Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - Sametingsvalget - endringer i forskrift om valg til Sametinget

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har sendt på høring utkast til endring av § 39a i forskrift om valg til Sametinget. Høringsfrist er 1. oktober 2012.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2012

Vår ref.: 12/1988

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet sender med dette på høring utkast til endring av § 39a i forskrift om valg til Sametinget. Endringsforslaget følger vedlagt. Høringsbrevet i norsk og samisk versjon med vedlegg finnes på departementets nettsider www.regjeringen.no/fad under Dokumenter.

Høringsuttalelser kan sendes pr. post eller e-post til [email protected] Høringsfristen er mandag 1. oktober 2012.
 

Tidligere endringer
Ny forskrift om valg til Sametinget nr. 1480 (forskriften) ble fastsatt ved kongelig resolusjon 19. desember 2008 med hjemmel i sameloven, vedtatt av Stortinget i 1988. Det ble innført ny valgordning med ny kretsinndeling og mandatfordeling fra valget i 2009. Antall valgkretser ble redusert fra 13 til 7. Det ble innført et skille mellom kommuner med 30 eller flere innførte i Sametingets valgmanntall og kommuner med færre enn 30. Velgere i kommuner med færre enn 30 innførte i valgmanntallet, kan kun avgi stemme på forhånd ved sametingsvalget, jf. sameloven § 2-3. Kommuner med 30 eller flere innførte i manntallet, skal også tilrettelegge for stemmegivning på valgting.

For å avgjøre hvilke kommuner dette skal gjelde for, skal Sametingets valgmanntall pr. 30. juni i det år det sist ble avholdt kommunestyre- og fylkestingsvalg legges til grunn, jf. § 39a i forskriften. Antall innførte i manntallet ved dette tidspunktet utgjør grunnlaget for fastsettelse av den forholdsmessige mandatfordelingen mellom valgkretsene og for fastsettelse av et skille mellom de kommuner som kun skal ha forhåndsstemmegivning, og de kommuner som også skal avholde valgting. I kommuner med færre enn 30 personer i valgmanntallet er det ikke adgang til å motta stemmer til sametingsvalg på valgdagen, jf. § 47 i forskriften. Kommuner med 30 eller flere innførte i manntallet skal også ha stemmegivning på valgting på valgdagen.

Nedgang i valgdeltakelsen i 2009
Den nye ordningen som ble innført i 2009, innebærer at velgere i kommuner med færre enn 30 stemmeberettigede, ikke lenger kan stemme på selve valgdagen - de får kun stemme på forhånd.

Samisk valgforskningsprogram (2008-2011) [SAMETINGSVALG. Velgere, partier, medier av Jo Saglie og Eva Josefsen (red.)] dokumenterer betydelig nedgang i valgdeltakelsen i de valgkretser som har en stor andel av kommuner med færre enn 30 manntallsførte. Nedgangen for de fire sørligste valgkretsene er for Sør-Norge valgkrets – 14,4 % (Sør-Norge), for Sørsamisk valgkrets – 7,3 % (Trøndelagsfylkene, Sør-Nordland), for Vesthavet valgkrets – 6,5 % (Midtre- og Nordre Nordland, Sør-Troms) og for Gáisi valgkrets – 4,2 % (Midt- og Nord Troms). De tre nordligste valgkretsene i Finnmark har få eller ingen kommuner med færre enn 30 manntallsførte, og disse kan vise til stabilitet i valgdeltakelsen.

Muligheten til å kunne stemme på valgdagen ser ut til å ha effekt på oppslutningen i valget. Samisk valgforskning konkluderer med at nedgang i valgdeltakelsen i hovedsak er forårsaket av at de institusjonelle rammene for sametingsvalget ble endret. Det pekes på at nedgangen neppe skyldes et særtrekk ved dem som bor i kommuner uten et større samisk miljø, men at forklaringen ligger i at tilgjengeligheten til valgurnene er blitt dårligere. Det er sannsynlig at velgere for sent oppdager at de kun kan stemme på forhånd (siste frist er fredag før valget). I tillegg kan det være en barriere for velgeren å måtte finne ut i siste liten hvor i kommunen forhåndsstemmegivningen finner sted.

