Høring - regnskapsføring i finansstiftelser

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.01.2011

Vår ref.: 10/5174 GK

Høring - Regnskapsføring i finansstiftelser

Det er i den senere tid etablert flere finansstiftelser som har bestemmende innflytelse i en bank eller i et forsikringsselskap. Finanstilsynet er kjent med enkelte problemstillinger knyttet til regnskapsføring i finansstiftelser som følge av at regnskapsregelverket ikke er tilpasset denne utviklingen. Finanstilsynet foreslår i brev av 19. november 2010 til departementet å endre virksomhetsområdet til årsregnskapsforskriften for banker mv. og presisere ordlyden i årsregnskapsforskriften for forsikringsselskaper med virkning fra og med regnskapsåret 2010.

Finanstilsynet foreslår at stiftelser med bestemmende innflytelse i banker omfattes av årsregnskapsforskriften for banker mv., og at dette klargjøres ved at det fremgår eksplisitt at stiftelser som har bestemmende innflytelse i et forsikringsselskap omfattes av årsregnskapsforskriften for forsikringsselskaper.

Vedlagt følger kopi av nevnte brev med utkast til forskriftsendringer utarbeidet av Finanstilsynet, se punkt 3. Finansstiftelser.

Finansdepartementet tar sikte på at endringer her gjøres gjeldende f.o.m. regnskapsåret for 2010, og ber om merknader innen 25. januar 2011. Det bes om at høringsinnspillene også sendes til postmottak@fin.dep.no. Høringsinstansene bes å vurdere om andre, tilknyttede virksomheter eller lignende bør gjøres oppmerksomme på saken.


Med hilsen


Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                    Per Øystein Eikrem
                                                                    avdelingsdirektør


Vedlegg
• Liste over høringsinstanser
• Finanstilsynets brev av 19. november 2010 til Finansdepartementet

Gjenpart: Finanstilsynet

 

 

Høringsinstanser

Justis- og politidepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
AktuarKonsulenters Forum
Brønnøysundregistrene
De selvstendige kommunale pensjonskasser
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Folketrygdfondet
Imarex Nos ASA
Nord Pool ASA
Nordic Association of Energy Traders (NAET)
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Kommunerevisorforening
Norsk Tillitsmann ASA
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Pensjonskassers Forening
NOS Clearing ASA
Oslo Børs
Revisjonssjefkretsen
Siviløkonomene
Sjøassurandørenes Centralforening
Skatterevisorenes Forening
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
ØKOKRIM
Økonomiforbundet