Høring - Taushetsplikt for opplysninger i aksjonærregisteret

Resultat: Fremmet i Prop. 94 LS (2013-2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) Endringar i skatte-, avgifts- og tolllovgivinga.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.04.2014