Forskrift om endring av forskrift til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 16. november 2018 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) § 2-2 til § 2-7, § 8-1, § 9-3, § 9-6, § 9-10, § 9-13, § 9-14, § 9-16 til § 9-21, § 9-23, § 9-26, § 9-38, § 9-30 til § 9-33, § 9-42, § 10-2, § 10-9 til § 10-12, § 10-14, § 10-15, § 10-17, § 10-19 til § 10-23, § 10-25, § 11-13 til § 11-15, § 11-18 til § 11-25, § 12-2, § 12-3, § 12-8, § 12-9, § 12-11, § 12-12, § 13-1 til § 13-3, § 14-2, § 14-7, § 14-8 § 15-1, § 15-3.

I

Gjeldende del 1 oppheves.

Ny del 1 skal lyde:

Del 1. Virkeområde mv.

Kapittel 1. Virkeområde

§ 1-1 Anvendelsesområde

Denne forskriften gir utfyllende bestemmelser til lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven).

§ 1-2 Definisjoner

Definisjoner i verdipapirhandelloven gjelder tilsvarende for denne forskriften med mindre annet fremgår særskilt.

Kapittel 2. Verdipapirmarkedsdirektivet mv.

§ 2-1 Verdipapirmarkedsdirektivet

Med verdipapirmarkedsdirektivet menes europaparlament- og rådsdirektiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter med de tilpasninger som følger av EØS-avtalen vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 2-2 Gjennomføring av kommisjonsforordningen til verdipapirmarkedsdirektivet

(1) EØS-avtalen vedlegg IX forordning (EU) 2017/565 (om utfylling av verdipapirmarkedsdirektivet med hensyn til organisatoriske krav og virksomhetskrav for verdipapirforetak og definisjoner av begreper for nevnte direktivs formål) som endret ved forordning (EU) 2017/2294 gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

(2) Når det i forskriften her vises til kommisjonsforordningen til verdipapirmarkedsdirektivet, menes forordning (EU) 2017/565 som gjennomført i første ledd.

§ 2-3 Likeverdighetsvurderinger etter verdipapirmarkedsdirektivet

Finanstilsynet kan i forskrift fastsette nærmere bestemmelser om likeverdigheten til tredjelands markeder og rettslige og tilsynsmessige rammer etter reglene i verdipapirhandelloven kapittel 9 til 12, 14 og 15 og tilhørende forskrifter.

Gjeldende kapittel 8 oppheves.

Nytt kapittel 8 skal lyde:

Kapittel 8. Verdipapirmarkedsforordningen mv.

§ 8-1    Verdipapirmarkedsforordningen

Med verdipapirmarkedsforordningen menes råds- og europaparlamentsforordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter som gjennomført i verdipapirhandelloven § 8-1.

§ 8-2 Utfyllende EØS-regler til verdipapirmarkedsforordningen

(1) EØS-avtalen vedlegg IX forordning (EU) 2017/567 (om utfylling av verdipapirmarkedsforordningen med hensyn til definisjoner, gjennomsiktighet, porteføljekomprimering og tilsynstiltak med hensyn til produktintervensjon og posisjoner) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

(2) EØS-avtalen vedlegg IX forordning (EU) 2017/587 (om utfylling av verdipapirmarkedsforordningen med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for gjennomsiktighetskrav for handelsplasser og verdipapirforetak med hensyn til aksjer, depotbevis, børshandlede fond, sertifikater og andre lignende finansielle instrumenter og om plikten til å utføre transaksjoner med visse aksjer på en handelsplass eller gjennom en systematisk internaliserer) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

(3) EØS-avtalen vedlegg IX forordning (EU) 2017/583 (om utfylling av verdipapirmarkedsforordningen med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for gjennomsiktighetskrav for handelsplasser og verdipapirforetak med hensyn til obligasjoner, strukturerte finansielle produkter, utslippskvoter og derivater) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

(4) EØS-avtalen vedlegg IX forordning (EU) 2017/577 (om utfylling av verdipapirmarkedsforordningen med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for volumbegrensningsordningen og fremlegging av opplysninger for å oppnå gjennomsiktighet samt andre beregninger) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

(5) EØS-avtalen vedlegg IX forordning (EU) 2016/2020 (om utfylling av verdipapirmarkedsforordningen med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for kriterier for å fastsette om derivater omfattet av clearingplikten bør omfattes av handelsplikten) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

(6) EØS-avtalen vedlegg IX forordning (EU) 2017/579 (om utfylling av verdipapirmarkedsforordningen med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for derivatkontrakters direkte, vesentlige og forutsigbare virkning i EØS og for å hindre omgåelse av regler og forpliktelser) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

(7) EØS-avtalen vedlegg IX forordning (EU) 2017/572 (om utfylling av verdipapirmarkedsforordningen med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for nærmere angivelse av opplysninger som fremlegges før og etter handel, og for detaljnivået i opplysningene) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

(8) EØS-avtalen vedlegg IX forordning (EU) 2017/581 (om utfylling av verdipapirmarkedsforordningen med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for tilgang til clearing med hensyn til handelsplasser og sentrale motparter) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

(9) EØS-avtalen vedlegg IX forordning (EU) 2016/2021 (om utfylling av verdipapirmarkedsforordningen med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for tilgang til referanseverdier) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

(10) EØS-avtalen vedlegg IX forordning (EU) 2017/590 (om utfylling av verdipapirmarkedsforordningen med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for rapportering av transaksjoner til nasjonale tilsynsmyndigheter) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

(11) EØS-avtalen vedlegg IX forordning (EU) 2017/585 (om utfylling av verdipapirmarkedsforordningen med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for datastandarder og formater for referansedata for finansielle instrumenter og tekniske tiltak med hensyn til ordninger som skal iverksettes av Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten og nasjonale tilsynsmyndigheter) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

(12) EØS-avtalen vedlegg IX forordning (EU) 2017/580 (om utfylling av verdipapirmarkedsforordningen med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for registrering av relevante opplysninger om ordrer som gjelder finansielle instrumenter) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

(13) EØS-avtalen vedlegg IX forordning (EU) 2017/582 (om utfylling av verdipapirmarkedsforordningen med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for fastsettelse av clearingplikt for derivater som handles på regulerte markeder, og frister for godkjenning av clearing) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

(14) EØS-avtalen vedlegg IX forordning (EU) 2016/2022 (om utfylling av verdipapirmarkedsforordningen med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for registreringsopplysninger for tredjestatsforetak og formatet på opplysninger som skal fremlegges for kundene) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

(15) EØS-avtalen vedlegg IX forordning (EU) 2017/2154 (om utfylling av verdipapirmarkedsforordningen med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for indirekte clearingordninger) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

(16) EØS-avtalen vedlegg IX forordning (EU) 2017/2194 (om utfylling av verdipapirmarkedsforordningen med hensyn til pakkeordrer) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

(17) EØS-avtalen vedlegg IX forordning (EU) 2017/1799 (om utfylling av verdipapirmarkedsforordningen med hensyn til unntak fra kravene om gjennomsiktighet før og etter handel for visse tredjestaters sentralbanker når de utøver sin penge- og valutapolitikk og politikk for finansiell stabilitet) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

(18) EØS-avtalen vedlegg IX forordning (EU) 2017/2417 (om utfylling av verdipapirmarkedsforordningen med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for handelsplikten for visse derivater) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 8-3 Likeverdighetsvurderinger etter verdipapirmarkedsforordningen

Finanstilsynet kan i forskrift fastsette nærmere bestemmelser om likeverdigheten til tredjelands markeder og rettslige og tilsynsmessige rammer etter reglene i verdipapirmarkedsforordningen.

Gjeldende Del 3. oppheves.

Ny Del 3. skal lyde:

Del 3. Verdipapirforetak

Kapittel 9. Søknad og vilkår for tillatelse

I. Kredittinstitusjoner

§ 9-1 Forskriftens anvendelse for kredittinstitusjoner

(1) § 9-3 til § 9-6 og § 9-58 gjelder ikke for kredittinstitusjoner som har tillatelse til å yte en eller flere investeringstjenester eller drive investeringsvirksomhet.

(2) § 9-40 til § 9-57 gjelder ikke for kredittinstitusjon som er bank og som kun yter investeringstjenester som nevnt i verdipapirhandelloven § 2-1 første ledd nr. 1 og nr. 5, dersom banken er medlem av Bankenes sikringsfond og ikke håndterer kunders finansielle instrumenter eller midler utenom å formidle oppgjør.

II. Søknad, saksbehandlingsregler og tilbakekall

§ 9-2 Tilknyttet virksomhet

EØS-avtalen vedlegg IX forordning (EU) 2017/592 (om utfylling av verdipapirmarkedsdirektivet med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for kriteriene for å fastsette når en virksomhet skal anses for å være en tilknyttet virksomhet til hovedvirksomheten) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 9-3 Søknad, tillatelse mv.

(1) EØS-avtalen vedlegg IX forordning (EU) 2017/1943 (om utfylling av verdipapirmarkedsdirektivet med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for opplysninger og krav i forbindelse med tillatelse til verdipapirforetak) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

(2) EØS-avtalen vedlegg IX forordning (EU) 2017/1945 (om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for meldinger fra og til verdipapirforetak som søker om eller har fått tillatelse i samsvar med verdipapirmarkedsdirektivet) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

III. Verdipapirforetaks ledelse

§ 9-4 Melding om endringer i ledelsen

Nærmere regler om melding om endringer i ledelsen følger av forordning (EU) 2017/1943 og forordning (EU) 2017/1945 som gjennomført i § 9-3.

§ 9-5 Krav om minst to personer i den faktiske ledelsen

Nærmere regler om krav om minst to personer i den faktiske ledelsen følger av forordning (EU) 2017/1943 som gjennomført i § 9-3.

IV. Eierforhold mv.

§ 9-6 Melding av erverv mv.

(1) EØS-avtalen vedlegg IX forordning (EU) 2017/1946 (om utfylling av verdipapirmarkedsdirektivet med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for en uttømmende liste over opplysninger som aktuelle erververe skal inkludere i meldingen om planlagt erverv av kvalifisert eierandel i et verdipapirforetak) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

(2) EØS-avtalen vedlegg IX forordning (EU) 2017/1944 (om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for standardiserte skjemaer, maler og fremgangsmåter for samrådet mellom berørte nasjonale tilsynsmyndigheter i forbindelse med melding om planlagt erverv av en kvalifisert eierandel i et verdipapirforetak i samsvar med verdipapirmarkedsdirektivet) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

V. Telefonsamtaler og elektronisk kommunikasjon

§ 9-7 Gjenfinning av dokumentasjon

(1) Opptak av telefonsamtaler skal minst kunne gjenfinnes etter følgende søkekriterier:

a) inngående og utgående telefonnummer,
b) tidspunktet for samtalen,
c) ansatte hos foretaket som utførte samtalen.

(2) Dokumentasjon av kommunikasjon gjennom andre kommunikasjonskanaler skal minst kunne gjenfinnes etter følgende søkekriterier:

a) kundens identitet,
b) tidspunktet for kommunikasjonen,
c) ansatte hos foretaket som utførte kommunikasjonen.

(3) Verdipapirforetaket skal ved etablering av kundeforholdet skriftlig opplyse alle kunder om at opptak av telefonsamtaler kan gjenfinnes etter særskilte kriterier. Hvilke kriterier som kan benyttes for gjenfinning skal særskilt angis.

VI. Kundemidler og sikkerhetsstillelse mv.

§ 9-8 Beskyttelse av kundenes finansielle instrumenter og midler

(1) Verdipapirforetak skal:

 1. ha oppdaterte registre og kontoer som til enhver tid skiller mellom de ulike kundenes aktiva, og mellom kundenes aktiva og foretakets egne aktiva,
 2. sørge for at registre og kontoer er ført på en måte som sikrer at de er nøyaktige og stemmer overens med de finansielle instrumentene og midlene foretaket oppbevarer for kundene, og at de kan anvendes som verifikasjonskjede,
 3. regelmessig avstemme interne registre og kontoer med registre og kontoer hos tredjeparter som oppbevarer aktivaene,
 4. treffe nødvendige tiltak for å sikre at finansielle instrumenter som oppbevares hos en tredjepart, holdes atskilt fra foretakets egne eller tredjepartens finansielle instrumenter, og at dette fremgår av tredjepartens kontoer og registre,
 5. sikre at verdipapirforetakets midler ikke står på klientkonto,
 6. ha egnede organisatoriske ordninger for å begrense risikoen for at kundenes aktiva eller rettigheter knyttet til disse, går tapt eller forringes som følge av misbruk av aktiva, bedrageri, mangelfull administrasjon, mangelfull dokumentasjon eller forsømmelse.

(2) Dersom lovgivning, herunder spesielt lovgivning knyttet til eiendom eller insolvens, medfører at verdipapirforetaket ikke kan oppfylle kravene i første ledd, skal verdipapirforetaket innføre ordninger for å sikre at kundenes aktiva vernes i samsvar med formålene etter første ledd.

(3) Dersom lovgivning i jurisdiksjonen der en kundes finansielle instrumenter eller midler oppbevares, hindrer verdipapirforetaket i å overholde første ledd bokstav d eller e, skal verdipapirforetaket sørge for tilsvarende tiltak for å beskytte kundens rettigheter. Foretaket skal i så tilfellet opplyse kunden om at den ikke er omfattet av bestemmelsene om beskyttelse av kundenes finansielle instrumenter etter verdipapirhandelloven og forskriften her.

(4) Verdipapirforetak kan ikke inngå avtaler om panterett, motregningsrett eller annen sikkerhet i tilknytning til en kundes finansielle instrumenter eller midler som gir en tredjepart rett til å avhende kundens finansielle instrumenter eller midler for å inndrive gjeld som ikke er knyttet til kunden, eller knyttet til at det ytes tjenester til kunden. Verdipapirforetak kan likevel inngå avtaler som nevnt i første punktum dersom det kreves etter lovgivningen i en stat utenfor EØS der kundens midler eller finansielle instrumenter oppbevares. Foretaket skal i så tilfelle underrette kunden og opplyse om risikoene som er forbundet med inngåelsen av slike avtaler.

