Høring - rapport med evaluering av Bokavtalen

Bokavtalen om handelssamarbeid mellom Bokhandlerforeningen og Forleggerforen­ingen er utformet innenfor et midlertidig unntak fra den generelle konkurranselovgivn­ingen, med varighet ut 2010. Telemarksforskning i Bø har på oppdrag fra departementet foretatt evalueringen av Bokavtalen. Evalueringen sendes nå ut på åpen høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2009

Høringen er avsluttet.

Evalueringen danner et viktig grunnlag for videre oppfølging av denne delen av litteraturpolitikken.

Vår ref.: 2006/0763 KU/KU2 FIM

Høringsbrev - rapport med evaluering av Bokavtalen

Bokavtalen om handelssamarbeid mellom Bokhandlerforeningen og Forleggerforen­ingen er utformet innenfor et midlertidig unntak fra den generelle konkurranselovgivn­ingen, med varighet ut 2010. Bokavtalen ble innført i 2005 og avløste Bransjeavtalen av 1998.

Ansvaret for å sikre produksjon og tilgjengelighet av god, norsk litteratur er tradisjonelt blitt ivaretatt gjennom samhandling mellom bokbransjen og staten. Bokbransjen har i Norge, som i andre land, de siste årene møtt en rekke nye utfordringer, blant annet i form av teknologiske og markedsstrukturelle endringer. For å få kunnskap om hvordan Bokavtalen fungerer i dagens marked og hvilke virkninger avtalen har hatt for sentrale målsettinger i litteraturpolitikken, har Kultur- og kirkedepartementet latt foreta en evaluering av avtalen.

Telemarksforskning i Bø har på oppdrag fra departementet foretatt evalueringen av Bokavtalen. I rapporten analyserer Telemarksforskning et bredt spekter av bransjestatistikk og annet tilgjengelig materiale. I tillegg er det foretatt intervjuer med bransjerepresen­tanter og analysert intervjuer med publikum. Rapporten gjennomgår utviklingen innen bokhandlerstrukturen, bokprisene, bredden i litteraturtilbudet, boksalg og boklesing, skolebokmarkedet samt lønnsomhetsutviklingen hos bokhandler og forlag.

Bokbransjen berører en rekke aktører og samfunnsgrupper, fra forfattere via forlag og bokhandler til lesere i alle kategorier. Departementet søker en mest mulig velinformert og balansert forståelse av situasjonen, og sender derfor evalueringsrapporten på åpen høring. Evalueringen og høringssvarene vil inngå i beslutningsgrunnlaget for videre politikkutforming på litteraturfeltet.

Høringsdokumentene inkludert rapporten Evaluering av Bokavtalen kan lastes ned fra departementets nettsted:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kkd/dok/hoeringer.html?id=1958

Departementet ber om høringssvar innen 1. oktober 2009 og at høringsinstansene der det er relevant, videresender evalueringsrapporten til underliggende organer eller medlemmer. Høringsuttalelsene sendes departementet i papir eller per e-post til postmottak@kkd.dep.no. Om nødvendig kan papirversjon av høringsdokumentene fås tilsendt ved henvendelse til departementet.

Med hilsen

Christina Smith-Erichsen e.f.
avdelingsdirektør

Finn Mølmen
seniorrådgiver

Biblioteksentralen AL

De norske Bokklubbene

Den norske Advokatforening

Den norske bokhandlerforening

Den norske Fagpresses Forening

Den norske forfatterforening

Den norske Forleggerforening

Fagbokforlaget

Fagskolen for Bok og Papir

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Foreningen!les

Forlagssentralen

Fri Bokhandel BA

Handel og Kontor

Handel og Servicenæringens hovedorganisasjon

Kommunal- og regionaldepartementet

Kommuneforlaget

Kommunenes Sentralforbund (KS)

Konkurransetilsynet

Kopinor

Kunnskapsdepartementet

Leser søker bok

MAO bokhandel

Mediebedriftenes Landsforening

Nasjonalbiblioteket

Noregs Mållag

Norla

Norsk Barnebokinstitutt

Norsk Bibliotekforening

Norsk Bokhandlersamband

Norsk Elevorganisasjon

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Norsk forfattersentrum

Norsk forleggersamband

Norsk Kulturråd

Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek

Norsk oversetterforening

Norsk Språkråd

Norsk studentunion

Norske Barne- og ungdomsforfattere

Norske Dramatikeres Forbund

Nynorsk kultursentrum

Nærings- og handelsdepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Oeconomica

Riksmålsforbundet

Samskipnadsrådet

Sentraldistribusjon

ABM-utvikling

Studentenes Landsforbund

Universitets- og høgskolerådet

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsforbundet

Til toppen