Høring - rammer for utmåling av overtredelsesgebyr mv. etter verdipapirfondloven

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til forskriftsbestemmelser om rammer for utmåling av overtredelsesgebyr etter verdipapirfondloven, jf. vedlagte høringsnotat utarbeidet av Finanstilsynet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.04.2017

Vår ref.: 15/3829 FMA IG

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til forskriftsbestemmelser om rammer for utmåling av overtredelsesgebyr etter verdipapirfondloven, jf. vedlagte høringsnotat utarbeidet av Finanstilsynet. 

Vi ber den enkelte høringsinstans vurdere om den bør forelegge saken for eventuelle underliggende enheter, medlemmer, organisasjoner eller lignende. 

Høringsfristen er 21. april 2017. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen 

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Marianne Irgens
avdelingsdirektør

Akademikerne
Aksjespareforeningen i Norge
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Banklovkommisjonen
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den norske advokatforening
Den norske Revisorforening
Direktoratet for økonomistyring
Eccona
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Hovedorganisasjonen Virke
Justis- og beredskapsdepartementet
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Nasdaq OMX Oslo ASA
Nordic Association of Electricity Traders
Nordic Trustee
Norges Bank
Norsk Kapitalforvalterforening
Norske finansanalytikeres forening
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo børs
Regjeringsadvokaten
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
Utenriksdepartementet
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen
ØKOKRIM
Økonomiforbundet

Til toppen