(5) Dersom verdipapirforetak gir panteretter, motregningsretter eller annen sikkerhet som nevnt i fjerde ledd, eller dersom foretaket er blitt underrettet om at slike rettigheter er gitt, skal rettighetene angis i kundeavtaler og i foretakets egne kontoer, slik at det gjøres klart hvilke eierforhold som gjelder for kundenes aktiva, for eksempel i tilfelle av insolvens.

(6) Verdipapirforetak skal sørge for at følgende opplysninger om kundenes finansielle instrumenter og midler er tilgjengelig for Finanstilsynet, bobestyrer og krisehåndteringsmyndigheter:

 1. informasjon om interne kontoer og registre som gjør det enkelt å identifisere saldo for midler og finansielle instrumenter som oppbevares for hver kunde,
 2. informasjon om hvor kundenes midler oppbevares etter § 9-10, samt nærmere opplysninger om kontoene der kundenes midler oppbevares og relevante avtaler med slike foretak,
 3. informasjon om hvor finansielle instrumenter oppbevares etter § 9-9, samt nærmere opplysninger om kontoer som er åpnet hos tredjeparter og relevante avtaler med slike foretak,
 4. nærmere opplysninger om tredjeparter som utfører utkontrakterte oppgaver, og nærmere opplysninger om de utkontrakterte oppgavene,
 5. opplysninger om nøkkelpersoner i foretaket som er involvert i de utkontrakterte oppgavene, herunder personer som har ansvar for å overvåke at foretaket overholder kravene til beskyttelse av kundenes aktiva,
 6. avtaler som er relevante for å fastslå kundenes eiendomsrett til aktiva.

§ 9-9 Deponering av kundenes finansielle instrumenter

(1) Verdipapirforetak kan deponere finansielle instrumenter som oppbevares på vegne av kundene, på konto hos en tredjepart. Verdipapirforetaket skal utvise aktsomhet ved utvelgelsen av en slik tredjepart, og regelmessig vurdere tredjeparten og ordningene for oppbevaring og beskyttelse av kundenes finansielle instrumenter. Verdipapirforetaket skal særlig se hen til tredjepartens kvalifikasjoner og renommé, og til regler som vil kunne påvirke kundenes rettigheter negativt.

(2) Ved deponering av kundenes finansielle instrumenter i stater hvor slik deponering er underlagt særlig regulering eller tilsyn, skal verdipapirforetaket påse at instrumentene er deponert hos en tredjepart som er underlagt slik regulering eller tilsyn.

(3) Deponering av kundenes finansielle instrumenter hos en tredjepart i en stat utenfor EØS som ikke har regler om deponering, kan bare foretas dersom:

 1. det finansielle instrumentet eller investeringstjenesten forbundet med det finansielle instrumentet forutsetter deponering i vedkommende stat, eller
 2. de finansielle instrumentene oppbevares på vegne av en profesjonell kunde som skriftlig ber om at verdipapirforetaket skal deponere instrumentene i den aktuelle staten.

(4) Kravene i annet og tredje ledd gjelder også dersom tredjeparten har utkontraktert funksjoner som gjelder oppbevaring og beskyttelse av finansielle instrumenter til en annen tredjepart.

§ 9-10 Deponering av kunders midler

(1) Verdipapirforetak som mottar kundemidler, skal umiddelbart plassere disse på klientkonto i:

 1. sentralbank,
 2. kredittinstitusjon med tillatelse etter direktiv 2013/36/EU,
 3. kredittinstitusjon med tillatelse i stat utenfor EØS, eller
 4. godkjent pengemarkedsfond, jf. sjette ledd.

(2) Første ledd gjelder ikke kredittinstitusjoner som nevnt i bokstav b i tilknytning til innskudd som oppbevares av kredittinstitusjonen.

(3) Verdipapirforetak som ikke deponerer kundenes midler i en sentralbank, skal utvise aktsomhet ved utvelgelsen av kredittinstitusjon, bank eller pengemarkedsfond. Verdipapirforetaket skal regelmessig vurdere kredittinstitusjonen, banken eller pengemarkedsfondet og ordningene for oppbevaringen av midlene og behovet for diversifisering av midlene. Verdipapirforetaket skal særlig se hen til kvalifikasjoner og renommé, samt regler og markedspraksis som vil kunne påvirke kundenes rettigheter negativt.

(4) Verdipapirforetak skal sikre at kunden uttrykkelig har samtykket til at kundens midler plasseres i et godkjent pengemarkedsfond, jf. sjette ledd. Verdipapirforetaket skal opplyse kundene om at midler som plasseres i et godkjent pengemarkedsfond, ikke oppbevares i samsvar kravene som gjelder beskyttelse av kundemidler etter verdipapirhandelloven og forskriften her.

(5) Dersom verdipapirforetak deponerer kundemidler i en kredittinstitusjon, bank eller pengemarkedsfond i samme konsern som verdipapirforetaket, skal verdipapirforetaket sørge for at midlene foretaket samlet deponerer hos slike konsernforetak ikke overstiger 20 prosent av alle slike midler. Verdipapirforetaket kan unnlate å overholde grensen i første punktum dersom det kan godtgjøre at kravet ikke er forholdsmessig, tatt i betraktning virksomhetens art, størrelse og kompleksitet, den sikkerhet som tilbys av tredjeparter nevnt i første ledd, og i hvilket omfang verdipapirforetaket oppbevarer kundemidler. Verdipapirforetaket skal regelmessig gjennomgå vurderingen foretatt i samsvar med annet punktum og underrette Finanstilsynet om sine opprinnelige og reviderte vurderinger.

(6) Med godkjent pengemarkedsfond menes innretning for kollektiv investering som har tillatelse etter direktiv 2009/65/EF, eller som er underlagt tilsyn og dersom det er relevant har tillatelse etter nasjonal lovgivning i den EØS-staten som gir tillatelsen, og som oppfyller følgende vilkår:

 1. dets primære investeringsmål er å bevare nettoverdien av innretningens aktiva enten konstant til pari kurs, eksklusiv avkastning, eller til verdien av investorenes startkapital tillagt avkasting,
 2. det skal utelukkende investere i pengemarkedsinstrumenter av høy kvalitet med en løpetid eller gjenværende løpetid på inntil 397 dager, eller med regelmessig rentejustering som stemmer overens med slik løpetid, og med en vektet gjennomsnittlig løpetid på inntil 60 dager. For å oppnå det primære investeringsmålet kan innretningen på tilleggsbasis investere i innskudd i kredittinstitusjoner,
 3. innløsning av andeler i innretningen skal gi utbetaling av midler samme dag eller dagen etter at krav om innløsning er fremmet.

(7) Et pengemarkedsinstrument er av høy kvalitet etter sjette ledd når forvaltningsselskapet eller verdipapirforetaket foretar en egen dokumentert vurdering av pengemarkedsinstrumentets kredittkvalitet som gjør det mulig for foretaket å anse pengemarkedsfondet for å være av høy kvalitet. Dersom ett eller flere kredittvurderingsbyråer som er registrert hos og er underlagt tilsyn av Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten har kredittvurdert instrumentet, bør det ved forvaltningsselskapets eller verdipapirforetakets interne vurdering tas hensyn til blant annet disse kredittvurderingene.

§ 9-11 Bruk av kundenes finansielle instrumenter

(1) Verdipapirforetak kan ikke inngå avtaler om verdipapirfinansieringstransaksjoner knyttet til finansielle instrumenter foretaket oppbevarer på kundenes vegne, eller på annen måte benytte kundenes finansielle instrumenter for foretakets egen regning eller andre kunders regning, med mindre kunden på forhånd har gitt uttrykkelig samtykke til dette og det er avtalt nærmere vilkår for slik bruk. Forhåndssamtykket skal være skriftlig og bekreftet med kundens underskrift eller tilsvarende. Med verdipapirfinansieringstransaksjoner menes transaksjoner som definert i forordning (EU) nr. 2365/2015 artikkel 3 nr. 11.

(2) Verdipapirforetak kan ikke inngå avtale om verdipapirfinansieringstransaksjoner knyttet til finansielle instrumenter foretaket oppbevarer på en kundes vegne på samlekonto hos en tredjepart, eller på annen måte for foretakets egen eller andre kunders regning benytte en kundes finansielle instrumenter som oppbevares på slik konto, med mindre minst ett av følgende vilkår er oppfylt i tillegg til vilkårene som følger av første ledd:

 1. samtlige kunder som har finansielle instrumenter oppbevart på samlekontoen, har gitt uttrykkelig forhåndssamtykke etter første ledd,
 2. verdipapirforetaket har systemer og kontrollrutiner som sikrer at bare finansielle instrumenter tilhørende kunder som har gitt uttrykkelig forhåndssamtykke i samsvar med første ledd, anvendes på denne måten.

(3) For å sikre at eventuelle tap kan fordeles korrekt, skal verdipapirforetaket registrere opplysninger om kunder som har gitt samtykke etter første ledd, og antall benyttede finansielle instrumenter tilhørende hver av disse kundene.

(4) Verdipapirforetak skal treffe hensiktsmessige tiltak for å hindre ulovlig bruk av en kundes finansielle instrumenter for foretakets egen eller andre kunders regning, for eksempel:

 1. inngå avtaler med kunder om tiltak som verdipapirforetaket skal treffe dersom kunden ikke har tilstrekkelig dekning på sin konto på oppgjørsdatoen, for eksempel lån av tilsvarende verdipapirer på kundens vegne eller nedjustering av posisjonen,
 2. overvåke foretakets forventede evne til å levere på oppgjørsdatoen og innføre avhjelpende tiltak dersom dette ikke kan gjennomføres,
 3. overvåke og umiddelbart be om levering av verdipapirer som er utestående på oppgjørsdatoen og senere.

(5) Verdipapirforetak skal innføre særlige ordninger for å sikre at låntaker av en kundes finansielle instrumenter stiller tilstrekkelig sikkerhet. Verdipapirforetaket skal kontinuerlig overvåke at sikkerheten er hensiktsmessig og treffe nødvendige tiltak for å opprettholde balansen mellom verdien av sikkerheten og verdien av kundens finansielle instrumenter.

§ 9-12 Bruk av avtaler om finansiell sikkerhetsstillelse i form av overdragelse av eiendomsrett

(1) Verdipapirforetak skal vurdere om bruken av avtaler om finansiell sikkerhetsstillelse i form av overdragelse av eiendomsrett er hensiktsmessig, tatt i betraktning forholdet mellom kundens forpliktelser overfor foretaket og de av kundens aktiva som er omfattet av foretakets avtaler om finansiell sikkerhetsstillelse i form av overdragelse av eiendomsrett. Foretaket skal dokumentere vurderingene som er gjort etter første punktum.

(2) I vurderingen etter første ledd skal foretaket ta hensyn til følgende forhold:

 1. om det er begrenset forbindelse mellom kundens forpliktelser overfor foretaket og bruken av avtaler om finansiell sikkerhetsstillelse i form av overdragelse av eiendomsrett, herunder om sannsynligheten for en kundes ansvar overfor foretaket er lav eller ubetydelig,
 2. om summen av kundemidler eller finansielle instrumenter som omfattes av avtaler om finansiell sikkerhetsstillelse i form av overdragelse av eiendomsrett, langt overstiger kundens forpliktelse, herunder om kunden i det hele tatt har en forpliktelse overfor foretaket,
 3. om samtlige av kundens finansielle instrumenter eller midler omfattes av en avtale om finansiell sikkerhetsstillelse i form av overdragelse av eiendomsrett, uten hensyn til hvilke forpliktelser den enkelte kunden har overfor foretaket.

(3) Når verdipapirforetak bruker avtaler om finansiell sikkerhetsstillelse i form av overdragelse av eiendomsrett, skal foretaket understreke risikoene ved og virkningene av en slik avtale for kundens finansielle instrumenter og midler.

§ 9-13 Ansvarlig for beskyttelse av kundenes aktiva

(1) Verdipapirforetak skal utpeke en medarbeider med særlig ansvar for saker om foretakets overholdelse av plikt til å beskytte kundenes finansielle instrumenter og midler. Medarbeideren skal ha tilstrekkelige kvalifikasjoner og autoritet.

(2) Verdipapirforetak kan, forutsatt at foretaket fremdeles overholder bestemmelsene i forskriften her, selv beslutte om den utpekte medarbeideren utelukkende skal utføre denne oppgaven, eller om vedkommende kan ivareta dette ansvaret på en effektiv måte samtidig som vedkommende har andre ansvarsområder.

§ 9-14 Erklæring fra ekstern revisor

Foretakets eksterne revisor skal minst en gang hvert år rapportere til Finanstilsynet om hvorvidt verdipapirforetakets rutiner for beskyttelse av kundenes aktiva er i samsvar med verdipapirhandelloven § 9-18 og bestemmelsene i denne forskriften § 9-8 til § 9-13.

VII. Produkthåndtering for verdipapirforetak som produserer finansielle instrumenter

§ 9-15 Generelle prinsipper

Verdipapirforetak skal oppfylle kravene i § 9-16 til § 9-24 når de produserer finansielle instrumenter, som omfatter å skape, utvikle, utstede eller utforme finansielle instrumenter. Kravene skal oppfylles på en hensiktsmessig og forholdsmessig måte, tatt i betraktning det finansielle instrumentets art, investeringstjenesten og produktets målgruppe

§ 9-16 Håndtering av interessekonflikter

(1) Verdipapirforetak skal etablere, gjennomføre og opprettholde prosedyrer og tiltak for å sikre at produksjonen av finansielle instrumenter oppfyller kravene til håndtering av interessekonflikter. Særlig skal verdipapirforetaket sikre at utformingen av det finansielle instrumentet, herunder dets egenskaper, ikke påvirker sluttkundene eller markedets integritet negativt ved at foretaket gis mulighet til å redusere eller fjerne foretakets egne risikoer eller eksponeringer mot produktets underliggende aktiva, når verdipapirforetaket allerede innehar de underliggende aktiva for egen regning.

