Høring - Rapport om tilsynsstrategi og HMS-regelverk i norsk petroleumsvirksomhet

Høring av rapport - Tilsynsstrategi og HMS-regelverk i norsk petroleumsvirksomhet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.12.2013

Vår ref.: 13/2707

Arbeidsdepartementet mottok 27. august rapporten ”Tilsynsstrategi og HMS-regelverk i norsk petroleumsvirksomhet” fra en faglig ekspertgruppe nedsatt av departementet. Departementet sender med dette rapporten på høring. Rapporten er tilgjengelig elektronisk på Arbeidsdepartementets nettsider: www.regjeringen.no/ad under fanen ”dokumenter - høringer”.

Vi ber om høringsinstansenes svar innen 1. desember. Høringssvarene kan sendes elektronisk til postmottak@ad.dep.no.  

 

Med hilsen                                                                        

 

 

Tone Kjeldsberg (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Jørgen Teslo

                                                                                          rådgiver

 • Finansdepartementet
 • Fiskeri- og kystdepartementet
 • Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
 • Forsvarsdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Miljøverndepartementet
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Olje- og energidepartementet
 • Arbeidstilsynet
 • Petroleumstilsynet
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI
 • Statens helsetilsyn
 • Statens strålevern
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen
 • Sjøfartsdirektoratet
 • Kystverkets hovedkontor
 • Miljødirektoratet
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Rogaland Politidistrikt
 • Oljedirektoratet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Fellesforbundet
 • Industri Energi
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • SAFE
 • Lederne
 • NITO
 • Norsk Sjøoffisersforbund
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Norsk Industri
 • Norsk olje og gass
 • Norges Rederiforbund
 • Arbeidsmiljøsenteret
 • AOF Norge
 • Den Norske Advokatforening
 • Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon
 • Norsk yrkeshygienisk forening
 • SIVA Selskapet for industrivekst SF
 • Teknologisk Institutt AS