Høring - rapport fra arbeidsgruppe om regnskapsføring av ny AFP-ordning i privat sektor

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.02.2012

Vår ref.: 10/2389 ReE

Høring - rapport fra arbeidsgruppe om regnskapsføring av ny AFP-ordning i privat sektor

Finansdepartementet oppnevnte 28. mars 2011 i samråd med Arbeidsdepartementet en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å kartlegge problemstillinger knyttet til regnskaps-føring av ny avtalefestet pensjon (AFP). Gruppen har nå fullført dette arbeidet og utarbeidet en rapport til Finansdepartementet og Arbeidsdepartementet. Rapporten kan lastes ned fra Finansdepartementets nettsider:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/hoeringer.html?id=1832

Høringsinstanser som ønsker det, kan henvende seg til Finansdepartementet pr. e-post til mr@fin.dep.no for å få et fysisk eksemplar av høringsnotatet oversendt.

Departementet ber om ev. merknader innen 16. februar 2012. Departementet ber videre om at alle høringssvar sendes på e-post til postmottak@fin.dep.no.


Med hilsen


Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                          Per Øystein Eikrem
                                                                          avdelingsdirektør

 

 

Høringsinstanser

Alle departementene
Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
AktuarKonsulenters Forum
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Banklovkommisjonen
Brønnøysundregistrene
Coop Norge SA
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Arbeidsgiverforening
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
Havtrygd Gjensidig Forsikring
Huseiernes Landsforbund
Konkurransetilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillingsombudet
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Kommunerevisorforening
Norges Rederiforbund
Norsk Bedriftsforbund
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk Tillitsmann ASA
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Oslo Clearing ASA
Pensjonskasseforeningen
Regjeringsadvokaten
Revisjonssjefkretsen
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Småbedriftsforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)
Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet
Unio
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Verdipapirfondenes Forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM
Økonomiforbundet

 

 

Til toppen