(2) Verdipapirforetak skal analysere potensielle interessekonflikter hver gang et finansielt instrument produseres. Foretaket skal særlig vurdere om det finansielle instrumentet skaper en situasjon der sluttkundene kan bli påvirket negativt dersom de påtar seg en eksponering som er motsatsen til den eksponering foretaket selv hadde tidligere, eller en eksponering som er motsatsen til den eksponering foretaket ønsker å ha etter salget av produktet.

§ 9-17 Potensiell markedspåvirkning

Verdipapirforetak skal undersøke om et finansielt instrument kan utgjøre en trussel mot finansmarkedenes ordnede virkemåte eller stabilitet, før foretaket beslutter å lansere produktet.

§ 9-18 Organisering

(1) Verdipapirforetak skal sikre at personer som er involvert i produksjonen av finansielle instrumenter, har den ekspertise som kreves for å forstå egenskapene ved og risikoene forbundet med det finansielle instrumentet foretaket har til hensikt å produsere.

(2) Verdipapirforetak skal sikre at styret fører faktisk kontroll med foretakets produkthåndteringsprosess. Foretaket skal sikre at rapportene om regeletterlevelse (compliancerapporter) til styret jevnlig omfatter opplysninger om de finansielle instrumentene som er produsert av foretaket, herunder opplysninger om strategien for å distribuere produktene. Verdipapirforetaket skal gjøre rapportene tilgjengelig for Finanstilsynet på forespørsel.

(3) Verdipapirforetak skal sikre at funksjonen for regeletterlevelse (compliancefunksjonen) overvåker utviklingen og den periodiske gjennomgangen av ordningene for produkthåndtering for å avdekke risiko for at foretaket ikke overholder forpliktelsene etter § 9-15 til § 9-24.

§ 9-19 Samarbeid med andre foretak

Når et verdipapirforetak samarbeider med et annet foretak om å skape, utvikle, utstede eller utforme et produkt, skal foretakenes gjensidige ansvarsområder angis i en skriftlig avtale. Dette gjelder også når verdipapirforetaket samarbeider med foretak som ikke er underlagt reglene etter verdipapirmarkedsdirektivet, jf. § 2-1, eller med tredjestatsforetak.

§ 9-20 Målgruppe

(1) Verdipapirforetak skal på et tilstrekkelig detaljert nivå identifisere den potensielle målgruppen for hvert finansielt instrument og spesifisere den eller de typer kunder med behov, egenskaper og mål som det finansielle instrumentet er forenlig med. Som ledd i denne prosessen skal foretaket identifisere enhver gruppe av kunder med behov, egenskaper og mål som det finansielle instrumentet ikke er forenlig med. Når verdipapirforetak samarbeider om å produsere et finansielt instrument, er det kun nødvendig å identifisere én målgruppe.

(2) Verdipapirforetak som produserer finansielle instrumenter som distribueres gjennom andre verdipapirforetak, skal på grunnlag av sin teoretiske kunnskap om, og tidligere erfaring med, det finansielle instrumentet eller lignende finansielle instrumenter, finansmarkedene og de potensielle sluttkundenes behov, egenskaper og mål, fastsette hvilke behov og egenskaper ved kunden produktet er forenlig med.

(3) Verdipapirforetak skal fastslå om det finansielle instrumentet oppfyller behovene, egenskapene og målene som er identifisert for målgruppen, blant annet ved å undersøke om det finansielle instrumentets risiko- og avkastningsprofil er forenlig med målgruppen, og om det finansielle instrumentet er utformet for å være til fordel for kunden, og ikke er basert på en forretningsmodell som forutsetter et ugunstig resultat for kunden for å være lønnsom.

§ 9-21 Scenarioanalyse

Verdipapirforetak skal foreta en scenarioanalyse av det finansielle instrumentet som kartlegger risikoen for at produktet gir ugunstige resultater for sluttkundene, og under hvilke omstendigheter slike resultater kan forekomme. Verdipapirforetaket skal vurdere det finansielle instrumentet under negative forhold og undersøke hva som ville skje dersom for eksempel:

 1. markedsvilkårene forverres,
 2. produsenten eller en tredjepart som er involvert i produksjonen eller funksjonsmåten av det finansielle instrumentet, har økonomiske vanskeligheter, eller en annen motpartsrisiko materialiserer seg,
 3. det finansielle instrumentet ikke blir kommersielt realiserbart,
 4. etterspørselen etter det finansielle instrumentet er mye større enn forventet og legger press på foretakets ressurser eller på markedet for det underliggende instrumentet.

§ 9-22 Kostnader

Ved fastsettelsen av gebyrstrukturen for det finansielle instrumentet skal verdipapirforetaket blant annet undersøke:

 1. om kostnadene og gebyrene knyttet til det finansielle instrumentet er forenlig med målgruppens behov, mål og egenskaper,
 2. om gebyrene underminerer det finansielle instrumentets forventede avkastning,
 3. om gebyrstrukturen for det finansielle instrumentet er tilstrekkelig gjennomsiktig for målgruppen, herunder at den ikke tilslører gebyrer eller er for vanskelig å forstå.

§ 9-23 Opplysninger til distributør

Verdipapirforetak skal sikre at opplysningene om et finansielt instrument som gis til en distributør, omfatter opplysninger om egnede distribusjonskanaler for det finansielle instrumentet, prosessen for produktgodkjenning og vurderingen av målgruppen. Opplysningene skal være av en slik kvalitet at det er mulig for distributøren å forstå og anbefale eller selge det finansielle instrumentet på en egnet måte.

§ 9-24 Evaluering

(1) Verdipapirforetak skal regelmessig gjennomgå de finansielle instrumentene de produserer, og ta i betraktning hendelser som kan få vesentlig innvirkning på den potensielle risikoen for den identifiserte målgruppen. Verdipapirforetaket skal vurdere om det finansielle instrumentet fortsatt er forenlig med målgruppens behov, egenskaper og mål, og om det distribueres til målgruppen, eller om det motsetningsvis distribueres til kunder med behov, egenskaper og mål som det finansielle instrumentet ikke er forenlig med.

(2) Verdipapirforetak skal gjennomgå de finansielle instrumentene før enhver ny utstedelse eller relansering dersom foretaket har kjennskap til hendelser som kan få vesentlig innvirkning på den potensielle risikoen for investorer, og regelmessig vurdere om de finansielle instrumentene fungerer etter hensikten. Verdipapirforetaket skal basert på relevante faktorer, herunder de anvendte investeringsstrategienes kompleksitet eller innovative karakter, fastslå hvor regelmessig de skal gjennomgå de finansielle instrumentene.

(3) Verdipapirforetak skal angi hvilke vesentlige hendelser som vil kunne påvirke den mulige risikoen ved, eller den forventede avkastningen av, det finansielle instrumentet. Eksempler på slike hendelser er overskridelse av en terskel som vil påvirke det finansielle instrumentets avkastningsprofil, eller at solvenssituasjonen for visse utstedere med verdipapirer eller sikkerhetsstillelser kan påvirke det finansielle instrumentets resultat.

(4) Når hendelser som nevnt i første ledd inntreffer, skal verdipapirforetaket treffe egnede tiltak. Slike tiltak kan bestå i å:

 1. gi alle relevante opplysninger om hendelsen og dens konsekvenser for det finansielle instrumentet til kundene, eller til distributørene av det finansielle instrumentet dersom verdipapirforetaket ikke tilbyr eller selger det finansielle instrumentet direkte til kundene,
 2. endre prosessen for produktgodkjenning,
 3. stanse ytterligere utstedelse av det finansielle instrumentet,
 4. endre det finansielle instrumentet for å unngå urimelige kontraktsvilkår,
 5. vurdere om distribusjonskanalene som de finansielle instrumentene selges gjennom, er hensiktsmessige dersom foretaket blir oppmerksom på at det finansielle instrumentet ikke selges som forutsatt,
 6. kontakte distributøren for å diskutere endringer i distribusjonsprosessen,
 7. avslutte forretningsforholdet til distributøren,
 8. underrette Finanstilsynet.

VIII. Produkthåndtering for verdipapirforetak som distribuerer finansielle instrumenter

§ 9-25 Generelle prinsipper

(1) Når verdipapirforetak avgjør hvilke finansielle instrumenter og hvilke tjenester foretaket vil tilby eller anbefale sine kunder, skal verdipapirforetaket oppfylle kravene i § 9-26 til § 9-32 på en hensiktsmessig og forholdsmessig måte, tatt i betraktning det finansielle instrumentets art, investeringstjenesten og produktets målgruppe.

(2) Verdipapirforetak skal oppfylle kravene i verdipapirhandelloven § 9-19 og etter forskriften her også når foretaket tilbyr eller anbefaler finansielle instrumenter som er produsert av foretak som ikke er underlagt reglene etter verdipapirmarkedsdirektivet, jf. § 2-1. Verdipapirforetaket skal ha effektive ordninger for å sikre at foretaket får tilstrekkelige opplysninger om slike finansielle instrumenter fra de aktuelle produsentene.

§ 9-26 Målgruppe

(1) Verdipapirforetak skal identifisere målgruppen for hvert enkelt finansielt instrument, også når målgruppen ikke er identifisert av produsenten.

(2) Verdipapirforetak skal bruke opplysningene foretaket har mottatt fra produsenten og opplysningene foretaket har om sine kunder, til å identifisere målgruppen og strategien for å distribuere produktene. Når et verdipapirforetak opptrer både som produsent og distributør, kreves det kun én vurdering av målgruppen.

(3) Verdipapirforetak skal ha hensiktsmessige ordninger for produkthåndtering, for å sikre at produkter og tjenester foretaket har til hensikt å tilby eller anbefale, er forenlig med den identifiserte målgruppens behov, egenskaper og mål, og for å sikre at den planlagte strategien for å distribuere produktene er forenlig med den identifiserte målgruppen.

(4) Verdipapirforetak skal på en hensiktsmessig måte identifisere og vurdere situasjonen og behovene til kundene foretaket har til hensikt å rette seg mot, for å sikre at kundenes interesser ikke påvirkes negativt som følge av kommersielt press eller finansieringspress. Verdipapirforetaket skal identifisere alle grupper av kunder med behov, egenskaper og mål som produktet eller tjenesten ikke er forenlig med.

§ 9-27 Innhenting av opplysninger

(1) Verdipapirforetak skal innhente opplysninger fra produsenter underlagt reglene etter verdipapirmarkedsdirektivet, jf. § 2-1, for å oppnå tilstrekkelig forståelse og kunnskap om produktene foretaket har til hensikt å anbefale eller selge, for å sikre at produktene distribueres i samsvar med den identifiserte målgruppens behov, egenskaper og mål.

(2) Verdipapirforetak skal treffe alle rimelige tiltak for å sikre at foretaket mottar hensiktsmessige og pålitelige opplysninger fra produsenter som ikke er underlagt reglene etter verdipapirmarkedsdirektivet, jf. § 2-1, for å sikre at produktene distribueres i samsvar med den identifiserte målgruppens behov, egenskaper og mål.

(3) Dersom relevante opplysninger ikke er offentlig tilgjengelige, skal distributøren treffe alle rimelige tiltak for å få opplysningene fra produsenten eller dennes representant. Kravet i første punktum er relevant for produkter som selges på primær- og annenhåndsmarkedene, og skal oppfylles på en forholdsmessig måte, tatt i betraktning produktets kompleksitet og i hvilken grad offentlige opplysninger kan innhentes. Akseptable offentlig tilgjengelige opplysninger er opplysninger som er tydelige, pålitelige og fremstilt for å oppfylle reguleringskrav, for eksempel opplysningskrav som følger av verdipapirhandelloven kapittel 4 og 5 og forskrifter gitt i medhold av disse.

§ 9-28 Andre krav til virksomheten

Når verdipapirforetak beslutter hvilke finansielle instrumenter og tjenester foretaket har til hensikt å tilby eller anbefale og fastlegger de respektive målgruppene, skal foretaket ha prosedyrer og tiltak for å sikre at andre krav som følger av verdipapirhandelloven og forskrifter gitt i medhold av denne, etterleves. Dette inkluderer krav som gjelder offentliggjøring, vurdering av egnethet eller hensiktsmessighet, vederlag fra eller til andre enn kunden og håndtering av interessekonflikter. Foretaket skal i denne sammenhengen være særlig aktsom når det har til hensikt å tilby eller anbefale nye produkter, eller det er endringer i tjenestene foretaket yter.

§ 9-29 Evaluering

(1) Verdipapirforetak skal regelmessig gjennomgå og oppdatere sine ordninger for produkthåndtering for å sikre at disse forblir virkningsfulle og formålstjenlige, og om nødvendig treffe hensiktsmessige tiltak.

(2) Verdipapirforetak skal regelmessig gjennomgå produktene de tilbyr eller anbefaler og tjenestene de yter, og ta i betraktning enhver hendelse som kan få vesentlig innvirkning på den potensielle risikoen for den identifiserte målgruppen. Foretaket skal som et minimum vurdere om produktet eller tjenesten fortsatt er forenlig med den identifiserte målgruppens behov, egenskaper og mål, og om den planlagte strategien for å distribuere produktet fortsatt er hensiktsmessig.

(3) Foretaket skal vurdere målgruppen på nytt og oppdatere ordningene for produkthåndtering dersom foretaket blir oppmerksom på at det har identifisert målgruppen for et produkt eller en tjeneste feil, eller at produktet eller tjenesten ikke lenger oppfyller vilkårene for å inngå i den identifiserte målgruppen, for eksempel dersom produktet blir illikvid eller svært volatilt som følge av endringer i markedet.

§ 9-30 Organisering

(1) Verdipapirforetak skal sikre at funksjonen for regeletterlevelse (compliancefunksjonen) overvåker utviklingen og den periodiske gjennomgangen av ordningene for produkthåndtering for å avdekke risiko for at kravene i § 9-25 til § 9-32 ikke blir overholdt.

(2) Verdipapirforetak skal sikre at relevante personer har den ekspertisen som kreves for å forstå egenskapene ved og risikoene forbundet med produktene foretaket har til hensikt å tilby eller anbefale og tjenestene foretaket yter, samt forstå den identifiserte målgruppens behov, egenskaper og mål.

