Høring - regnskapsmessig behandling av utsatt skatt knyttet til forsikringstekniske avsetninger

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.11.2009

Vår ref.: 08/3242 FM GK

Høring - regnskapsmessig behandling av utsatt skatt knyttet til forsikringstekniske avsetninger 

 
Finansdepartementet har i brev fra Kredittilsynets 16. juni 2009 mottatt forslag til endringer i årsregnskapsforskriften for forsikringsselskaper. Kredittilsynet har observert ulik praksis når det gjelder regnskapsmessig behandling av utsatt skatt knyttet til forsikringstekniske avsetninger og skriver i nevnte brev følgende:

”Kredittilsynet har ved gjennomgang av utvalgte selskapers årsregnskap for 2008 identifisert ulik praktisering av ovennevnte forhold. Enkelte beregner utsatt skatt og balansefører denne. Andre beregner utsatt skatt, men motregner denne mot utsatt skattefordel. Det er også selskaper som ikke beregner utsatt skatt på avsetninger til naturskadefondet. Foruten at praksis er ulik, er det også et spørsmål om likebehandlingshensikten, i forhold til kapitaldekning og utbyttegrunnlag, oppnås i alle tilfeller med motregning.”

Kredittilsynet foreslår at det ved utarbeidelse av selskapsregnskap ikke skal beregnes utsatt skatt av forsikringstekniske avsetninger klassifisert som egenkapital. Tilsvarende foreslås også i forhold til reassuranseavsetning og risikoutjevningsfond. Kredittilsynet forslag til endringer i årsregnskapsforskriften for forsikringsselskaper skal sikre ensartet praksis i selskapsregnskapet.
 

Departementet ber om eventuelle merknader til forslaget innen 23.11.2009. Høringsuttalelser bes også oversendt i elektronisk form til postmottak@fin.dep.no.

 

Med hilsen

 


Jan Bjørland  e.f.
ekspedisskonssjef

                                                                              Per Øystein Eikrem
                                                                              avdelingsdirektør


Vedlegg

Høringsinstanser


Justisdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet

Aksjonærforeningen i Norge
AktuarKonsulenters Forum
Brønnøysundregistrene
De selvstendige kommunale pensjonskasser
Den Norske Aktuarforening
Den Norske Revisorforeningen
Finansieringsselskapets forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Havtrygd Gjensidige Forsikring
Nord Pool ASA
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Kommunerevisorforening
Norsk Tillitsmann ASA
Norsk Øko Forum
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Pensjonskassers Forening
NOS Clearing ASA
NTL-Skatt
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Revisjonssjefkretsen
Sjøassurandørenes Centralforening
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
ØKOKRIM
Økonomiforbundet

 

Til toppen