Høring - Revidert forskrift for lavutslippssone for biler – frist for høringsinnspill fredag 9. desember 2016

Høringen av revidert forskrift om lavutslippssone for biler er nå avsluttet, Samferdselsdepartementet har gått gjennom høringsinnspillene og forbereder nå fastsettelse av forskriften.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.12.2016

Vår ref.: 16/784

1. Innledning

Samferdselsdepartementet sender med dette ut revidert forslag om sentral forskrift om lavutslippssoner for biler, på forkortet skriftlig høring.

Alminnelig høring av sentral forskrift om lavutslippssone for biler var i perioden 24. juni 2016 til 22. august 2016. I etterkant av høringen er det gjort endringer i Samferdselsdepartementets forslag til sentral forskrift. Vesentlige endringer skal på ny høring, jfr. utredningsinstruksen. Vedlagt er revidert forslag til sentral forskrift om lavutslippssone for biler, de vesentlige endringene er markert med understreket skrift. Gjennomstreket skrift er brukt for å markere der hvor det er strøket tekst som en del av endringene.

1.1  Begrunnelse for forkortet høringsfrist

Samferdselsdepartementet har i tråd med utredningsinstruksen vurdert behovet for høring og kommet frem til at endringene i forskriften er vesentlige og at den reviderte forskriften derfor skal på ny høringsrunde, jfr. utredningsinstruksen 3-3, 4. ledd. Det skal gjennomføres en forkortet høring på 3 uker, dette er fordi statsråden vurderer at utredningsinstruksen 3-3, 1. ledd, med krav om høringsfrist på mellom 6 uker og 3 måneder kan fravikes, jfr. utredningsinstruksen 1-4; "Reglene i instruksen kan bare fravikes når spesielle forhold gjør det nødvendig.".

Statsråden eller departementsråden, som øverste leder i det ansvarlige forvaltningsorganet, kan fravike utredningsinstruksen og sette en frist som er kortere enn seks uker. Dette må bero på en skjønnsvurdering av kravet om forholdsmessighet, jo viktigere og mer omfangsrikt et tiltak er, jo lengre frist burde settes for høring. Ved tidligere høring (åtte uker) ble det henvist til behovet for rask saksbehandling for å sikre at kommunene kunne ta i bruk dette virkemiddelet til vintersesongen 2016/2017, fordi det er den perioden med flest overskridelser av grenseverdiene. Det er fremdeles viktig å sikre at kommunene får et rettslig grunnlag for å etablere eventuelle lavutslippssoner så raskt som mulig, for å ivareta den lokale luftkvaliteten. Dette virkemiddelet er rettet mot årsmiddel og vil bidra til å få de gjennomsnittlige verdiene for lokal luftforurensning under grenseverdiene.

Videre er en rask innføring av lavutslippssoner som nytt virkemiddel som er ønsket av kommunene. God tilgang på virkemidler er viktig for at ikke Norge igjen skal bryte luftkvalitetsdirektivet og således risikere en ny dom fra EFTA.

Forskriften har vært hørt tidligere i prosessen, dermed er det kun endringene som skal høres i denne runden, dette ansees som mindre omfattende. Videre er forskriften en sentral forskrift og det vil måtte gjennomføres høring av eventuelle lokale forskrifter om lavutslippssoner slik at høringsinstansens formål om å få en sak så godt som mulig opplyst, vil ivaretas også på lokalt plan.

Høringsfrist er fredag 9. desember 2016

1.2  Om de vesentlige endringene

På bakgrunn av høringsinnspill og andre forhold har Samferdselsdepartementet gjort  to vesentlige endringer av forskrift om lavutslippssone for biler.

-          Endret § 3: Virkeområdet er endret fra å kun omfatte biler som bruker diesel og biodiesel, til å kunne omfatte alle biler

-          Den opprinnelige § 19 Forholdet mellom en lavutslippssone og miljødifferensierte bompengetakster, er strøket i sin helhet.

Dette er gjort for at den sentrale forskriften i større grad skal harmonere med Stortingets lovhjemmel. Virkeområdet ble i forrige forslag til forskrift begrunnet med at lokal luftforurensning, med vekt på NO2, i hovedsak kommer fra dieselbiler. Derfor ville lavutslippssoner for kun biler som benyttet diesel og biodiesel være mest effektivt for å redusere NO2-nivåene. Utvidelsen av dette virkeområdet til å kunne inkludere andre biler enn dieselbiler er gjort for å i større grad ivareta Stortingets intensjon med lovhjemmelen, jfr. Komiteinnstillingen:

"Komiteens flertall… viser til… [at i] … en… lavutslippssone kan forurensende kjøretøyer med skadelig eksosutslipp avgiftsbelegges. Med skadelig eksosutslipp menes utslipp av gassene nitrogendioksid (NO2), nitrogenmonoksid (NO), karbonmonoksid (CO) og karbondioksid (CO2), samt svevestøv og eksospartikler av ulike størrelser og format."

Ved å ta bort § 19 som spesifiserte at det ikke var mulig å ha både permanente miljødifferensierte bompenger og permanent lavutslippssone for biler i samme geografiske område, har departementet innarbeidet høringsinnspill fra blant annet enkelte kommuner og fylkeskommuner.

Utover dette er det kun gjort mindre språklige endringer, noe som ikke krever ny høring.

1.3  Konsekvensene av de vesentlige endringene

På grunn av endringen i virkeområdet, vil forskriften nå åpne for at også andre biler enn biler som går på diesel og biodiesel kan omfattes av gebyrplikt i en lavutslippssone. Dette er grupper som ikke tidligere har vært omfattet av forslag til forskrift og departementet sender derfor det reviderte utkastet til forskrift på ny høring. De som allerede har vurdert forskriften i forbindelse med den alminnelige høringen trenger derfor kun å ta stilling til endringene i §§ 3 og 19, som nevnt ovenfor. For grupper som nå omfattes av forskriften etter endring i §3, ber vi om at man tar stilling til det reviderte utkastet til forskrift i sin helhet.

2. Kort om bakgrunnen for forslaget

Forslag til sentral forskrift om lavutslippssone for biler må blant annet sees i sammenheng med grunnlovens paragraf 112 om at enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, forurensningsloven og forurensningsforskriften del 3 om lokal luftkvalitet. Videre er det Stortingets og kommunenes ønske om ytterligere virkemidler for å bedre den lokal luftkvaliteten, jfr. Stortingets lovvedtak 55 (2015-2016) om lov om endring i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) datert 3. mai 2016. I tillegg er nye virkemidler en viktig del av oppfølgingen etter EFTAs dom av Norge, for brudd på luftkvalitetsdirektivet i årene 2010-2012.

3. Høringssvar

Vi ber om at høringssvar sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringssvar (under "Send inn høringssvar" på denne siden). Alternativt kan høringssvar sendes Samferdselsdepartementet, fortrinnsvis på e-post til postmottak@sd.dep.no.

 

Med hilsen                                                                        

Ottar Ostnes (e.f.)
Ekspedisjonssjef

                                                                                         

Per André Torper
Avdelingsdirektør

Liste (pdf)

Til toppen