(3) Verdipapirforetak skal sikre at styret fører faktisk kontroll med foretakets produkthåndteringsprosess, herunder beslutninger om hvilke produkter foretaket skal tilby eller anbefale, og hvilke tjenester foretaket skal yte til de respektive målgruppene. Verdipapirforetaket skal sikre at rapportene om regeletterlevelse (compliancerapporter) til styret jevnlig omfatter opplysninger om produktene foretaket tilbyr eller anbefaler, og om tjenestene foretaket yter. Rapportene skal gjøres tilgjengelige for Finanstilsynet på forespørsel.

§ 9-31 Opplysninger til produsent

Distributøren skal gi produsenten opplysninger om salget og eventuelle evalueringer etter § 9-29 som bidrag til produsentens evaluering av produktet.

§ 9-32 Samarbeid med andre foretak

Dersom flere foretak samarbeider om distribusjonen av et produkt eller en tjeneste, er det verdipapirforetaket med det direkte kundeforholdet som har endelig ansvar for å oppfylle kravene til produkthåndtering i § 9-25 til § 9-32. Verdipapirforetak som opptrer som formidler skal imidlertid:

 1. sørge for at relevante opplysninger om produktet sendes fra produsenten til den siste distributøren i kjeden,
 2. gjøre det mulig for produsenten å få opplysninger om salg av produktet dersom produsenten krever dette for å oppfylle krav til produkthåndtering rettet mot produsenten,
 3. anvende relevante krav til produkthåndtering for produsenter i forbindelse med tjenestene foretaket yter.

IX. Nærmere organisatoriske krav

§ 9-33 Nærmere organisatoriske krav

Nærmere regler om organisatoriske krav til verdipapirforetak mv. følger av kommisjonsforordningen til verdipapirmarkedsdirektivet som gjennomført i § 2-2.

X. Algoritmehandel, direkte elektronisk tilgang og clearingtjenester

§ 9-34 Organisatoriske krav til verdipapirforetak som benytter algoritmebasert handel mv.

EØS-avtalen vedlegg IX forordning (EU) 2017/589 (om utfylling av verdipapirmarkedsdirektivet med hensyn tekniske reguleringsstandarder for spesifisering av organisatoriske krav til verdipapirforetak som benytter algoritmebasert handel) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 9-35 Avtaler med prisstillere

Nærmere regler om avtaler med prisstillere følger av kommisjonsforordning (EU) 2017/578 som gjennomført i § 11-8 annet ledd.

XI. Særlige krav til multilaterale handelsfasiliteter og organiserte handelsfasiliteter

§ 9-36 Virkemåten til multilaterale handelsfasiliteter og organiserte handelsfasiliteter mv.

(1) EØS-avtalen vedlegg IX forordning (EU) nr. 824/2016 (om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for innholdet i og formatet for beskrivelsen av multilaterale handelsfasiliteters og organiserte handelsfasiliteters virkemåte og meldingen til den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet i henhold til verdipapirmarkedsdirektivet) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

(2) Kommisjonsforordningen til verdipapirmarkedsdirektivet som gjennomført i § 2-2, gir utfyllende regler om vekstmarked for små og mellomstore bedrifter mv.

§ 9-37 Handelsprosessen og gjennomføring av transaksjoner på multilaterale handelsfasiliteter og organiserte handelsfasiliteter

Nærmere regler om handelsprosessen og gjennomføring av transaksjoner på multilaterale handelsfasiliteter og organiserte handelsfasiliteter følger av forordningene (EU) 2017/584, (EU) 2017/578, (EU) 2017/566, (EU) 2017/573, (EU) 2017/588, (EU) 2017/ 570 og (EU) 2017/574 som gjennomført i § 11-8.

§ 9-38 Suspensjon og strykning av finansielle instrumenter fra handel

Nærmere regler om suspensjon og strykning av finansielle instrumenter fra handel følger av kommisjonsforordningene (EU) 2017/569 og (EU) nr. 2017/1005 som gjennomført i § 12-2 annet og tredje ledd og kommisjonsforordningen til verdipapirmarkedsdirektivet som gjennomført i § 2-2.

XII. Grensekryssende virksomhet og filialetablering i annen EØS-stat

§ 9-39 Informasjon ved grensekryssende virksomhet, filialetablering mv.

(1) EØS-avtalen vedlegg IX forordning (EU) 2017/1018 (om utfylling av verdipapirmarkedsdirektivet med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som angir hvilke opplysninger som skal fremlegges av verdipapirforetak, markedsoperatører og kredittinstitusjoner) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

(2) EØS-avtalen vedlegg IX forordning (EU) 2017/2382 (om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for standardiserte skjemaer, maler og fremgangsmåter for overføring av opplysninger i samsvar med verdipapirmarkedsdirektivet) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

XIII. Verdipapirforetakenes sikringsfond

§ 9-40 Medlemmer

Følgende skal være medlem i Verdipapirforetakenes sikringsfond:

 1. verdipapirforetak med tillatelse etter verdipapirhandelloven § 9-1 til å yte investeringstjenester og investeringsvirksomhet som nevnt i verdipapirhandelloven § 2-1 første ledd nr. 1 til 9,
 2. forvaltningsselskap for verdipapirfond med tillatelse etter verdipapirfondloven § 2-1 annet ledd,
 3. forvaltere av alternative investeringsfond med tillatelse etter lov om forvaltning av alternative investeringsfond § 2-2 tredje ledd,
 4. kredittinstitusjoner med tillatelse etter finansforetaksloven til å yte investeringstjenester og investeringsvirksomhet som nevnt i verdipapirhandelloven § 2-1 første ledd nr. 1 til 9.

§ 9-41 Utenlandske foretak med filial i Norge

(1) Verdipapirforetak etablert med filial i Norge etter verdipapirhandelloven § 9-34, plikter ikke å være medlem i fondet til dekning for filialens virksomhet i Norge. Slike foretak kan, for filialens virksomhet i Norge, slutte seg til fondet som supplement til sikringsordningen i filialens hjemstat, dersom sistnevnte ordning ikke kan anses å gi filialens kunder like god dekning som den norske ordningen. I så fall gjelder prinsippene i vedlegg II til direktiv 97/9/EF. Tilsvarende gjelder forvaltningsselskaper for verdipapirfond som nevnt i verdipapirfondloven § 3-3 eller forvalter av alternative investeringsfond underlagt direktiv 2011/61/EU, som er etablert med filial i Norge, og som har tillatelse fra hjemstatens myndigheter til å yte investeringstjenester som nevnt i verdipapirhandelloven § 2-1 første ledd nr. 4.

(2) Verdipapirforetak etablert med filial i Norge etter verdipapirhandelloven § 9-36 skal være medlem av Verdipapirforetakenes sikringsfond til dekning for filialens virksomhet. Finanstilsynet kan samtykke til at filialen ikke plikter å være medlem i fondet, dersom filialens virksomhet i Norge er dekket av tilfredsstillende erstatningsordning. § 9-55 gjelder uten hensyn til om filialen fritas for kravet til å stille sikkerhet. Tilsvarende gjelder forvaltningsselskaper for verdipapirfond som nevnt i verdipapirfondloven § 3-4 etablert med filial i Norge og som har tillatelse fra hjemstatens myndigheter til å yte investeringstjenester som nevnt i verdipapirhandelloven § 2-1 første ledd nr. 4.

§ 9-42 Fondets formål, organisering, vedtekter mv.

(1) Sikringsfondet skal ved manglende økonomisk evne hos medlemmene, jf. § 9-48, gi dekning for krav som skyldes medlemmenes behandling av kunders midler og finansielle instrumenter, jf. § 9-43.

(2) Fondet er eget rettssubjekt. Ingen av medlemmene har eiendomsrett til noen del av fondet. Konkurs eller akkordforhandlinger kan ikke åpnes i fondet.

(3) Fondets øverste myndighet er generalforsamlingen, jf. § 9-56. Fondet ledes av et styre, jf. § 9-57. Fondet skal ha vedtekter godkjent av Finansdepartementet. Endringer av vedtektene skal også godkjennes av Finansdepartementet.

(4) Fondet kan pålegge medlemmene rapporteringsplikt og å fremlegge dokumenter og opplysninger som er nødvendig for fondets beregning av avgift, utgifter til garanti eller for dekning av krav, eller som fondet ellers anser nødvendig for sin virksomhet. Finanstilsynets taushetsplikt er ikke til hinder for at Finanstilsynet gir opplysninger som nevnt til fondet.

§ 9-43 Dekning fra fondet

Fondet skal dekke krav som skyldes medlemmenes manglende evne til å betale tilbake penger eller levere tilbake finansielle instrumenter som nevnt i verdipapirhandelloven § 2-2 første ledd, og som oppbevares, administreres eller forvaltes av medlemmet på kunders vegne i forbindelse med investeringstjenester og tilknyttede tjenester.

§ 9-44 Fondets størrelse

Fondets samlede ansvarlige kapital skal minst utgjøre 50 millioner norske kroner.

§ 9-45 Avgift fra medlemmene

(1) Medlemmene skal hvert år betale en avgift til fondet, med mindre fondets egenkapital etter siste årsregnskap overstiger minstekravet i § 9-44. Medlemmene skal betale avgift til å dekke fondets årlige utgifter, med mindre minstekravet i § 9-44 er nådd og fondets avkastning eller avgift fra nye medlemmer etter § 9-47 minst dekker slike årlige utgifter.

(2) Hvert medlem betaler en årlig avgift som utgjør 0,8 prosent av medlemmets samlede inntekter fra investeringstjenester og tilknyttede tjenester fra foregående år, minimum 25 000 norske kroner og maksimum 500 000 norske kroner. Med samlede inntekter fra investeringstjenester og tilknyttede tjenester menes for verdipapirforetak post 4.1.30 Sum inntekter fra investeringstjenester og tilknyttede tjenester i kvartalsoppgaven for verdipapirforetak og for forvaltningsselskaper for verdipapirfond post 2.1.04 Inntekter fra aktiv forvaltning og post 2.1.05 Inntekter fra tilknyttede tjenester som fremgår av kvartalsoppgaven for forvaltningsselskap for verdipapirfond. Tidspunkt for betaling av avgiften skal fastsettes i fondets vedtekter.

(3) Finanstilsynet kan bestemme at medlemmer med tillatelse til å yte aktiv forvaltning etter verdipapirhandelloven § 2-1 første ledd nr. 4, verdipapirfondloven § 2-1 annet ledd eller lov om forvaltning av alternative investeringsfond § 2-2 tredje ledd, betaler en lavere avgift enn det som fremgår av annet ledd, for så vidt gjelder midler som forvaltes på vegne av profesjonelle kunder.

(4) Fondets styre kan fastsette lavere avgift for det enkelte år, dersom det er klart at innbetalingene etter en slik avgift vil være tilstrekkelig til at fondets minstekrav etter § 9-44 oppnås.

(5) For filial som nevnt i § 9-41 første ledd annet punktum skal det hvert år betales en avgift til fondet beregnet etter prinsippene i vedlegg II til direktiv 97/9/EF.

(6) Dersom fondets kapital ikke er tilstrekkelig i tilfelle det fremmes krav mot fondet, er medlemmene forpliktet til å dekke det overskytende slik at ansvaret prinsipalt er proratarisk, subsidiært solidarisk. Det enkelte medlems proratariske ansvar beregnes i henhold til metoden og beregningsnøkkelen som er beskrevet i annet ledd.

§ 9-46 Garantistillelse

(1) Dersom fondets egenkapital er lavere enn 50 millioner norske kroner, skal fondet sørge for at differansen dekkes av en selvskyldnergaranti.

(2) Utgifter til nevnte garanti utliknes årlig på medlemmene og beregnes i henhold til metoden og beregningsnøkkelen som er beskrevet i § 9-45 på bakgrunn av medlemmets andel av samlede inntekter fra investeringstjenester og tilknyttede tjenester fra foregående år.

(3) Garanti etter denne bestemmelse kan kun stilles av:

 1. a) foretak som nevnt i finansforetaksloven § 2-1 første ledd,
 2. b) tilsvarende foretak som har hovedsete i, er gitt tillatelse til å drive virksomhet i og er underlagt myndighetstilsyn i annen EØS-stat,
 3. c) tilsvarende foretak som har hovedsete i, er gitt tillatelse til å drive virksomhet i og er underlagt myndighetstilsyn i stat utenfor EØS, dersom oppgjør under garantien er sikret i samsvar med det som vil gjelde for garanti stillet av foretak som nevnt i bokstav a og b.

§ 9-47 Endringer i medlemskap

(1) Et nytt medlem skal svare avgift etter § 9-45 i sine fire første driftsår selv om fondet har oppnådd minste ansvarlige kapital etter § 9-44.

(2) Medlemmene betaler full avgift også for det driftsår medlemskapet opphører. Innbetalt avgift betales ikke tilbake til uttredende medlem.

§ 9-48 Manglende økonomisk evne

(1) Manglende økonomisk evne skal anses inntrådt når tvangsakkord eller konkurs er åpnet hos medlemmet. Tilsvarende gjelder dersom en kredittinstitusjon som har tillatelse til å yte investeringstjenester eller drive investeringsvirksomhet blir satt under offentlig administrasjon, jf. finansforetaksloven kapittel 20.

(2) For medlemmer som nevnt i § 9-41 første ledd, skal manglende økonomisk evne anses inntrådt når fondet har mottatt opplysninger fra hjemstatens nasjonale tilsynsmyndigheter om konstateringen eller avgjørelsen som nevnt i direktiv 97/9/EF artikkel 2 nr. 2.

(3) For medlemmer som nevnt i § 9-41 annet ledd, skal manglende økonomisk evne anses inntrådt når prosesser som tilsvarer tvangsakkord eller konkurs er åpnet i verdipapirforetakets hjemstat. Fondet har ubegrenset rett til å kontrollere at nevnte krav er oppfylt og for øvrig kontrollere en kundes rettigheter i samsvar med ordningens egne normer og fremgangsmåter før den utbetaler erstatning.

