Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - standard skrivesalær for visse begjæringer om tvangsfullbyrdelse

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et høringsnotat med forslag til standard skrivesalær for visse begjæringer om tvangsfullbyrdelse etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 10 og 13.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 05.08.2020

Vår ref.: 20/2718 EP SCH/mk

Høring om standard skrivesalær for visse begjæringer om tvangsfullbyrdelse etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 10 og 13

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et høringsnotat med forslag til standard skrivesalær for visse begjæringer om tvangsfullbyrdelse etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 10 og 13.

På grunn av situasjonen i forbindelse med utbruddet av Covid-19 tar departementet sikte på en snarlig ikrafttredelse av forslagene, og departementet har derfor satt en relativt kort høringsfrist. Høringsfristen er 5. august 2020.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsnotatet for berørte underliggende etater eller tilknyttede virksomheter, organisasjoner eller lignende som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Med hilsen

Tone Ofstad e.f.
avdelingsdirektør

                                                                             Signe Christophersen
                                                                             fung. lovrådgiver

Alle departementene

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barneombudet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Digitaliseringsdirektoratet
Direktoratet for e-helse
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
Domstoladministrasjonen
Finanstilsynet
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Fylkesmennene
Helfo
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
Husbanken
Innovasjon Norge
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Kartverket
Konkurransetilsynet
Konkursrådet
Kontoret for Voldsoffererstatning
Kriminalomsorgsdirektoratet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Namsfogden i Oslo, Asker og Bærum
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
NAV Innkreving
Norges Bank
Norges institusjon for menneskerettigheter
Oslo byfogdembete
Personvernnemnda
Politidirektoratet
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Skattedirektoratet
Språkrådet
Statens innkrevingssentral
Statens institutt for forbruksforskning
Statens lånekasse for utdanning
Statens pensjonskasse
Statens sivilrettsforvaltning
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Tolletaten
Økokrim

Forliksrådene i Bergen, Kristiansand, Oslo, Stavanger, Tromsø og Trondheim

Fylkeskommunene
Kommunene
Fredrikstad kemnerkontor
Kemneren i Bergen
Oslo kemnerkontor

ADHD Norge
Advokatforeningen
Akademikerne
AksjeNorge
Aksjonærforeningen
Ambita
Angstringen Norge
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Barnas jurist
Bipolarforeningen
Blå Kors
Bompengeselskap Nord AS
Den norske Aktuarforening
Den norske dataforening
Den norske Dommerforening
Den norske legeforening
Den norske Revisorforening
Den norske tannlegeforening
DNB
Econa
Eiendom Norge
Eksportfinans ASA
Eksportkreditt Norge
Fattignettverket Norge
Ferde AS
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Finansklagenemnda
Fjellinjen
For Fangers Pårørende
Fransiskushjelpen
Frelsesarmeen
Frivillighet Norge
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Gatas økonom
Gatejuristen
Gjeldsoffer-Alliansen
Gode betalere
Hovedorganisasjonen Virke
Huseiernes Landsforbund
IKT-Norge
Inka Management AS
Juridisk rådgivning for kvinner
Juristforbundet
Jussbuss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Nord-Norge
KapitalKontroll
Kirkens Bymisjon
Kommunalbanken AS
Kreftforeningen
KS
Landsforeningen for barnevernsbarn
Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse
Landsorganisasjonen i Norge
Luksusfellen, Rubicon TV AS
Maskinentreprenørenes Forbund
Mental Helse
Norges Bondelag
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Fiskarlag
Norges Huseierforbund
Norges Hytteforbund
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund
Norges Kreditorforbund
Norges Lastebileier-Forbund
Norges Parkeringsforening
Norges Politilederlag
Norges Rederiforbund
Norsk Bergindustri
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk Industri
Norsk olje og gass
Norsk psykologforening
Norsk senter for informasjonssikring
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers forening
NTL Skatt
Næringslivets Hovedorganisasjon
Parat Nav
Parat Politiet
Parkeringsklagenemnda
Pensjonistforbundet
Pensjonskasseforeningen
Private Barnehagers Landsforbund
Profesjonelle vergers interesseorganisasjon
Pårørendesenteret
Redd Barna
Regnskap Norge
Rettspolitisk forening
Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
Røde Kors
Rådet for psykisk helse
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn
Samfunnsviterne
Samfunnsøkonomene
Senior Norge
Skatterevisorenes forening
SMB Norge
Sparebankforeningen
Spillavhengighet Norge
Standard Norge
Stiftelsen Barnas rettigheter
Stiftelsen SOR
Stiftelsen Stopp diskrimineringen
Straffedes Organisasjon i Norge
Tekna Samfunnsutviklerne
TietoEvry
Unio
Vegamot
Vegfinans AS
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen ASA
Virke Inkasso
Voksne for barn
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Wayback

Handelshøyskolen BI
Norges Handelshøyskole
Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet
Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet