Høring - prioritetsrekkefølge for kreditorer etter BRRD artikkel 108

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.09.2019

Vår ref.: 19/563

Finandepartementet sender med dette på høring Finanstilsynets høringsnotat og forskriftsforslag til gjennomføring av deler av endringsdirektiv 2017/2399/EU, som blant annet fastsetter kreditorenes prioritetsrekkefølge ved insolvens i foretak som er omfattet av krisehåndteringsdirektivet, omtalt som BRRD.

Finansdepartementet ba i brev 7. februar 2019 Finanstilsynet, innen 3. juni 2019 om å utrede og foreslå hvordan forventede EØS-regler som svarer til direktiv 2017/2399/EU, kan gjennomføres i norsk rett. Finanstilsynets høringsnotat ble oversendt departementet 3. juni 2019 og sendes nå på høring.

Direktiv 2017/2399/EU endrer BRRD artikkel 108. Formålet med endringen av BRRD artikkel 108 er å harmonisere prioritetsrekkefølgen for kreditorer i medlemslandene. I tillegg etableres det en ny kapitalklasse i form av etterstilt seniorgjeld som har lavere prioritert enn ordinære usikrede seniorobligasjoner, men høyere prioritet enn ansvarlig kapital Finanstilsynet foreslår i høringsnotatet at direktivet gjennomføres i en omskrevet § 20-32 i en ny del VI A om prioritetsregler i finansforetaksloven kapittel 20.

Videre foreslår Finanstilsynet enkelte  presiseringer i finansforetaksforskriften.

Departementet antar at forslagene i høringsnotatet ikke vil medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning for det offentlige. Forslaget om etablering av en ny aktivaklasse med etterstilt gjeld innebærer ikke i seg selv noe krav til å utstede slik gjeld. For foretak som etter eksisterende regler er eller vil bli pålagt å utstede etterstilt gjeld for å oppfylle MREL-krav, vil forslaget kunne lede til at kostnadene ved å utstede slike gjeldsinstrumenter reduseres.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes eventuelle merknader innen 1. september 2019. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke «Send inn høringssvar». Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser på Finansdepartementets nettsider.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen

Geir Åvitsland   e.f.
ekspedisjonssjef

 

Åse Natvig
avdelingsdirektør

Alle departementene
Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
Aktuarkonsulenters Forum
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Forbrukertilsynet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Hovedorganisasjonen Virke
Huseiernes Landsforbund
Konkurransetilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Nasdaq Oslo ASA
Nordic Association of Electricity Traders (NAET)
Norges Bank
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Juristforbund
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk Venturekapitalforening
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Pensjonskasseforeningen
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)
The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)
Universitetet i Agder
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen
ØKOKRIM
Økonomiforbundet