§ 9-49 Dekning av krav og unntak for enkelte kunder

(1) Fondet skal, når et medlem har manglende økonomisk evne som beskrevet i § 9-48, gi dekning for krav som nevnt i § 9-43 oppstått i forbindelse med utøvelse av investeringstjenester som nevnt i § 9-40, eller tilknyttede tjenester som nevnt i verdipapirhandelloven § 2-6 første ledd nr. 1, verdipapirfondloven § 2-1 tredje ledd nr. 2 eller lov om alternative investeringsfond § 2-2 fjerde ledd bokstav c. Selv om et medlem har levert tilbake eller fått tilbakekalt tillatelsen, vil fondets ansvar omfatte krav som nevnt i § 9-43 oppstått før slik tilbakelevering eller tilbakekall.

(2) For norske medlemmer skal fondet også dekke krav som knytter seg til virksomhet som utøves i medhold av verdipapirhandelloven § 9-32 og § 9-33, verdipapirfondloven § 3-1 eller lov om alternative investeringsfond § 6-2 og § 8-1, samt virksomhet som drives av filial utenfor EØS-området, med mindre annet fastsettes av Finanstilsynet.

(3) Fondet dekker ikke krav som stammer fra transaksjoner omfattet av rettskraftig straffedom om hvitvasking av penger.

(4) Krav fra følgende kunder dekkes ikke:

 1. finansforetak og verdipapirforetak
 2. verdipapirfond og andre foretak for kollektiv forvaltning
 3. pensjonsfond
 4. selskaper i samme konsern som medlemsinstitusjonen
 5. kunder som har ansvar for eller har dratt fordel av forhold som vedrører medlemmet, når slike forhold har forårsaket medlemmets økonomiske vanskeligheter eller bidratt til en forverring av medlemmets økonomiske situasjon.

§ 9-50 Dekningens størrelse

(1) Dekning ytes med inntil 200 000 norske kroner pr. kunde pr. tilfelle av manglende økonomisk evne som nevnt i § 9-48.

(2) Der flere kunder benytter medlemmets tjenester sammen, skal hver enkelt være dekket i samsvar med første ledd. Andelseiere i rettssubjekter som nevnt i § 9-49 fjerde ledd b) skal ikke betraktes som flere kunder som benytter medlemmets tjenester sammen.

§ 9-51 Kunngjøring og frist for å melde krav

Fondet skal på en hensiktsmessig måte underrette kundene om at et medlem har manglende økonomisk evne som beskrevet i § 9-48. Krav fra kunden skal fremsettes for fondet innen fem måneder fra kunngjøringen som nevnt. Har kunden ikke fremmet sitt krav innen denne tid, er retten til dekning tapt. Dersom kunden har vært forhindret fra å fremsette kravet innen fristen, begynner tidsfristen i stedet å løpe når hindringen er opphørt.

§ 9-52 Oppgjør

(1) Fondet skal betale krav fra den enkelte kunde snarest mulig og senest tre måneder etter at kravets berettigelse og størrelse er fastslått. I særlige tilfeller kan Finanstilsynet forlenge fristen med inntil tre måneder.

(2) Dekning for tap av finansielle instrumenter skal fastsettes i forhold til instrumentenes markedsverdi ved inntreden av manglende økonomisk evne som beskrevet i § 9-48. Dekning for kontante midler skal omfatte eventuelle renter frem til inntreden av manglende økonomisk evne som beskrevet i § 9-48.

(3) Dersom en kunde med eierandel i medlemmet, er siktet for lovbrudd i forbindelse med hvitvasking av penger, skal erstatningsordningen, uansett tidsfristen over, innstille alle utbetalinger i påvente av en rettskraftig domsavgjørelse.

(4) Tvist om fondets avgjørelser kan påklages til Finanstilsynet etter forvaltningsloven kapittel VI. Tvist om et krav omfattes av ordningen og om retten til dekning under denne, kan prøves av domstolene.

§ 9-53 Manglende oppfyllelse av medlemmers plikter

(1) Dersom et medlem ikke oppfyller sine plikter etter verdipapirhandelloven § 9-38 og § 9-40 til § 9-57 i forskriften her, skal fondet underrette Finanstilsynet. Fondet og Finanstilsynet skal samarbeide om å treffe hensiktsmessige tiltak for å sikre at medlemmet oppfyller sine plikter. Med Finanstilsynets samtykke kan et medlem med en frist på minst 12 måneder varsles om at det kan utelukkes fra fondet. Dersom et medlem, ved utløpet av nevnte frist fortsatt ikke oppfyller sine plikter og det foreligger et uttrykkelig samtykke fra Finanstilsynet, kan fondet bestemme at det aktuelle medlemmet skal utelukkes fra fondet. Fondets ansvar vil omfatte krav som nevnt i § 9-43 oppstått før tidspunktet for utelukkingen.

(2) Dersom en filial etablert i medhold av § 9-41 første ledd ikke oppfyller sine plikter som nevnt i første ledd, skal myndighetene i vertsstaten underrettes. Det skal treffes tilsvarende tiltak som etter første ledd, eventuelt kan filialen tilsvarende utelukkes fra fondet. Kundene skal underrettes om at den supplerende dekningen er bortfalt og fra hvilken dato. Fondets ansvar vil omfatte krav som nevnt i § 9-43 oppstått før tidspunktet for utelukkingen.

§ 9-54 Fondets rett til å tre inn i kundenes rettigheter

Når fondet utbetaler erstatning, skal fondet ha rett til å tre inn i kundenes rettigheter overfor konkursboet, krav i en tvangsakkord eller krav overfor en kredittinstitusjon der det er gjort vedtak om offentlig administrasjon, i den grad kunden har fått full dekning for sitt krav mot medlemmet.

§ 9-55 Opplysningsplikt til kunder

Medlemmet skal, før det gjør forretninger med kunde, informere denne om Verdipapirforetakenes sikringsfond, herunder beløp, dekningsgrad og virkeområde. For foretak som er etablert ved filial i Norge skal det gis tilsvarende informasjon på norsk og på en lett forståelig måte om den sikringsordning filialen er omfattet av. Informasjonen etter denne bestemmelsen kan gis ved bruk av elektronisk kommunikasjon dersom kunden ønsker det.

§ 9-56 Generalforsamling

(1) På generalforsamlingen har hvert medlem av fondet én representant og én stemme. En beslutning av generalforsamlingen krever flertall av de avgitte stemmer, om ikke annet fremgår av vedtektene. Beslutning om fastsettelse og endring av vedtektene krever tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmer.

(2) Generalforsamlingen vedtar vedtekter for fondet, velger medlemmer og varamedlemmer til styret og fastsetter instruks for styret.

(3) Årsmelding og regnskap skal behandles av generalforsamlingen. Årsmelding og regnskap skal være gjenstand for revisjon.

§ 9-57 Styre

(1) Fondet skal ha et styre på fem medlemmer. Fire medlemmer og fire varamedlemmer velges av generalforsamlingen. Finanstilsynet oppnevner ett medlem med varamedlem.

(2) De valgte medlemmer og varamedlemmer velges for to år. Styret velger leder og nestleder for ett år om gangen.

(3) Ved sammensetning av styret skal det legges vekt på hensynet til en balansert representasjon fra medlemmer av forskjellig størrelse og karakter.

(4) Styret skal utarbeide vedtekter for fondet og eventuelt endringer i vedtektene som skal fremlegges for generalforsamlingen for fastsettelse.

(5) For gyldig vedtak i styret kreves at minst 3 medlemmer stemmer for forslaget.

(6) Det skal føres styreprotokoll. Finanstilsynet kan kreve fondets styreprotokoller fremlagt.

XIV. Kapitalforhold

§ 9-58 Unntak fra bufferkrav

Verdipapirforetak er inntil videre unntatt fra bestemmelsen i verdipapirhandelloven § 9-42 om krav til bevaringsbuffer, systemrisikobuffer, buffer for systemviktige foretak og motsyklisk kapitalbuffer.

Kapittel 10. Verdipapirforetakets virksomhet mv.

I. Vederlag fra eller til andre enn kunden

§ 10-1 Vederlag som ansees egnet til å forbedre kvaliteten på tjenesten til kunden

(1) Vederlag som nevnt i verdipapirhandelloven § 10-12 skal anses egnet til å forbedre kvaliteten på tjenesten til kunden dersom følgende vilkår er oppfylt:

 1. vederlaget er berettiget av at kunden mottar en tilleggstjeneste eller en tjeneste med høyere kvalitet som står i forhold til størrelsen på det mottatte vederlaget,
 2. vederlag som gir direkte fordel for det mottakende foretaket, dets aksjeeiere eller dets ansatte, må gi kunden en merkbar fordel, og
 3. vederlaget er berettiget av at det ytes en løpende fordel til vedkommende kunde i tilknytning til et løpende vederlag.

(2) Tilleggstjenester eller tjenester med høyere kvalitet som nevnt i første ledd bokstav a, kan eksempelvis være følgende ytelser:

 1. ikke-uavhengig investeringsrådgivning om og tilgang til et bredt utvalg av finansielle instrumenter som egner seg for kunden, inkludert et hensiktsmessig antall instrumenter fra tilbydere som ikke har nære forbindelser med verdipapirforetaket,
 2. ikke-uavhengig investeringsrådgivning i kombinasjon med enten tilbud om å vurdere egnetheten av de finansielle instrumentene kunden har investert i minst årlig, ellerannen løpende tjeneste til kunden som må antas å være av verdi for kunden, herunder rådgivning om optimal allokering av kundens aktiva,
 3. tilgang til et bredt utvalg av finansielle instrumenter til konkurransedyktig pris som må antas å oppfylle kundens behov, inkludert et hensiktsmessig antall instrumenter fra tilbydere som ikke har nære forbindelser med verdipapirforetaket, sammen med enten

verktøy som gir merverdi for kunden, eller med periodiske rapporter over prestasjoner, kostnader og gebyrer som er tilknyttet det finansielle instrumentet. Verktøy som gir merverdi for kunden kan eksempelvis være objektive informasjonsverktøy som bistår kunden med å ta investeringsbeslutninger, eller som setter kunden i stand til å overvåke, tilpasse og justere utvalget av finansielle instrumenter som kunden har investert i.

(3) Foretaket kan ikke motta eller yte vederlag dersom tjenesten som ytes til kunden, påvirkes eller forringes som følge av vederlaget.

(4) Første til tredje ledd gjelder løpende så lenge foretaket yter eller mottar vederlag.

§ 10-2 Dokumentasjon

Verdipapirforetak skal dokumentere at ethvert vederlag som er ytt eller mottatt av foretaket, er egnet til å forbedre kvaliteten på tjenesten foretaket yter til kunden ved å:

 1. a) føre liste over alle vederlag foretaket mottar fra en tredjepart i forbindelse med at foretaket yter investeringstjenester eller tilknyttede tjenester, og
 2. b) dokumentere hvordan vederlag som er ytt fra eller mottatt av verdipapirforetaket, eller som foretaket har til hensikt å yte eller motta, forbedrer kvaliteten på tjenesten foretaket yter til kunden, og hvilke tiltak foretaket har truffet for å ivareta sin plikt til å opptre ærlig, redelig og profesjonelt i samsvar med kundens beste interesser.

§ 10-3 Informasjon til kunden

(1) Verdipapirforetak skal gi følgende informasjon til kunden i forbindelse med ethvert vederlag foretaket mottar fra eller yter til andre enn kunden:

 1. Før foretaket yter tjenesten skal det gi informasjon som nevnt i verdipapirhandelloven § 10-12 tredje ledd. Mindre naturalytelser kan beskrives generisk. Andre naturalytelser skal prises og angis særskilt.
 2. Dersom verdien av vederlaget ikke kan fastsettes før foretaket yter tjenesten og foretaket i stedet gir kunden informasjon om beregningsmåten for vederlaget, skal foretaket i etterkant informere kunden om det konkrete beløpet foretaket har mottatt eller ytt.

(2) Når foretaket mottar vederlag løpende, skal foretaket minst årlig informere kunden om det faktiske beløpet foretaket har mottatt eller ytt. Mindre naturalytelser kan beskrives på en generisk måte.

(3) Når verdipapirforetak gir informasjon til kunden i samsvar med første og annet ledd, skal foretaket ta i betraktning reglene om informasjon om kostnader og gebyrer i verdipapirhandelloven § 10-10 femte ledd og artikkel 50 i kommisjonsforordningen til verdipapirmarkedsdirektivet som gjennomført i § 2-2.

(4) Dersom flere foretak er involvert i distribusjonen av et finansielt instrument, skal samtlige verdipapirforetak som yter investeringstjenester eller tilknyttede tjenester, oppfylle kravene etter første til tredje ledd.

§ 10-4 Særskilte krav for uavhengig investeringsrådgivning og aktiv forvaltning

(1) Verdipapirforetak som yter uavhengig investeringsrådgivning eller aktiv forvaltning, skal så snart som mulig overføre til kunden alle pengeytelser mottatt fra en tredjepart, eller fra en person som opptrer på vegne av tredjepart, i tilknytning til tjenesten som ytes til kunden.

(2) Verdipapirforetak skal ha retningslinjer og rutiner som skal sikre at pengeytelser etter første ledd fordeles og overføres til hver enkelt kunde.

(3) Verdipapirforetak skal informere kunden om pengeytelser som er overført til kunden etter første ledd. Informasjonen kan gis i periodisk rapportering til kunden.

(4) Som mindre naturalytelser i verdipapirhandelloven § 10-12 fjerde ledd anses kun:

 1. informasjon eller dokumentasjon som relaterer seg til et finansielt instrument eller en investeringstjeneste, og som er generisk av natur eller tilpasset den enkelte kundens situasjon,
 2. skriftlig materiale fra en tredjepart som er bestilt og betalt av et utstederforetak eller potensielt utstederforetak for å markedsføre en ny utstedelse fra foretaket, eller der tredjeparten er engasjert gjennom kontrakt og betalt av utsteder for å utarbeide slikt materiale løpende, forutsatt at forbindelsen fremgår tydelig av materialet, og at materialet gjøres tilgjengelig for allmennheten eller samtidig for alle verdipapirforetak som ønsker å motta det,
 3. deltakelse i konferanser, seminarer og andre informasjonsarrangementer om fordeler og egenskaper ved et bestemt finansielt instrument eller en investeringstjeneste,
 4. representasjon av ubetydelig verdi,
 5. andre mindre naturalytelser som kan bedre kvaliteten på tjenesten som ytes til en kunde, og som er av et slikt omfang og en slik art at det ikke er sannsynlig at de vil hindre verdipapirforetaket i å oppfylle sin plikt til å opptre i kundens beste interesse.

