Høring - politiets adgang til bruk av tvang ved ransaking av datasystem for å få tilgang til datasystemet ved biometrisk autentisering

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag om endringer i straffeprosessloven. Det foreslås en ny bestemmelse der politiet, ved ransaking eller beslag av datasystem, gis adgang til bruk av tvang overfor mistenkte eller tredjemann for å få tilgang til datasystemet ved biometrisk autentisering. I forlengelsen av dette foreslås også at politiet ved ransaking av datasystem kan pålegge enhver å gi tilgang til systemet ved bruk av biometrisk autentisering.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.02.2017