Høring - Rapport om land-for-land rapportering

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.08.2013

Vår ref.: 13/2146

Høring - Rapport om land-for-land rapportering

Finansdepartementet nedsatte i desember 2012 en arbeidsgruppe til å utrede krav til «land-for-land rapportering» i norsk lovgivning som kan bidra til å synliggjøre uttak av naturressurser i utvinningsindustrien og pengestrømmene knyttet til slike uttak.

Arbeidsgruppen avga sin rapport 30. april 2013 til Finansdepartementet.

Arbeidsgruppen har i sitt forslag til norske regler om land-for-land rapportering, tatt utgangspunkt i forslaget til nye EU-regler på dette området. Arbeidsgruppen har anbefalt å pålegge «land-for-land rapportering» i norsk rett for «store selskap» etter EUs foreslåtte terskelverdier, samt for selskaper med noterte verdipapirer, som driver virksomhet innen utvinningsindustrien og skogsdrift innen ikke-beplantet skog. Arbeidsgruppen foreslår en noe mer omfattende rapportering enn det som følger av forslaget til EU-regler. I tillegg til å rapportere om betalinger til myndigheter, anbefaler arbeidsgruppen at rapporteringen utvides til også å omfatte krav til blant annet rapportering av investeringer, salgsinntekt, produksjon mv., fordelt på de enkelte land hvor de rapporteringspliktige driver sin virksomhet. I tillegg anbefaler arbeidsgruppen at det skal gis opplysninger om de rapporteringspliktiges datterselskaper, samt informasjon om hvor datterselskapene er hjemmehørende.

EU arbeider med et nytt konsolidert regnskapsdirektiv som også inneholder LLR-regler. Nytt konsolidert regnskapsdirektiv vil være EØS-relevant, og Finansdepartementet legger til grunn at kommende EØS-regler i tilfelle vil måtte gjennomføres i norsk rett. Arbeidsgruppen har lagt til grunn at innholdet i rapporteringsreglene vil være minimumsregler. Finansdepartementet legger opp til å fremme forslag om norske LLR-regler med sikte på ikrafttredelse 1. januar 2014, selv om dette vil innebære en tidligere ikrafttredelse enn i EU."

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader til arbeidsgruppens rapport og innføring av LLR-regler i Norge, innen 2. august 2013. Det bes om at høringsuttalelsene sendes elektronisk til postmottak@fin.dep.no.

Med hilsen

Geir Åvitsland
ekspedisjonssjef

Alexander Behringer
avdelingsdirektør

Høringsinstanser:

Alle departementene
Aksjonærforeningen i Norge
Changemaker
Deloitte
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
E&Y
Finans Norge
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Handelshøyskolen BI
Norsk Hydro ASA
Kirkens Nødhjelp
KLP
KPMG
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Skogeierforbund
Norsk Bedriftsforbund
Norsk Bergindustri
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk olje og gass
Norske Finansanalytikeres Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs ASA
Publish What You Pay Norway
PWC
Skattedirektoratet
Statoil ASA
Storebrand ASA
Tax Justice Network - Norge
Transparency International Norge
Yara International ASA
YS
ØKOKRIM