(5) Mindre naturalytelser som nevnt i fjerde ledd, skal være rimelige og forholdsmessige og av et slikt omfang at det ikke er sannsynlig at de vil påvirke verdipapirforetakets atferd på en måte som skader kundens interesser.

(6) Verdipapirforetak skal opplyse kunden om mindre naturalytelser før det yter tjenester til kunden. Mindre naturalytelser kan beskrives på en generisk måte.

§ 10-5 Betaling for analyse

(1) Analysetjenester fra en tredjepart skal ikke regnes som vederlag fra andre enn kunden for verdipapirforetak som yter aktiv forvaltning eller andre investeringstjenester eller tilknyttede tjenester til kunder, dersom analysen mottas som motytelse for:

 1. direkte utbetalinger fra verdipapirforetaket med dets egne midler, eller
 2. betaling fra en separat analysebetalingskonto som kontrolleres av verdipapirforetaket, forutsatt at følgende vilkår for driften av kontoen er oppfylt:
  1. analysebetalingskontoen er finansiert av et særskilt analysegebyr som pålegges kunden,
  2. verdipapirforetaket oppstiller et analysebudsjett som et internt administrativt tiltak i forbindelse med etableringen av analysebetalingskontoen og inngåelse av avtale om analysegebyr med kundene, og vurderer analysebudsjettet regelmessig,
  3. verdipapirforetaket er ansvarlig for analysebetalingskontoen,
  4. verdipapirforetaket vurderer regelmessig kvaliteten på analysene som kjøpes inn med utgangspunkt i solide kvalitetskriterier og hvordan analysene bidrar til bedre investeringsbeslutninger.

(2) Verdipapirforetak som benytter en analysebetalingskonto, skal informere om budsjettert beløp til analyser og estimert analysegebyr for den enkelte kunde før en investeringstjeneste ytes, og skal årlig informere om de samlede kostnadene som har påløpt for den enkelte kunde for analyser fra tredjeparter.

(3) Verdipapirforetak som anvender en analysebetalingskonto, skal på anmodning fra kunden eller Finanstilsynet fremlegge oversikt over leverandører som er betalt fra denne kontoen, det samlede beløp disse har fått utbetalt i en bestemt periode, fordeler og tjenester som er mottatt av verdipapirforetaket, og en sammenligning mellom det samlede beløpet som er utbetalt og budsjettet for samme periode, samt opplysninger om tilbakebetaling eller overføring dersom det er midler igjen på kontoen.

(4) Analysegebyret som nevnt i første ledd bokstav b nr. 1 skal kun baseres på analysebudsjettet som verdipapirforetaket har fastsatt for å fastslå behovet for analyser fra en tredjepart i forbindelse med investeringstjenester som ytes til kundene, og       ikke være knyttet til volumet eller verdien av transaksjoner som er utført på kundenes vegne.

(5) Analysegebyret kan betales inn separat eller i tilknytning til en transaksjon. Dersom analysegebyret kreves inn i tilknytning til en transaksjon, skal gebyret angis separat, og vilkårene i første ledd bokstav b og annet ledd skal være oppfylt.

(6) Det samlede beløpet som kundene betaler i analysegebyr, skal ikke overstige analysebudsjettet.

(7) Verdipapirforetaket skal i forvaltningsavtalen med kunden eller i foretakets alminnelige forretningsvilkår bli enig med kunden om det budsjetterte analysegebyret og hvor ofte det spesifikke analysegebyret skal trekkes fra kundens midler. Økninger i analysebudsjettet skal først finne sted etter at det er gitt klare opplysninger til kunden om den planlagte økningen. Dersom det er overskudd på analysekontoen ved utløpet av en periode, bør foretaket ha en prosess for å betale tilbake disse midlene til kunden, eller for å motregne disse mot analysebudsjettet og beregnet analysegebyr for den påfølgende perioden.

(8) Analysebudsjettet som nevnt i første ledd bokstav b nr. 2, skal utelukkende forvaltes av verdipapirforetaket, og skal være basert på en rimelig vurdering av behovet for analyser utført av en tredjepart. Anvendelsen av analysebudsjettet til å kjøpe inn analyser fra en tredjepart skal underlegges hensiktsmessige kontroller og tilsyn fra foretakets ledelse, for å sikre at analysebudsjettet blir forvaltet og brukt i kundenes beste interesse. Disse kontrollene skal omfatte hele kjeden for betalinger til leverandører av analyser, og hvordan de utbetalte beløpene ble fastsatt med henvisning til kvalitetskriteriene som nevnt i første ledd bokstav b nr. 4. Verdipapirforetaket skal ikke bruke analysebudsjettet og analysekontoen til å finansiere interne analyser.

(9) Verdipapirforetaket kan utkontraktere administreringen av analysekontoen til en tredjepart, forutsatt at ordningen legger til rette for innkjøp av analyser og betalinger til leverandør av analyser i verdipapirforetakets navn uten unødig opphold og i samsvar med verdipapirforetakets instruksjoner.

(10) Verdipapirforetaket skal fastsette en skriftlig rutine med alle nødvendige elementer i foretakets vurdering etter første ledd bokstav b nr. 4 og fremlegge denne for kunden. Rutinen skal blant annet beskrive i hvilken grad analyser innkjøpt gjennom analysekontoen kan komme kundens portefølje til gode, herunder ved å ta i betraktning investeringsstrategier som gjelder for forskjellige porteføljetyper der dette er relevant, og fremgangsmåten foretaket vil benytte for å fordele slike kostnader rettferdig mellom de ulike kundenes porteføljer.

(11) Verdipapirforetak som tilbyr utførelse av ordre, skal angi gebyrene for disse tjenestene separat, slik at gebyrene utelukkende reflekterer kostnaden ved å utføre ordren. Gebyrene for alle andre ytelser eller tjenester som ytes fra samme verdipapirforetak til et annet verdipapirforetak etablert innenfor EØS, skal være separate og identifiserbare, og tilgangen til og gebyrene for slike ytelser eller tjenester skal ikke være påvirket eller betinget av betalingsnivået på ordreutførelsestjenestene.

II. Kompetansekrav for ansatte

§ 10-6 Kompetansekrav for ansatte

Finanstilsynet kan fastsette nærmere forskrifter om kravene som stilles til ansattes kompetanse etter verdipapirhandelloven § 10-14.

III. Beste resultat ved utførelse av ordre

§ 10-7 Opplysninger om kvaliteten på utførelsen av transaksjoner mv.

(1) EØS-avtalen vedlegg IX forordning (EU) 2017/575 (om utfylling av verdipapirmarkedsdirektivet med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for opplysninger som skal offentliggjøres av utførelsesplassen om kvaliteten på utførelsen av transaksjoner) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

(2) EØS-avtalen vedlegg IX forordning (EU) 2017/576 (om utfylling av verdipapirmarkedsdirektivet med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for verdipapirforetaks årlige offentliggjøring av opplysninger om utførelsesplassens identitet og om kvaliteten på utførelsen) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

IV. Tilknyttede agenter

§ 10-8 Begrensninger i adgangen til å benytte tilknyttede agenter, krav til skriftlig avtale m.m.

(1) Verdipapirforetak kan ikke inngå agentavtaler som omfatter flere personer enn 50 prosent av antall fast ansatte i verdipapirforetaket. Dette gjelder ikke der den tilknyttede agenten er kredittinstitusjon eller forsikringsforetak.

(2) Tilknyttet agent kan bare tilby tjenester på vegne av verdipapirforetaket fra ett forretningssted. Dette gjelder ikke der den tilknyttede agenten er kredittinstitusjon eller forsikringsforetak.

(3) Avtalen mellom verdipapirforetaket og den tilknyttede agenten skal være skriftlig og regulere følgende forhold:

 1. sikre instruksjonsadgang over den tilknyttede agenten med hensyn til utførelsen av all virksomhet som agenten forestår på verdipapirforetakets vegne,
 2. sikre at avtalen kan sies opp med umiddelbar virkning dersom pliktene i verdipapirhandelloven § 10-22 annet ledd annet til fjerde punktum ikke oppfylles,
 3. avtalen skal kunne sies opp av verdipapirforetaket uten at det er til skade for kontinuiteten og kvaliteten på de tjenester som ytes kundene,
 4. sikre at agenten underretter verdipapirforetaket om endringer eller hendelser som merkbart kan påvirke agentens mulighet til å utføre virksomhet på verdipapirforetakets vegne,
 5. sikre at verdipapirforetaket, dets revisor og Finanstilsynet har faktisk tilgang på opplysninger knyttet til virksomheten som agenten forestår på verdipapirforetakets vegne og til agentens lokaler.

§ 10-9 Kvalifikasjonskrav til tilknyttede agenter m.m.

Før verdipapirforetak benytter tilknyttet agent, skal verdipapirforetaket påse at daglig leder eller eventuell annen person i agentvirksomheten som faktisk leder virksomheten som tilknyttet agent, oppfyller kravene i verdipapirhandelloven § 9-10 første ledd om tilstrekkelige kvalifikasjoner og erfaring, og for øvrig ikke har utvist utilbørlig adferd som gir grunn til å anta at stillingen eller vervet ikke vil kunne ivaretas på forsvarlig måte.

§ 10-10 Ansattes adgang til å drive annen næringsvirksomhet mv.

Verdipapirhandelloven § 10-4 gjelder tilsvarende for ansatte hos tilknyttede agenter.

§ 10-11 Tilknyttede agenters adgang til å drive annen næringsvirksomhet

(1) Tilknyttede agenter kan ikke drive annen næringsvirksomhet uten at dette har naturlig sammenheng med utøvelsen av investeringstjenestevirksomheten, unntatt virksomhet som er omfattet av andre rettsakter inntatt i EØS-avtalens vedlegg IX om finansielle tjenester.

(2) Verdipapirhandelloven § 10-3 tredje ledd gjelder tilsvarende for tilknyttede agenter.

§ 10-12 Registrering av tilknyttede agenter

(1) Register som nevnt i verdipapirhandelloven § 10-22 tredje ledd skal angi de opplysninger om den tilknyttede agenten som Finanstilsynet til enhver tid fastsetter.

(2) En tilknyttet agent kan ikke forestå virksomhet på verdipapirforetakets vegne før agenten er registrert i et register som nevnt i første ledd.

V. Nærmere om virksomhetshetskrav

§ 10-13 Nærmere om virksomhetskrav

Nærmere regler om virksomhetskrav for verdipapirforetak mv. følger av kommisjonsforordningen til verdipapirmarkedsdirektivet som gjennomført i § 2-2.

VI. Lenke til Finansportalen

§ 10-14 Lenke til Finansportalen

(1) Verdipapirforetak som tilbyr tjenester knyttet til produkttyper som det informeres om på Finansportalen.no, skal ha en godt synlig lenke til Finansportalen.no på forsiden på sine hjemmesider på internett og på alle øvrige digitale plattformer hvor priser eller produkter presenteres.

(2) Lenken til Finansportalen.no skal utformes som følger: «Du kan sammenlikne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no».

Gjeldende kapittel 11. Drift av multilateral handelsfasilitet oppheves.

Ny del 4. skal lyde:

Del 4. Regulerte markeder

Kapittel 11. Søknad og vilkår for tillatelse

I. Unntak fra regulerte markeders taushetsplikt

§ 11-1 Unntak fra taushetsplikt

Taushetsplikten for tillitsvalgte, ansatte og revisor i en markedsoperatør etter verdipapirhandelloven § 11-13 gjelder ikke overfor en markedsoperatør som fører tilsyn med handel og kursnotering på eget marked, utenlandsk tilsynsmyndighet, EFTAs overvåkingsorgan eller myndigheter som nevnt i lov om EØS-finanstilsyn § 1 til § 4.

§ 11-2 Vilkår for utlevering av opplysninger

Utlevering av opplysninger etter § 11-1 kan bare gjøres på følgende vilkår:

 1. opplysningene må anses som relevante for, og kan bare brukes til å utføre mottakerens tilsynsoppgaver,
 2. opplysningene skal være undergitt tilsvarende taushetsplikt hos mottaker som hos den avgivende markedsoperatøren,
 3. opplysningene kan bare formidles videre fra mottaker med skriftlig samtykke fra den avgivende markedsoperatøren, og bare for de formål samtykket omfatter.

§ 11-3 Opplysninger til verdipapirsentral og sentral motpart

Taushetsplikten for markedsoperatøren etter verdipapirhandelloven § 11-13 er ikke til hinder for at markedsoperatøren gir opplysninger til en verdipapirsentral eller en sentral motpart i forbindelse med markedsovervåking og tilsynsoppgaver.

II. Habilitetskrav, egenhandel og meldeplikt

§ 11-4 Habilitetskrav til ansatte

Ansatte i en markedsoperatør eller i morselskapet til slik operatør må ikke ha styreverv eller bierverv i et foretak hvis finansielle instrumenter er tatt opp til handel på vedkommende regulerte marked.

§ 11-5 Egenhandel

(1) Ansatte i en markedsoperatør eller i morselskapet til slik operatør, kan for egen eller andres regning bare erverve eller avhende finansielle instrumenter som ikke er eller søkes tatt opp til handel på vedkommende regulerte marked.

(2) Begrensningen i første ledd gjelder ikke for andeler i nasjonale fond eller UCITS som nevnt i verdipapirfondloven § 1-2 nr. 4. Tilsvarende gjelder alternative investeringsfond etter lov om forvaltning av alternative investeringsfond eller tilsvarende utenlandsk innretning som tilfredsstiller diversifiseringskravene i direktiv 2009/65/EF.

(3) For andeler i verdipapirfond som ikke er eller søkes tatt opp til handel på vedkommende regulerte marked, kan ansatte bare erverve eller avhende andeler som nevnt i annet ledd eller andeler i verdipapirfond som utelukkende investerer i rentebærende obligasjoner.

