skal oppbevares i minst tre år.

(3) Ved utkontraktering skal forvaltningsselskapet påse at enheten som utfører de utkontrakterte oppgavene, fører et register over personlige transaksjoner inngått av en tilknyttet person, og at opplysningene gis forvaltningsselskapet på anmodning.

§ 2-43. Unntaksbestemmelser

Kravene i § 2-40 til § 2-42 gjelder ikke følgende typer transaksjoner:

  1. personlige transaksjoner gjennomført som ledd i aktiv forvaltning når det ikke er noen forutgående kontakt i forbindelse med transaksjonen mellom forvalter og den tilknyttede personen eller annen person transaksjonen er utført for regning av, eller
  2. personlige transaksjoner i andeler i UCITS-fond eller andeler i kollektive investeringer som er under tilsyn i henhold til lovgivningen i en EØS-stat som krever tilsvarende nivå av risikospredning vedrørende aktiva, forutsatt at den tilknyttede personen eller annen person for hvis regning transaksjonen er utført, ikke er involvert i forvaltningen av fondet.  

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2019.