Høring - skogbrannberedskap og håndtering av den senere tids skogbranner i Norge

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.12.2008

Vår ref.: 200804117-RBA K VN

På bakgrunn av en rekke skogbranner i Sør-Norge sommeren 2008 besluttet justisministeren at det skulle nedsettes en arbeidsgruppe for å gjennomgå håndteringen av relevante skogbranner, herunder skogbrannen i Froland, og skogbrannberedskapen generelt.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ble i brev av 1.7.2008 bedt om å etablere arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen har vært ledet av fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen, og for øvrig bestått av representanter fra Forsikringsselskapet Skogbrand, Norges Skogeierforbund, Fylkesmannen i Telemark v/ fylkesskogsmesteren, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Meteorologisk institutt, Bergen brannvesen, Hordaland sivilforsvarsdistrikt, Politidirektoratet og Heimevernet. 

Arbeidsgruppen ble gitt i oppdrag å gjennomgå og beskrive følgende:

Relevante erfaringer etter skogbranner, særlig fra brannvesenet og Sivilforsvaret, men også andre aktører som for eksempel Forsvaret, skogmyndighetene og skogbruksnæringen, med særlig vekt på skogbrannen i Froland.

Fylkesmannens samordningsrolle ved skog- og lyngbranner og statlige forsterkningsressurser i form av skogbrannhelikopter, Sivilforsvaret og Forsvaret. Situasjoner som truer liv og helse og som håndteres gjennom lokal redningssentral holdes utenfor.

Fremme forslag til tiltak for forbedring av skogbrannberedskapen, herunder eventuelle forslag til regelverksendringer og økonomisk/administrative konsekvenser.

Arbeidsgruppen overleverte sin rapport til justisministeren den 4.11.2008.  Rapporten er enstemmig.

Formålet med denne høringen er å sikre at kommende veivalg og konklusjoner bidrar til å bygge opp om en robust skogbrannberedskap og styrke brannvesenets evne og muligheter til å forebygge og håndtere store skogbranner.

Arbeidsgruppen foreslår en rekke tiltak som favner bredt og omfatter flere departementer/sektorer. Tiltakene er knyttet til så vel forebygging av skogbranner, som å unngå at skogbranner blir for store, og å øke evnen til å kunne håndtere store branner effektivt og sikkert. 

Kort omtale av noen av tiltakene
Arbeidsgruppen skriver at det er viktig å erkjenne og forstå potensialet i skogbrannfaren og brannutviklingen i en tidlig fase, og dimensjonere tiltakene deretter. Arbeidsgruppen foreslår at det bør gjennomføres en overordnet drøfting for å komme fram til en dimensjonerende strategi for slokking av skog- og utmarksbranner.

Arbeidsgruppen understreker at det er kommunene og brannvesenet som har ansvar for å være forberedt til å kunne håndtere alle skogbranner, store som små. Arbeidsgruppen anbefaler at det interkommunale brann- og redningssamarbeidet styrkes. Den kommunale plikten til å utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyser vektlegges også. Arbeidsgruppen skriver at fortsatt flyovervåkning og aktiv bruk av skogbrannindeksen er viktig for å forhindre utviklingen av store skogbranner. Arbeidsgruppen foreslår også at Fylkesmannens oppfølging av kommuner med skogbrannfare intensiveres. Innsats ved store skogbranner er ressurskrevende og krever særlig kompetanse og ledelsesstøtte. Arbeidsgruppen anbefaler implementering av enhetlig innsatsledelse (EIS) og at det opprettes et nasjonalt støtteteam som et fast tilbud til brannledelsen.

Om selve høringen
Rapporten kan lastes ned fra Justis- og politidepartementets hjemmeside på Regjeringen.no. ~/link/086ac999faeb4d00b14e85abfb6a6f64.aspx

Vi ber høringsinstansene vurdere både de tiltak som hører inn under eget virksomhetsområde og øvrige tiltak og oversende eventuelle merknader til arbeidsgruppens rapport innen 23. desember 2008 til postmottak@jd.dep.no.

Med hilsen

Ole Hafnor
avdelingsdirektør

Vigdis Nilsen
seniorrådgiver

Kommunal- og regionaldepartementet

Forsvarsdepartementet

Miljøverndepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Politidirektoratet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Hovedredningssentralen

Heimevernet

Fylkesmennene

Kommunene

Forsikringsselskapet Skogbrand

Norges Skogeierforbund

Meteorologisk institutt

Helitrans A/S

Kommunenes sentralforbund

Norges Brannskole

Branntjenestens yrkesorganisasjon

Norsk brannvernforening

LO/Fagforbundet

Norsk brannbefals landsforbund

Norsk brannvernforening

Til toppen