Høring - rapportering av risikokonsentrasjoner

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.09.2011

Vår ref.: 06/577 TMe

Høringsbrev – rapportering av risikokonsentrasjoner

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om plikt til å rapportere om betydelige risikokonsentrasjoner i finansielle grupper. Forslaget har til hensikt å gjennomføre Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/87/EF artikkel 7 annet ledd om at rapportering av betydelig risikokonsentrasjon i konglomerater skal skje regelmessig, og minst en gang i året.

Det vises til vedlagte høringsnotat fra Finanstilsynet. Finanstilsynet legger til grunn at rapporteringsplikten kan pålegges med hjemmel i finanstilsynsloven § 4-3.

Forslaget sendes på høring til berørte parter. Høringsfrist er 9. september 2011.


Med hilsen


Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                            Åse Natvig
                                                                            underdirektør

Vedlegg

Gjenpart: Finanstilsynet

 

 

Høringsinstanser

DnB NOR ASA
FNO
Frende Holding AS
Gjensidige Forsikring ASA
Jernbanepersonalets Bank og Forsikring
KLP
Konkurransetilsynet
Netfonds Holding
Norges Bank
Oslo Bolig- og Sparelag
Sparebank 1 Gruppen
Statistisk sentralbyrå
Storebrand ASA
Terra Gruppen AS
yA Bank og Forsikring

 

 

Til toppen