§ 11-6 Meldeplikt for handler foretatt av ansatte, tillitsvalgte og deres nærstående

Ansatte og tillitsvalgte i en markedsoperatør skal melde til den aktuelle markedsoperatøren om egne og nærståendes erverv eller avhendelse av finansielle instrumenter. Markedsoperatøren skal fastsette nærmere frist for slik melding. Meldeplikten gjelder ikke for andeler som nevnt i § 11-5 tredje ledd. Med nærstående menes personer og foretak med tilknytning som nevnt i verdipapirhandelloven § 2-5 nr. 1, 2, 4 og 5.

§ 11-7 Dispensasjon

Finanstilsynet kan i særlige tilfeller ved forskrift eller enkeltvedtak gjøre unntak fra kravene i § 11-4 og § 11-5.

III. Organisatoriske krav mv.

§ 11-8 Organisatoriske krav, avtale om prisstilling mv.

(1) EØS-avtalen vedlegg IX forordning (EU) 2017/584 (om utfylling av verdipapirmarkedsdirektivet med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som angir organisatoriske krav til handelsplasser) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

(2) EØS-avtalen vedlegg IX forordning (EU) 2017/578 (om utfylling av verdipapirmarkedsdirektivet med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som angir kravene til avtaler om og ordninger for prisstilling) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

(3) EØS-avtalen vedlegg IX forordning (EU) 2017/566 (om utfylling av verdipapirmarkedsdirektivet med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for forholdet mellom ikke-utførte ordrer og transaksjoner for å forebygge uordnede markedsforhold) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

(4) EØS-avtalen vedlegg IX forordning (EU) 2017/573 (om utfylling av verdipapirmarkedsdirektivet med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for krav for å sikre rettferdige og ikke-diskriminerende samlokaliseringstjenester og avgiftsstrukturer) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

(5) EØS-avtalen vedlegg IX forordning (EU) 2017/588 (om utfylling av verdipapirmarkedsdirektivet med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for ordningen med minste tillatte kursendringer for aksjer, depotbevis og børshandlede fond) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

(6) EØS-avtalen vedlegg IX forordning (EU) 2017/570 (om utfylling av verdipapirmarkedsdirektivet med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for fastsettelse av om et marked er vesentlig med hensyn til likviditet i forbindelse med melding om midlertidig stans av handel) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

(7) EØS-avtalen vedlegg IX forordning (EU) 2017/574 (om utfylling av verdipapirmarkedsdirektivet med hensyn tekniske reguleringsstandarder for klokkers nøyaktighetsgrad) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig

(8) Kommisjonsforordningen til verdipapirmarkedsdirektivet som gjennomført i § 2-2, gir utfyllende regler om virksomhetskrav til regulert marked.

Kapittel 12 Virksomhetskrav til regulert marked

I. Opptak til handel av finansielle instrumenter mv.

§ 12-1 Finansielle instrumenter som kan tas opp til handel på regulert marked

(1) Finansielle instrumenter som nevnt i verdipapirhandelloven § 2-2, kan tas opp til handel på regulert marked.

(2) Markedsoperatøren skal overfor foretaket stille vilkår for opptak av de finansielle instrumentene til handel på det regulerte markedet. Utstedere, unntatt stat, regional eller lokal myndighet i stat, internasjonalt offentlig organ eller organisasjon som minst én EØS-stat er medlem i, EØS-sentralbank og Den europeiske sentralbank, med omsettelige verdipapirer notert på regulert marked, skal ha et revisjonsutvalg eller tilsvarende organ med oppgaver og sammensetning som nevnt i artikkel 41 i direktiv 2006/43/EF. Allmennaksjeloven § 6-41 annet og tredje ledd samt § 6-42 tredje ledd gjelder tilsvarende så langt bestemmelsene passer. Utstederen skal fremlegge dokumentasjon som viser at kravet etter annet punktum er oppfylt.

(3) Markedsoperatøren kan fastsette nærmere regler om utstederes rettigheter og plikter som følge av opptak til handel på det regulerte markedet.

§ 12-2 Opptak til notering, suspensjon og strykning mv.

(1) EØS-avtalen vedlegg IX forordning (EU) 2017/568 (om utfylling av verdipapirmarkedsdirektivet med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for opptak av finansielle instrumenter til handel på regulerte markeder) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

(2) EØS-avtalen vedlegg IX forordning (EU) 2017/569 (om utfylling av verdipapirmarkedsdirektivet med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for strykning og suspensjon av handel med finansielle instrumenter) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

(3) EØS-avtalen vedlegg IX forordning (EU) 2017/1005 (om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for formatet og tidspunktene for meddelelser om og offentliggjøring av strykning og suspensjon av handel med finansielle instrumenter i henhold til verdipapirmarkedsdirektivet) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

(4) Kommisjonsforordningen til verdipapirmarkedsdirektivet som gjennomført i § 2-2, gir utfyllende regler om suspensjon og strykning mv.

II. Børsklagenemnden og saksomkostninger

§ 12-3 Børsklagenemndens kompetanse

(1) Børsklagenemnden er klageinstans for de vedtak fattet av markedsoperatøren for et regulert marked som er gjenstand for klage. I klagesaken kan Børsklagenemnden prøve alle sider av vedtaket.

(2) Børsklagenemnden kan avgjøre tvister som voldgiftsrett etter reglene i § 12-7.

§ 12-4 Sammensetning

(1) Børsklagenemnden består av fem medlemmer og fem varamedlemmer. Medlemmene og varamedlemmene oppnevnes av departementet for en periode på inntil fire år. Børsklagenemnden skal ha en leder og nestleder, som begge skal oppfylle lovens krav til høyesterettsdommere.

(2) Klagenemnden er vedtaksfør dersom minst fire av de innkalte møter.

(3) Ved forfall fra lederen ledes arbeidet i klagenemnden av nestlederen. Har også nestlederen forfall, ledes arbeidet av det medlem som etter rangeringsrekkefølgen kommer etter nestlederen.

§ 12-5 Saksbehandling

(1) For klagebehandlingen i Børsklagenemnden gjelder reglene i forvaltningsloven kapittel VI med de endringer og tillegg som følger av bestemmelsen her.

(2) Klagefristen er to uker. For klageberettigede som ikke er gitt melding om markedsoperatørens vedtak, og som heller ikke har krav på slik melding, løper klagefristen fra offentliggjøring av markedsoperatørens vedtak.

(3) Klagen skal fremsettes skriftlig. Klagen skal inneholde en fullstendig redegjørelse for de feil i rettsanvendelsen, faktiske forhold eller saksbehandling som det gjøres gjeldende at foreligger i det vedtak som er påklaget. Såfremt det anføres at markedsoperatørens vedtak bygger på et uriktig eller mangelfullt faktisk grunnlag, skal klagen inneholde en samlet og fullstendig redegjørelse for de fakta klageren mener skal legges til grunn. Er det tidligere gitt en slik redegjørelse overfor markedsoperatøren, kan det vises til denne. Hvor markedsoperatørens og klagenemndens avgjørelse vil bero på et skjønn, bør klagen inneholde de momenter klageren mener har betydning ved skjønnsutøvelsen.

(4) Umiddelbart etter mottakelsen av klagen skal markedsoperatøren meddele denne til eventuelle andre parter i saken. Disse skal gis inntil to ukers frist til å inngi tilsvar. Det parten har å anføre til klagen skal fremkomme i tilsvaret.

(5) Tilsvaret meddeles klageren uten at det settes frist for ytterligere innlegg. En kort frist for ytterligere innlegg skal imidlertid gis hvor tilsvaret inneholder rettslige eller faktiske anførsler og bevis som ikke tidligere har vært tatt opp av noen part, verken for markedsoperatøren eller i klagen til klagenemnden.

(6) Etter at fristen for å inngi tilsvar, eventuelt ytterligere innlegg etter foregående ledd, er utløpt, sender markedsoperatøren saken til klagenemnden dersom markedsoperatøren ikke finner grunn til å endre sitt vedtak. Oversendelsen skal skje senest fire uker etter at markedsoperatøren mottok klagen. Klagenemnden skal avgjøre klagen innen fire uker fra den har mottatt saken.

(7) Klagenemnden skal regulært avgjøre saken på grunnlag av de saksdokumenter som foreligger når den mottar klagesaken.

(8) Markedsoperatøren og klagenemnden kan gjøre unntak fra fristene i bestemmelsen her når særlige grunner foreligger. Markedsoperatøren og klagenemnden kan for sin behandling bestemme at de frister som fastsettes, skal ha preklusiv virkning.

(9) Hvis særlige grunner foreligger, kan klagenemnden beslutte å holde muntlig forhandlingsmøte. Klagenemnden bestemmer hvilke deler av saken som skal behandles muntlig. Klagenemnden kan oppfordre parter og vitner til å forklare seg direkte for klagenemnden.

(10) Avgjørelser og beslutninger som gjelder saksforberedelsen i Børsklagenemnden, treffes av klagenemndens leder eller, etter lederens bemyndigelse, av et av de øvrige medlemmer.

§ 12-6 Godtgjørelse og dekning av utgifter

Departementet fastsetter godtgjørelsen for klagenemndens medlemmer og treffer bestemmelse om nemndens sekretariat. Markedsoperatøren kan fastsette at utgiftene til godtgjørelse til klagenemndens medlemmer og sekretariat samt andre utgifter som påløper i forbindelse med klagebehandlingen skal dekkes av klageren dersom klagenemnden ikke gir klageren medhold i klagen. Gjelder klagen en tvist mellom to parter, kan markedsoperatøren fastsette at slike utgifter skal dekkes av den part som ikke gis medhold i klagenemndens avgjørelse.

§ 12-7 Børsklagenemnden som voldgiftsrett

(1) Børsklagenemnden skal, så langt det øvrige arbeid i klagenemnden tillater det, være voldgiftsrett i tvister mellom private parter som har tilknytning til utstedere av finansielle instrumenter som er tatt opp til handel på regulert marked eller omsetningen på regulert marked, og hvor partene er enige om at klagenemnden skal avgjøre tvisten som voldgiftsrett. Hvis ikke tvisten behandles sammen med en klage over et vedtak truffet av en markedsoperatør, kan partene, med samtykke fra Børsklagenemndens leder, bestemme at voldgiftsretten skal bestå av tre av klagenemndens medlemmer eller varamedlemmer.

(2) Utgiftene til voldgiftsbehandlingen, herunder godtgjørelsen til voldgiftsrettens medlemmer, dekkes av partene etter nemndens nærmere bestemmelse.

(3) For behandlingen av voldgiftssaker for klagenemnden gjelder reglene i lov om voldgift.

§ 12-8 Saksomkostninger

(1) I en sak som i det vesentlige er en tvist mellom to eller flere parter, avgjør klagenemnden om en part som helt eller delvis har vunnet frem med sitt krav, helt eller delvis skal få dekket sine omkostninger i klagesaken av en eller flere av de øvrige parter. Ved avgjørelsen skal det, foruten utfallet av saken, særlig legges vekt på om saken var tvilsom eller om det av andre grunner var rimelig å bringe saken inn for klagenemnden.

(2) Første ledd gjelder tilsvarende for en markedsoperatør ved avgjørelser i saker som nevnt, overfor den part som har fremsatt krav om et vedtak, men ikke har fått medhold i spørsmål av noen betydning.

(3) Krav på tilkjennelse av saksomkostninger må fremsettes før markedsoperatøren eller klagenemnden treffer sin avgjørelse i saken. Saksomkostningskrav som fremsettes senere, skal det ses bort fra.

(4) En markedsoperatørs avgjørelse av saksomkostningskrav etter bestemmelsen her kan prøves av klagenemnden i den utstrekning saken bringes inn for klagenemnden. For øvrig kan avgjørelsen av saksomkostningskrav bare påklages til klagenemnden hvis den er beheftet med feil i saksbehandlingen eller lovanvendelsen. Børsklagenemndens avgjørelse av saksomkostningskrav kan ikke påklages.

(5) Krav på saksomkostninger er tvangsgrunnlag for utlegg, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e).

 

III. Tiltak og sanksjoner

§ 12-9 Nærmere regler om tvangsmulkt

(1) Tvangsmulkt etter verdipapirhandelloven § 12-8 kan maksimalt utgjøre 500 000 kroner pr. dag for juridiske personer og 50 000 kroner pr. dag for fysiske personer.

(2) Klage på tvangsmulkt gis ikke oppsettende virkning.

§ 12-10 Nærmere regler om overtredelsesgebyr

(1) Overtredelsesgebyr etter verdipapirhandelloven § 12-9 ilagt utstedere av finansielle instrumenter som er tatt opp til notering på regulert marked, kan maksimalt utgjøre 10 ganger årlig kursnoteringsavgift for hver overtredelse som kan sanksjoneres med overtredelsesgebyr, beregnet ut fra den senest fakturerte totale årlige kursnoteringsavgift for det finansielle instrument overtredelsen refererer seg til.

(2) Overtredelsesgebyr etter verdipapirhandelloven § 12-9 ilagt medlemmer på regulert marked, kan maksimalt være 2 500 000 kroner for hver overtredelse som kan sanksjoneres med overtredelsesgebyr.

(3) Vedtaket og begrunnelsen for vedtaket skal offentliggjøres, med mindre særlige grunner taler mot dette.

(4) Adgangen til å ilegge overtredelsesgebyr etter verdipapirhandelloven § 12-9 foreldes to år etter at overtredelsen er opphørt. Fristen avbrytes ved at markedsoperatøren gir forhåndsvarsel eller fatter vedtak om overtredelsesgebyr.

§ 12-11 Generelt

(1) Vedtak om tvangsmulkt eller overtredelsesgebyr truffet av en markedsoperatør med hjemmel i verdipapirhandelloven eller forskriften her, er tvangsgrunnlag for utlegg, med unntak av overtredelsesgebyr etter verdipapirhandelloven § 12-9.

(2) Ved forsinket betaling av tvangsmulkt eller overtredelsesgebyr ilagt av markedsoperatør med hjemmel i verdipapirhandelloven eller forskriften her, skal det betales renter etter lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

(3) Tvangsmulkt eller overtredelsesgebyr truffet av en markedsoperatør med hjemmel i verdipapirhandelloven eller forskriften her, tilfaller statskassen, med unntak av overtredelsesgebyr etter verdipapirhandelloven § 12-9 som tilfaller markedsoperatøren.