Nærmere om endringsforslaget
Departementet foreslår at § 39a i forskriften tilføyes et nytt andre ledd. Det foreslås at samevalgstyret i kommuner med færre enn 30 manntallsinnførte pr. 30. juni i de år det er valg til kommunestyrer og fylkesting, skriftlig skal opplyse velgerne om at de kun kan stemme på forhånd ved sametingsvalget. Underretningen skal sendes ut før forhåndsstemmegivningen starter.

Det foreslås fastsatt at skrivet fra samevalgstyret kun skal inneholde opplysninger om hjemmelen for at velgeren kun kan stemme på forhånd, hvilken kommune velgeren er manntallsført i, tidsperiode for forhåndsstemmegivning, på hvilke steder det mottas forhåndsstemmer i kommunen, muligheten for å stemme på forhånd i andre kommuner og om adgangen til å stemme fra utlandet, på Svalbard og Jan Mayen.

Konsekvenser av endringsforslaget
Sametinget skal utarbeide valgmanntall for den enkelte kommune og gjøre det tilgjengelig for kommunens valgorganer så snart det lar seg gjøre, jf. § 6 i forskriften. Sametinget utarbeider valgmanntallet pr. 30. juni i de år det er valg til kommunestyrer og fylkesting, jf. § 4 i forskriften. Sametinget fastsetter på dette grunnlaget hvilke kommuner som kun skal ha forhåndsstemmegivning ved sametingsvalget, og sørger for at kommunene får tilsendt et oppdatert valgmanntall i god tid før forhånds-stemmegivningen starter. Departementet presiserer at kommuner som hadde færre enn 30 manntallsførte pr. 30. juni det året det er valg til kommunestyrer og fylkesting, kun avholder forhåndsstemmegivning selv om de pga. flyttinger har flere enn 30 manntallsførte i det året det er sametingsvalg.

Endringsforslaget vil berøre de fleste av landets kommuner. Antallet, og hvilke kommuner som kun kan ha forhåndsstemmegivning, vil variere fra valg til valg. Marginene for 30 eller flere innført i manntallet, eller færre enn 30, kan være små i mange kommuner. Hvis antall innførte har økt til 30 eller flere pr. 30. juni to år før valget, skal kommunen ha valgting ved neste sametingsvalg. Hvis antallet synker til under 30 innførte, skal kommunen ha kun forhåndsstemmegivning ved neste valg.

En ønsket effekt av foreslått ordning er at valgdeltakelsen forbedres i kommuner hvor den enkelte velger kun kan stemme på forhånd. Et skriv fra samevalgstyret i kommunen vil sikre at velgeren i god tid før valgdagen får kunnskap om at stemmegivningen er avgrenset til kun forhåndsstemmegivning.

Om økonomiske og administrative konsekvenser  
Valgstyrene i kommuner med færre enn 30 innførte i Sametingets valgmanntall pr. 30. juni i de år det er valg til kommunestyrer og fylkesting, sender et skriv før forhånds-stemmegivningen starter, til velgerne som er innført i manntallet i det året det er sametingsvalg. Det dreier seg om underretning til få personer, og det antas at foreslått ordning vil medføre lite merarbeid. Departementet ber likevel om at kommunene i sin høringsuttalelse gir en vurdering av eventuelle økonomiske og administrative konsekvenser endringsforslaget vil medføre.

Vedlegg
Vedlagt følger endringsforslaget i form av tilføyelse av et nytt andre ledd i § 39a i forskriften. Oversikt over høringsinstanser følger vedlagt. Sameloven og gjeldende forskrift om valg til Sametinget finnes på Lovdatas nettsider www.lovdata.no

 

Med hilsen

Bjørn Olav Megard (e.f.)
ekspedisjonssjef

Máret Guhttor
avdelingsdirektør

 
 
 
 

 

Alle kommunene
Departementene
Sametinget,

Sametingets gruppeledere:
Aslaksen, Marie Therese N. Aslaksen
Alf Isaksen
Knut Roger Hanssen
Per A. Bæhr
Torill Bakken Kåven
Aud Marthinsen
Aili Keskitalo
Willy Ørnebakk
Ida Marie Bransfjell
Arbeiderpartiets sametingsgruppe

