Høring - Taushetsplikt for opplysninger i aksjonærregisteret

Resultat: Fremmet i Prop. 94 LS (2013-2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) Endringar i skatte-, avgifts- og tolllovgivinga.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.04.2014

Vår ref.: 13/3900 SL

Høring - Taushetsplikt for opplysninger i aksjonærregisteret

 

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til endring i ligningsloven § 5-7.

For å sikre tilliten mellom Skatteetaten og skattyterne ved å begrense spredningen av opplysninger skattemyndighetene har registrert for ligningsformål, og for å motvirke uforholdsmessig ressursbruk i Skattedirektoratet, foreslår departementet at alle opplysninger i Skatteetatens aksjonærregister blir omfattet av taushetsplikt.

Høringsnotatet følger vedlagt, og er også lagt ut på Finansdepartementets nettsider.

Vi vil understreke at den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende.

Høringsfristen er 1. april 2014. Høringsuttalelsene bes sendt på e-post til postmottak@fin.dep.no.

Med hilsen

Helle Harbou-Hals  e.f.
avdelingsdirektør

                                                           Jan Gunnar Aschim
                                                           rådgiver

Vedlegg

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Høringsinstansene

 

Arbeids- og sosialdepartementet

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet

Akademikerne

Aksjonærforeningen

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bedriftsforbundet

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Den Norske Fagpresses Forening

Den norske Revisorforening

Direktoratet for økonomistyring

Finans Norge (FNO)

Finanstilsynet

Hovedorganisasjonen Virke

KS

Landslaget for lokalaviser

Landsorganisasjonen i Norge

Mediebedriftenes Landsforening

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Norges Bank

Norges Bondelag

Norges Fiskarlag

Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Norges Rederiforbund

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Journalistlag  

Norsk Presseforbund

Norsk redaktørforening

Norsk kommunikasjonsforening

Norsk Øko-Forum (NØF)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet

Statens innkrevingssentral

Statistisk sentralbyrå

Storbedriftenes skatteforum, Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor

Toll- og avgiftsdirektoratet

Unio, hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

ØKOKRIM