(4) Markedsoperatøren kan helt eller delvis ettergi tvangsmulkt dersom særlige grunner tilsier det.

(5) Markedsoperatøren eller den som krever inn på vegne av markedsoperatøren, sender faktura på ilagt overtredelsesgebyr og tvangsmulkt. Gebyret og mulkten forfaller til betaling tretti dager etter fakturadato.

§ 12-12 Klageadgang

En markedsoperatørs vedtak om suspensjon av finansielle instrumenter etter verdipapirhandelloven § 12-3 kan ikke påklages.

Kapittel 13. Tillatelse som børs

I. Vilkår for notering av finansielle instrumenter på regulert marked med tillatelse som børs

§ 13-1 Felles regler for aksjer og egenkapitalbevis

Bestemmelsene i § 13-2 til § 13-14 gjelder tilsvarende for egenkapitalbevis så langt de passer dersom ikke annet fremgår av den enkelte bestemmelse.

§ 13-2 Minimumskrav for børsnotering av aksjer

(1) Aksjer utstedt av allmennaksjeselskap eller tilsvarende utenlandsk foretak kan tas opp til børsnotering dersom aksjene antas å ha allmenn interesse og kan forventes å bli gjenstand for regelmessig omsetning. Ved avgjørelsen skal det også legges vekt på foretakets økonomi og andre forhold av betydning for om aksjene er egnet til børsnotering. Videre må alle vilkårene i bestemmelsen her være oppfylt.

(2) Kursverdien av aksjene som søkes opptatt til børsnotering, må antas å være minst 8 millioner kroner. Dersom kursverdien ikke kan anslås, skal foretakets balanseførte egenkapital ved siste avlagte årsregnskap være av minst samme størrelse. Dersom foretaket har avlagt delårsrapport etter siste avlagte årsregnskap og markedsoperatøren for børsen finner rapporten tilfredsstillende, kan bokført egenkapital i delårsrapporten legges til grunn.

(3) Foretaket skal ha bestått i minst tre år og skal ha drevet det vesentligste av sin virksomhet i minst tre år. Det skal være offentliggjort årsregnskap og årsberetning i henhold til regnskapslovgivningen for de tre siste år før søknad om børsnotering. Markedsoperatøren for børsen kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra kravene i første og annet punktum dersom den finner at dette er i allmennhetens og investorenes interesse, og at investorene har tilgang til tilstrekkelige opplysninger til å foreta en godt fundert vurdering av foretaket og de aksjer som søkes børsnotert.

(4) Minst 25 prosent av aksjene som søkes opptatt til notering, må være spredt blant allmennheten.

(5) Markedsoperatøren for børsen kan fravike 25 prosent-grensen på opptakstidspunktet dersom slik spredning i løpet av kort tid må påregnes oppnådd ved handel over børsen, eller når tilstrekkelig spredning av aksjene likevel må anses sikret på grunn av et stort antall aksjer av samme aksjeklasse og omfattende spredning av disse blant allmennheten.

§ 13-3 Aksjer i samme aksjeklasse

(1) Søknad om børsnotering skal gjelde samtlige utstedte aksjer i samme aksjeklasse.

(2) Ved senere kapitalforhøyelser i samme aksjeklasse som er notert, anses de nye aksjene for automatisk tatt opp til notering uten søknad.

(3) Dersom en offentlig emisjon finner sted før opptak til notering, skal tegningsperioden være avsluttet før første noteringsdag.

§ 13-4 Aksjers frie omsettelighet

Børsnoterte aksjer skal være fritt omsettelige. Dersom foretaket i henhold til vedtekter, lov eller forskrift gitt i medhold av lov er gitt skjønnsmessig adgang til å nekte samtykke til et aksjeerverv eller anvende andre omsetningsbegrensninger, kan adgangen bare benyttes hvis det foreligger skjellig grunn til å nekte samtykke eller til å anvende andre omsetningsbegrensninger, og anvendelsen ikke skaper forstyrrelser i markedet.

§ 13-5 Søknad om opptak til børsnotering av aksjer

Søknad om børsnotering av aksjer skal inneholde en orientering om foretaket, dets virksomhet, økonomi, eierstruktur og andre forhold som kan være av betydning for om aksjene skal tas opp til børsnotering, herunder opplysninger om foretakets aksjer er notert eller søkt notert ved annet regulert marked. Det skal i tilfelle opplyses hvor og på hvilken måte aksjene er notert eller søkes notert. Søknaden skal ellers inneholde de opplysninger og dokumentasjon som fastsatt av markedsoperatøren for børsen etter regler som nevnt i verdipapirhandelloven § 13-2.

§ 13-6 Krav for opptak til børsnotering av obligasjoner

(1) Børsnotering av obligasjoner, herunder obligasjoner med kortere løpetid enn 12 måneder, kan skje dersom obligasjonene antas å ha allmenn interesse og kan forventes å bli gjenstand for regelmessig omsetning. Ved avgjørelsen skal det også legges vekt på låntakers økonomi og andre forhold av betydning for om obligasjonene er egnet til børsnotering, herunder bestemmelser i lånevilkårene som har betydning for likebehandling av långivere.

(2) Lånet må være minimum 2 millioner kroner eller tilsvarende verdi i utenlandsk valuta.

§ 13-7 Innbetaling og fri omsettelighet

(1) Obligasjoner kan kun tas opp til børsnotering dersom de er fullt innbetalt og fritt omsettelige.

(2) Markedsoperatøren for børsen kan gi unntak fra kravet om at obligasjonene må være fullt innbetalt dersom det er truffet tiltak for å sikre at obligasjonenes omsettelighet ikke begrenses, og dersom omsetningen finner sted på en åpen og korrekt måte ved at offentligheten får hensiktsmessig informasjon.

§ 13-8 Forutgående offentlig emisjon

Dersom offentlig emisjon finner sted før opptak til notering, skal tegningsperioden være avsluttet før første noteringsdag. Denne bestemmelsen gjelder ikke ved åpen emisjon av obligasjoner når det ikke er fastsatt hvilken dag tegningsperioden skal avsluttes.

§ 13-9 Tillitsmann

Markedsoperatøren for børsen kan fastsette krav til etablering av tillitsmannsordning som vilkår for opptak av obligasjonslån til børsnotering. Dette gjelder ikke for lån utstedt av EØS-stater eller slike staters sentralbanker med mindre særlige grunner tilsier det.

§ 13-10 Vilkår for børsnotering av konvertible obligasjoner, obligasjoner med avkastning knyttet til underliggende aksje m.m.

(1) Obligasjoner som gir obligasjonseier rett til å erverve aksjer, kan bare opptas til børsnotering dersom aksjer av samme klasse allerede er opptatt eller samtidig opptas til børsnotering eller notering på et annet regulert, anerkjent og åpent marked som fungerer regelmessig.

(2) Opptak kan likevel skje dersom børsen klart finner at obligasjonseierne og allmennheten for øvrig har tilgang til alle de opplysninger som er nødvendige for å kunne bedømme verdien av aksjene disse obligasjoner er knyttet til.

(3) Annet ledd gjelder tilsvarende ved opptak av obligasjoner der avkastningen er knyttet til utviklingen i en underliggende aksje, aksjeindeks, aksjeform eller lignende.

(4) Dersom rett til å få utstedt aksjer (tegningsrett) som er knyttet til obligasjonen skilles fra denne, gjelder § 12-1 tilsvarende.

§ 13-11 Søknaden om børsnotering av obligasjoner

(1) Søknad om opptak til børsnotering skal gjelde alle obligasjoner som tilhører samme lån.

(2) Søknad om børsnotering av obligasjoner skal inneholde en orientering om låntaker, dennes virksomhet, økonomi, eierstruktur og andre forhold som kan være av betydning for om obligasjonene kan tas opp til børsnotering. Søknaden skal inneholde opplysninger og dokumentasjon som fastsatt av børsen etter regler som nevnt i verdipapirhandelloven § 13-2.

§ 13-12 God børsskikk

Utstedere av børsnoterte finansielle instrumenter og børsmedlemmer skal følge god børsskikk.

§ 13-13 Behandling av søknad om notering

Søknad om børsnotering skal avgjøres uten ugrunnet opphold og senest innen seks måneder.

§ 13-14 Offentliggjøring av opplysninger i særlige tilfeller

Dersom det anses nødvendig av hensyn til investorer eller markedet, kan markedsoperatøren for børsen kreve at utsteder av børsnoterte finansielle instrumenter offentliggjør bestemte opplysninger innen de frister som markedsoperatøren fastsetter.

II. Nærmere om saksbehandlingsfrister ved erverv av betydelig eierandel i børs

§ 13-15 Saksbehandlingsfrister

 (1) Finanstilsynet skal så raskt som mulig bekrefte å ha mottatt søknad om tillatelse etter verdipapirhandelloven § 13-3 første ledd. Søknaden skal avgjøres innen fire måneder etter avgitt bekreftelse. Har departementet eller Finanstilsynet innen tre måneder fremsatt skriftlig anmodning om ytterligere opplysninger som er nødvendige for vurderingen, overfor erververen eller andre, avbrytes fristen inntil svaret er mottatt, men ikke i mer enn 20 arbeidsdager hvis den anmodningen er rettet mot, er undergitt tilsyn i og er hjemmehørende i en EØS-stat.

(2) Er spørsmålet om tillatelse ikke avgjort innen utløpet av fristen etter første ledd, skal tillatelse anses gitt til erverv av eierandel som angitt i søknaden etter verdipapirhandelloven § 13-3 femte ledd.

Ny del 5. skal lyde:

Del 5. Datarapporteringstjenester

Kapittel 14. Tillatelse og vilkår for datarapporteringstjenester

§ 14-1 Tillatelse, organisatoriske krav og offentliggjøring av transaksjoner mv.

(1) EØS-avtalen vedlegg IX forordning (EU) 2017/571 (om utfylling av verdipapirmarkedsdirektivet med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for godkjenning, organisatoriske krav og offentliggjøring av transaksjoner for leverandører av datarapporteringstjenester) som endret ved forordning (EU) 2018/63 gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

(2) EØS-avtalen vedlegg IX forordning (EU) 2017/1110 (om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for standardiserte skjemaer, maler og fremgangsmåter for godkjenning av leverandører av datarapporteringstjenester og tilhørende meldinger i henhold til verdipapirmarkedsdirektivet) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

(3) Kommisjonsforordningen til verdipapirmarkedsdirektivet som gjennomført i § 2-2, gir nærmere regler om krav til leverandører av datarapporteringstjenester.

 

Ny del 6. skal lyde:

Del 6. Markedet for varederivater, utslippskvoter mv.

Kapittel 15. Posisjonsgrenser

§ 15-1 Fastsettelse og rapportering av posisjonsgrenser mv.

(1) EØS-avtalen vedlegg IX forordning (EU) 2017/591(om utfylling av verdipapirmarkedsdirektivet med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for anvendelse av posisjonsgrenser for varederivater) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

(2) EØS-avtalen vedlegg IX forordning (EU) 2017/1093 (om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for formatet til verdipapirforetaks og markedsoperatørers posisjonsrapporter) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

(3) EØS-avtalen vedlegg IX forordning (EU) 2017/953 (om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for formatet og tidspunktene for posisjonsrapporter fra verdipapirforetak og markedsoperatører som driver handelsplasser i henhold til verdipapirmarkedsdirektivet) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

(4) Kommisjonsforordningen til verdipapirmarkedsdirektivet som gjennomført i § 2-2, gir utfyllende regler om posisjonsrapportering.

 

Gjeldende del 4 blir del 7.

Gjeldende kapittel 12 blir kapittel 16.

Gjeldende del 5 blir del 8.

Gjeldende kapittel 13 underkapittel III oppheves.

Gjeldende kapittel 13 blir kapittel 17.

Ny overskrift kapittel 17 underkapittel II skal lyde:

II. Kontroll med finansiell rapportering fra utstedere som er eller søkes notert på regulert marked

Gjeldende kapittel 14 blir kapittel 18.

Gjeldende kapittel 15, 16 og 17 oppheves.

Nytt kapittel 19 skal lyde:

Kapittel 19. Samarbeid mellom tilsynsmyndigheter mv.

§ 19-1 Utveksling av opplysninger og samarbeidsordninger

(1) EØS-avtalen vedlegg IX forordning (EU) 2017/586 (om utfylling av verdipapirmarkedsdirektivet med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for utveksling av opplysninger mellom nasjonale tilsynsmyndigheter når de samarbeider om tilsynsvirksomhet, stedlig tilsyn og granskinger) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

(2) EØS-avtalen vedlegg IX forordning (EU) 2017/988 (om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til standardiserte skjemaer, maler og fremgangsmåter for samarbeidsordninger knyttet til en handelsplass hvis virksomhet er av vesentlig betydning i en vertsstat) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

(3) EØS-avtalen vedlegg IX forordning (EU) 2017/980 (om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for standardiserte skjemaer, maler og fremgangsmåter for samarbeid om tilsynsvirksomhet, stedlige tilsyn, granskinger og utveksling av opplysninger mellom nasjonale tilsynsmyndigheter i samsvar med verdipapirmarkedsdirektivet) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

(4) EØS-avtalen vedlegg IX forordning (EU) 2017/981 (om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for standardiserte skjemaer, maler og fremgangsmåter for samråd med nasjonal tilsynsmyndighet i annen EØS-stat før det gis tillatelse i henhold til verdipapirmarkedsdirektivet) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

(5) EØS-avtalen vedlegg IX forordning (EU) 2017/1111 (om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for fremgangsmåter og skjemaer for fremlegging av opplysninger om sanksjoner og tiltak i samsvar med verdipapirmarkedsdirektivet) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

 

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2019 med unntak av §2-1, § 2-2, § 8-1, § 8-2, § 9-2 til § 9-6, § 9-33 til § 9-39, § 10-7, § 10-13, § 11-8, § 12-1, § 14-1, § 15-1, § 17-11 til § 17-14 og § 19-1 som trer i kraft fra den tid departementet bestemmer.