Høring - saksbehandlingsfrist for eierkontrollsaker - børser og verdipapirregistre

Høring - saksbehandlingsfrist for eierkontrollsaker - børser og verdipapirregistre

Status: Under behandling

Høringsfrist: 17.02.2016

Vår ref.: 08/2930

Departementet sender med dette på høring forslag til forskriftsbestemmelser for å gjennomføre saksbehandlingsfrist for søknader om erverv av betydelige eierandeler i børser og verdipapirregistre. Det vises til vedlagte høringsnotat, utarbeidet av Finanstilsynet.

Høringsfristen er 17. februar 2016. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen som ligger på denne nettsiden. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Vi ber den enkelte høringsinststans vurdere om den bør forelegge saken for eventuelle underliggende enheter, medlemmer, organisasjoner eller lignende. 

Med hilsen

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

Alexander Behringer
avdelingsdirektør

Alle departementene
Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Banklovkommisjonen
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den norske Advokatforening
Den norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Direktoratet for økonomistyring
Econa
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Havtrygd Gjensidig Forsikring
Hovedorganisasjonen Virke
Konkurransetilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Nasdaq OMX Oslo ASA
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Eiendomsmeglerforbund
Verdipapirforetakenes Forbund
Norges Handelshøyskole
Norges Interne Revisorers Forening (NIRF)
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforbund
Norges Kapitalforvalterforening
Nordic Trustee
Norsk Øko-Forum
Norges Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
NOS Clearing ASA
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Oslo Clearing ASA
Pensjonskasseforeningen
Personskadeforbundet LTN
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
The Nordic Association for Maritime Insurers (Cefor)
Unio
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Verdipapirforetakenes Forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM
Økonomiforbundet