Høring - politiets adgang til bruk av tvang ved ransaking av datasystem for å få tilgang til datasystemet ved biometrisk autentisering

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag om endringer i straffeprosessloven. Det foreslås en ny bestemmelse der politiet, ved ransaking eller beslag av datasystem, gis adgang til bruk av tvang overfor mistenkte eller tredjemann for å få tilgang til datasystemet ved biometrisk autentisering. I forlengelsen av dette foreslås også at politiet ved ransaking av datasystem kan pålegge enhver å gi tilgang til systemet ved bruk av biometrisk autentisering.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.02.2017

Vår ref.: 16/7883 ES AIK/mk

Høring – politiets adgang til bruk av tvang ved ransaking av datasystem for å få tilgang til datasystemet ved biometrisk autentisering

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag om endringer i straffeprosessloven. Det foreslås en ny bestemmelse der politiet, ved ransaking eller beslag av datasystem, gis adgang til bruk av tvang overfor mistenkte eller tredjemann for å få tilgang til datasystemet ved biometrisk autentisering. I forlengelsen av dette foreslås også at politiet ved ransaking av datasystem kan pålegge enhver å gi tilgang til systemet ved bruk av biometrisk autentisering.

Bakgrunnen for forslagene er en kjennelse fra Høyesterett 30. august 2016 (HR-2016-1833-A, fulgt opp i HR-2016-2006-U), hvor det slås fast at straffeprosessloven § 157 ikke gir hjemmel til bruk av tvang for å få tilgang til innholdet på siktedes mobiltelefon ved bruk av fingeravtrykksautentisering. Departementet foreslår at politiet gis slik adgang, og at bestemmelsen gjøres teknologinøytral.

Frist for å sende inn høringssvar er 13. februar 2017.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og organ som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på www.regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alternativt kan høringssvar sendes Justis- og beredskapsdepartementet per e-post, ved bruk av adressen lovavdelingen@jd.dep.no. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Med vennlig hilsen


Fredrik Bøckman Finstad e.f.
avdelingsdirektør

                                                                      Anette Isachsen Kræmer
                                                                      lovrådgiver

Dokumentet er godkjent og sendes uten signatur

Departementene

Høyesterett
Lagmannsrettene
Tingrettene
Domstoladministrasjonen

Riksadvokaten
Statsadvokatembetene
Generaladvokaten
ØKOKRIM
Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert kriminalitet (Kripos)
Politidirektoratet
Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
Regjeringsadvokaten
Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)
Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og trygghetstjenester (EOS-utvalget)

Advokatforeningen
Amnesty International Norge
Datatilsynet
Den norske Dommerforening
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
Folkehelseinstituttet
Forsvarergruppen av 1977
Gatejuristen
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Jushjelpa i Midt-Norge
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Norges Juristforbund
Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
Norsk forening for kriminalreform – KROM
Norsk Presseforbund
Politiets Fellesforbund
Politijuristene
Rettspolitisk forening
Statsadvokatenes forening
Stine Sofies Stiftelse

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø
Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo 
Norsk senter for menneskerettigheter
Politihøgskolen

Til toppen