Høring - redusert utbetalingstid i innskuddsgarantiordningen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.03.2012

Vår ref.: 11/5352 MaO

Høring - redusert utbetalingstid i innskuddsgarantiordningen

Innskuddsgarantien etter banksikringsloven innebærer dekning av «tap som en innskyter har på innskudd i en medlemsinstitusjon», jf. loven § 2-10 første ledd. Etter loven § 2-11 første ledd oppstår et slikt tap når Finanstilsynet har kommet til at en medlemsinstitusjon «verken er eller vil bli i stand til å tilbakebetale innskudd» eller det er truffet vedtak om å sette en medlems¬institusjon under offentlig administrasjon.

Finanskriseutvalget foreslo i sin utredning at utbetalingstiden i den norske innskudds-garantiordningen «reduseres til maksimalt én uke, og at det tas sikte på at maksimal utbetalingstid reduseres ytterligere i årene framover», jf. NOU 2011: 1, kapittel 16.4.4. Maksimal utbetalingstid er i dag tre måneder med mulighet for forlengelse til ni måneder, jf. banksikringsloven § 2-11 første ledd.

Spørsmålet inngår naturlig i Banklovkommisjonens oppdrag om gjennomgang av banksikringsloven, jf. bl.a. departementets brev til Banklovkommisjonen 26. juni 2009, 11. februar 2011 og 5. oktober 2011. På bakgrunn av finanskriseutvalgets tilrådning har departementet i tillegg bedt Finanstilsynet vurdere om en reduksjon i utbetalingstiden kan gjennomføres som et raskt tiltak i påvente av Banklovkommisjonens forslag til langsiktig løsning. Finanstilsynet har i brev 2. desember 2011 til departementet (kopi vedlagt) vurdert spørsmålet og foreslått endringer i banksikringsloven.

Vi ber om høringsinstansenes kommentarer til Finanstilsynets vurderinger og forslag i brevet 2. desember 2011. Vi ber også om høringsinstansenes kommentarer til når utbetalingsfristen skal løpe fra (utbetalingsfristens utgangspunkt) jf. ovenfor, i lys av forslaget om kortere utbetalingsfrist.

Vi ber om høringsinstansenes eventuelle merknader til ovennevnte innen 15. mars 2012. Høringsmerknader sendes elektronisk til postmottak@fin.dep.no, i tillegg til med ordinær post. Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.


Med hilsen


Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                 Per Øystein Eikrem
                                                                                 avdelingsdirektør


Vedlegg:  Kopi av brev 2. desember 2011 fra Finanstilsynet til Finansdepartementet

Kopi:       Banklovkommisjonen
              Finanstilsynet

 

 

Høringsinstanser

Alle departementene
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Direktoratet for økonomistyring
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Konkurransetilsynet
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Interne Revisorers Forening (NIRF)
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Oslo Clearing ASA
Pensjonskasseforeningen
Regjeringsadvokaten
Riksrevisjonen
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
ØKOKRIM

 

 

Til toppen