Høring - Rapport fra arbeidsgruppen for utarbeiding av forslag til ny bistandsinstruks

Forsvarsdepartementet sender med dette på høring rapport fra arbeidsgruppen for utarbeiding av forslag til ny bistandsinstruks.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.12.2016

Vår ref.: 2015/3706

Forsvarsdepartementet sender med dette på høring rapport fra arbeidsgruppen for utarbeiding av forslag til ny bistandsinstruks.

Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet besluttet 12. januar 2016 å nedsette arbeidsgruppen som det vises til ovenfor. Gruppens mandat, medlemmer og sekretariat ble fastsatt i samarbeid med Statsministerens kontor.

Frist for å sende inn høringssvar er 9. desember 2016.

Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id2515877.

Høringer er åpne, og alle kan sende inn innspill. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Med hilsen

Henning Vaglum (e.f.)
ekspedisjonssjef

Geir Anders Fagerheim
avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og signert, og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Vedlegg:
1 Rapport for arbeidsgruppen for utarbeiding av forslag til ny bistandsinstruks
2 Adresseliste - Høringsmottakere

Brevet med dato (pdf)

Advokatforeningen
Agder politidistrikt
Akademikerne
Befalets fellesorganisasjon
Den norske dommerforening
Departementene
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Etterretningstjenesten
Fellesforbundet
Finnmark politidistrikt
Folk og forsvar
Forsvarets forskningsinstitutt
Forsvarets høyskole
Forsvarsstaben
Generaladvokaten
Hovedredningssentralene for Sør-Norge og Nord-Norge
Innlandet politidistrikt
Institutt for forsvarsstudier
Juridisk fakultet Universitet i Bergen
Juridisk fakultet Universitet i Oslo
Juridisk fakultet Universitet i Tromsø
Kommunenes sentralforbund
Krigsskoleutdannede offiserers landsforening
Kriminalpolitisentralen
Landsorganisasjonen i Norge
Landsutvalget for Tillitsvalgte i Forsvaret
Møre og Romsdal politidistrikt
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Nordland politidistrikt
Norges Forsvarsforening
Norges Juristforbund
Norges Offisersforbund
Norges Reserveoffiserers forbund
Norsk Folkehjelp
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk Tjenestemannslag
Oslo politidistrikt
Politidirektoratet
Politiets fellesforbund
Politihøgskolen
Politiets sikkerhetstjeneste
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Røde kors
Sivilombudsmannen
Stortingets ombudsmann for Forsvaret
Sør-Vest politidistrikt
Sør-Øst politidistrikt
Troms politidistrikt
Trøndelag politidistrikt
Vest politidistrikt
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
ØKOKRIM
Øst politidistrikt

Til toppen