Forskrift om saksøktes ansvar for sakskostnader ved tvangsfullbyrdelse

Fastsatt ved kgl.res. 23. oktober 2020 med hjemmel i lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse (tvangsfullbyrdelsesloven) § 3-1 første ledd syvende punktum. Fremmet av Justis- og beredskapsdepartementet.

Se forskriften på lovdata.no