Registrerte samepolitiske organisasjoner:
Árja v/ Láilá Susanne Vars
Senterpartiet v/ Ivar Egeberg
Det norske Arbeiderparti v/ Rune Solenes
Norske Samers Riksforbund
Høyre v/ Kjell Reinsfeldt
Fremskrittspartiet v/ Geir Almåsvold Mo
Samefolkets Parti
Samenes Folkeforbund - samepolitisk enhet, v/ Odd-Roar Strømme
Sosialistisk Venstreparti

Tillitsvalgte for listeforslag i valgkretsene ved sametingsvalget 2009:
Senterpartiet v/ Einar Johansen
Det norske Arbeiderparti v/ Per Ivar Henriksen
Árja v/ Sissel Gaup
Fremskrittspartiet v/ Hans Eriksen
Høyre v/Bror Sundstrøm
NSR og SaBs fellesliste v/ Berit Ranveig Nilssen
Samenes Folkeforbund v/ Geir Vorren
Felleslista for Østre valgkrets v/ Hartvik Hansen
Ofelaš v/ Janoš Trosten, Unjarga

Det norske Arbeiderparti v/ Kjell H. Sæther
Árja v/ Laila Susanne Vars
Fremskrittspartiet v/ Svein Ole Sandvik
Høyre v/ Eva Marie Johansen
Fastboendes liste v/ Isak Mathis O. Hætta
Johttisapmelaččaid Lista v/ Per A. Bæhr
Kristelig Folkeparti v/ Kristine G Grønmo
Venstre v/ Klemet Klemetsen
Norske Samers Riksforbund v/Silje Karine Muotka
Senterpartiet v/Helge Guttormsen
Det norske Arbeiderparti v/Hilde Anita Nyvoll
Árja v/Odd Iver Sara
Fremskrittspartiet v/Arthur Tørfoss
Høyre v/Per Arnesen
Sosialistisk Venstreparti v/ Leif Birger Mækinen
Samenes Folkeforbund v/Halldor Valdeland-Hansen
Nordkalottfolket v/Torill Bakken Kåven

Norske Samers Riksforbund v/ Geir Tommy Pedersen
Senterpartiet v/ Svein P. Pedersen, Nordmannvik
Det norske Arbeiderparti v/ Karin Karlsen
Árja v/ Frank Valø, Kjosen
Fremskrittspartiet v/ Aud Marthinsen
Høyre v/ Terje Olsen
Samenes Folkeforbund v/ John Elvevoll

Norske Samers Riksforbund v/ Ann-Mari Thomassen
Senterpartiet v/Kirsti Knutsen
Det norske Arbeiderparti v/ Arnold Paulsen
Fremskrittspartiet v/ Ivar M. Simonsen
Samenes Folkeforbund v/ Anders Thomas Andersen Myrnes
Sjaddo v/ Anders Urheim jr.

Norske Samers Riksforbund v/ Ivar Toven
Senterpartiet v/ Lars Toven
Det norske Arbeiderparti v/ Mads Kappfjell
Samenes Folkeforbund v/ Janne Viktil, Øvre Viktil
Åarjel-Saemiej Gielh v/ Ida Marie Bransfjell

Norske Samers Riksforbund v/ Kari S. Lifjell
Samefolkets parti v/ Birger Nymo
Det norske Arbeiderparti v/ Åse Niemi
Árja v/ Rune Pettersen
Høyre v/ Beathe Lille
Samenes Folkeforbund v/ Mindor Elvemo
Samer bosatt i Sør-Norge v/ Kristin Marianne Stormo

Høringsuttalelse med merknader

Ingen merknader 

  • Arbeidsdepartementet
  • Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet
  • Kunnskapsdepartementet
  • Fiskeri- og kystdepartementet
  • Molde kommune (PDF)
  • Miljøverndepartementet
  • Justisdepartementet
  • Utenriksdepartementet
  • Landbruks- og matdepartementet
  • Lenvik kommune
Til toppen