Høringer

Høring - Revidert forskrift om konsekvensutredninger (KU)

Forslag til revidert forskrift om konsekvensutredninger (KU) etter plan- og bygningsloven er nå på høring. Forskriften av 1. april 2005 er revidert med utgangspunkt i ny plandel av plan- og bygningsloven. Det foreslås også enkelte andre endringer i lys av erfaringer med dagens forskrift. Forskriften er forutsatt å tre i kraft samtidig med ny plan- og bygningslov, dvs. 1. juli 2009. Instanser som ikke står oppført på høringslisten er også velkommen til å komme med merknader. Høringsfrist: 4. Juni.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.06.2009

Vår ref.: 200900162-/SRH

Les brevet i pdf

Forslag til revidert forskrift om konsekvensutredninger (KU) etter plan- og bygningsloven sendes med dette på offentlig høring.

Forskriften om konsekvensutredninger av 1. april 2005 er revidert med utgangspunkt i ny plandel av plan- og bygningsloven, jf. Ot. prp. nr. 32 (2007-2008).

Det foreslås også enkelte andre endringer i lys av erfaringer med dagens forskrift om konsekvensutredninger.

Forskriften forutsettes satt i kraft samtidig med ny plandel av plan- og bygningsloven, dvs. 1. juli 2009.

Utkast til revidert forskrift, og et høringsnotat som redegjør for endringsforslagene, er tilgjengelig på www.planlegging.no

Vi ber om eventuelle merknader til forskriftsutkastet innen torsdag 4. juni.

Med hilsen

Knut Grønntun (e.f.)
avdelingsdirektør

Stig Roar Husby
Seniorrådgiver


 

Departementene
(vi ber om at departementene forelegger forskriften for underliggende direktorater som ansees berørt)
Fylkeskommuner
Kommuner
Fylkesmenn
Sametinget
Miljødirektoratene
Kommunenes sentralforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon
Landsorganisasjonen i Norge
Miljøvernorganisasjoner (jf. Forvaltningstjenestens distribusjonsliste).
Rådgivende ingeniørers forening
Statkraft AS
Statsnett
NIBR
NIVA
NILU
NINA
UMB

Instanser som ikke står oppført på høringslisten er også velkommen til å gi merknader til forskriftsutkastet.