Høring - skatteklagenemnder, Riksskattenemnda og overgangsregler for ny organisering av ligningsetaten

Resultat: Forskrift 23. november 2007 med hjemmel i lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 9-5 nr.5. Forskrift 16. november 2007 med hjemmel i lov 15. desember 2006 nr. 77 om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning del III annet ledd tredje punktum. Forskrift 7. november 2007 med hjemmel i lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 2-2 nr. 3

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.09.2007

Resultat: Forskrift 23. november 2007 med hjemmel i lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 9-5 nr.5.
Forskrift 16. november 2007 med hjemmel i lov 15. desember 2006 nr. 77 om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning del III annet ledd tredje punktum.
Forskrift 7. november 2007 med hjemmel i lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 2-2 nr. 3.

Vår ref.: 07/1894 SL KI/rla

Høring - skatteklagenemnder, Riksskattenemnda og overgangsregler for ny organisering av ligningsetaten

 

Ved lov 15. desember 2006 nr. 77 ble det vedtatt en rekke endringer i ligningsloven som følge av reorganiseringen av skatteetaten og innføring av ny klage- og nemndstruktur.

Det er behov for å forskriftsregulere forhold knyttet til den nye nemndstrukturen, samt å gi overgangsbestemmelser. Vedlagt følger høringsnotat med forslag til:

  • Forskrift om oppnevning, sammensetning og organisering av skatteklagenemndene.
  • Forskrift om når vedtak fattet av skatteklagenemnda kan bringes inn for overprøving i Riksskattenemnda.
  • Forskrift om overgangsbestemmelser ved iverksettelse av ny organisering av ligningsmyndighetene.

Fristen for eventuelle merknader til høringsnotatet er 27. september 2007.

Listen over høringsinstanser er vedlagt. Departementet ber om at den enkelte
 
høringsinstans forelegger høringsnotatet for berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv.

Med hilsen


Knut Erik Omholt  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                   Unni Raadim
                                                                   lovrådgiver


Vedlegg

 

Høringsinstansene

 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO
Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO
Fiskeri- og kystdepartementet Postboks 8118 Dep 0032 OSLO
Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO
Forsvarsdepartementet Postboks 8126 Dep 0032 OSLO
Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO
Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO
Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO
Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO
Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO
Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO
Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO
Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO
Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO
Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO
Utenriksdepartementet Postboks 8114 Dep 0032 OSLO
Akademikerne Akersg. 16 0158 OSLO
Aksjonærforeningen Postboks 1963 Vika 0125 OSLO
Bedriftsforbundet Akersg. 41 0158 OSLO
Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 OSLO
Den Norske Advokatforening Kr. Augusts g. 9 0164 OSLO
Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO
Finansforbundet Postboks 9234 Grønland 0134 OSLO
Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) Postboks 2473 Solli 0202 OSLO
Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skattefordring Postboks 1265 Vika 0111 OSLO
Kommunenes Sentralforbund (KS) Postboks 1378 Vika 0114 OSLO
Landsorganisasjonen i Norge Youngsg. 11 0181 OSLO
Ligningsutvalget C. Sundts g. 15 5004 BERGEN
Likestillings- og diskrimineringsombudet Postboks 8048 Dep 0031 OSLO
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Postboks 99 Sentrum 0101 OSLO
Norges Bondelag Postboks 9354 Grønland 0135 OSLO
Norges Fiskarlag Pirsenteret 7005 TRONDHEIM
Norges Juristforbund Kristian Augusts g. 9 0164 OSLO
Norges kommunerevisorforbund Postboks 1417 Vika 0115 OSLO
Norges Rederiforbund Postboks 1452 Vika 0116 OSLO
Norges Skogeierforbund Postboks 1438 Vika 0115 OSLO
Norsk Bonde- og Småbrukarlag Øvre Vollg. 9 0158 OSLO
Norsk Øko-forum (NØF) Postboks 2853 Tøyen 0653 OSLO
NTL-Skatt Youngs g. 11 0181OSLO
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Postboks 5250 Majorstuen  0303 OSLO
Regjeringsadvokaten Postboks 8012 Dep 0030 OSLO
Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032 OSLO
Samfunnsøkonomenes Forening Postboks 8872  0028 OSLO
Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 OSLO
Siviløkonomene Postboks 1869 Vika 0124 OSLO
Skattedirektoratet Postboks 6300 Etterstad 0603 OSLO
Skatteetatens Landsforbund Lakkeg. 3 0187 OSLO
Skattebetalerforeningen Postboks 213 Sentrum 0103 OSLO
Skatterevisorenes Forening v/Marit Ringestad Sogn og Fjordane fylkeskattekontor Njøsavegen 2 6863 LEIKANGER
Utdanningsforbundet Postboks 9191 Grønland 0134 OSLO
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS Postboks 9232 Grønland 0134 OSLO
Økonomiforbundet Østreg. 23 2317 HAMAR

Til toppen