Høring - Tilskudd til utleieboliger - utkast til ny forskrift

I høringsnotatet foreslår Kommunal- og moderniseringsdepartementet å endre modell for beregning av tilskudd. Departementet har utredet to ulike beregningsmodeller, som begge vil bidra til å målrette og effektivisere tilskuddsordningen. Begge modellene presenteres i høringsnotatet. Departementet foreslår også forlenget nedskrivningstid for tilskuddet og bedre kontrollrutiner. Departementet foreslår videre at en del av de bestemmelsene som i dag står i Husbankens retningslinjer og veileder for tilskuddet, flyttes inn i forskriften. Dette gir et tydeligere og mer oversiktlig regelverk for brukerne av ordningen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.11.2017

Vår ref.: 16/4517-14

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til ny forskrift om tilskudd til utleieboliger fra Husbanken.

Nærmere om forslaget

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår å endre modell for beregning av tilskudd. Departementet har utredet to ulike beregningsmodeller, som begge vil bidra til å målrette og effektivisere tilskuddsordningen. Begge modellene presenteres i høringsnotatet. Departementet foreslår også forlenget nedskrivningstid for tilskuddet og bedre kontrollrutiner. Departementet foreslår videre at en del av de bestemmelsene som i dag står i Husbankens retningslinjer og veileder for tilskuddet, flyttes inn i forskriften. Dette gir et tydeligere og mer oversiktlig regelverk for brukerne av ordningen.

Høringsfrist og innsending av høringsuttalelse

Høringsuttalelse skal avgis digitalt på regjeringen.no. Det gjøres under "send inn høringssvar" nederst på denne siden. 

Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelsene er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med andre høringsuttalelser på regjeringen.no.

Vi ber om at eventuelle merknader sendes inn senest 12. november 2017.

Eventuelle spørsmål kan rettes til utredningsleder Cecilie Ingjerd Karlson på tlf. 22 24 72 41.


Med hilsen


Harald Assev (e.f.)
avdelingsdirektør                         Kjersti Birgitte Halvorsrud
                                                         fagdirektør

Her finner du høringsnotatet og forslaget til ny forskrift:

Høringsnotat om ny forskrift om tilskudd til utleieboliger fra Husbanken (pdf)

Forslag til ny forskrift (pdf) 

Massemedier
Alle departementene 
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Kommunene

Husbanken
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Konkurransetilsynet
Finanstilsynet
Noregs Bank
Statsbygg
Universitetet for miljø-og biovitenskap
Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet
Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir.)
Blå Kors
Den norske advokatforening
Ensliges Landsforbund
Fellesorganisasjonen (FO)
Finansnæringens hovedorganisasjon
Frelsesarmeen
Eiendomsmeglerforetakenes forening (EFF)
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Hovedorganisasjonen Virke
Helsedirektoratet
Huseiernes Landsforbund
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)
JURK
Juss-Buss
Juss-Hjelpa i Nord-Norge
Jussformidlingen i Bergen
Kirkens Bymisjon
Kirkens Sosialtjeneste
Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)
Leieboerforeningen i Oslo
Leieboerforeningen Bergen
Norges Eiendomsmeglersforbund (NEF)
Norges Huseierforbund
Norges Juristforbund
Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)
Norske Sanitetskvinners Landsforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Røde Kors
Sparebankforeningen i Norge
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner SAFO
Samskipnadsrådet
Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)
Oslo Kommunale Leieboerorganisasjon
Oslo og Akershus høgskolenes studentsamskipnad
Statens helsetilsyn
Studentsamskipnaden for Romsdal og Nordmøre
Studentsamskipnaden for Sunnmøre
Studentsamskipnaden i Agder
Studentsamskipnaden i Bergen
Studentsamskipnaden i Bodø
Studentsamskipnaden i Buskerud
Studentsamskipnaden i Finnmark
Studentsamskipnaden i Harstad
Studentsamskipnaden i Hedmark
Studentsamskipnaden i Narvik
Studentsamskipnaden i Nesna
Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag
Studentsamskipnaden i Oppland
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane
Studentsamskipnaden i Stavanger
Studentsamskipnaden i Telemark
Studentsamskipnaden i Tromsø
Studentsamskipnaden i Trondheim
Studentsamskipnaden i Vestfold
Studentsamskipnaden i Østfold
Studentsamskipnaden i Østfold
Studentsamskipnaden i Ås
Studentsamskipnaden i Stord/Haugesund
Asker og Bærum Boligbyggelag
Studentenes Landsforbund
Utleiemegleren AS
Norsk Studentorganisasjon
Velferdstinget i Oslo og Akershus
Velferdstinget i Trondheim
SOBAS, Studentorganisasjonen ved Bergen arkitekthøyskole
Studentorganisasjonen i Agder
Studentorganisasjonen i Bodø
Studentorganisasjonen ved MI Oslo
Studentorganisasjonen ved MI Trondheim
Studentorganisasjonen ved universitetet i Stavanger

Forsvarsbygg
Innovasjon Norge
Norges Teknisk-Natutvitenskapelige Universitet
Regjeringsadvokaten
Sametinget
Statens Landbruksforvaltning
Statens Vegvesen/Vegdirektoratet
Statistisk Sentralbyrå
Statsbygg
KS
Bankklagenemnda
Bedriftsforbundet
Boligprodusentenes Forening
Byggenæringens Landsforening
Den norske Dommerforening
Eiendomsmeglerforetakenes forening (EFF)
Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg
Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
NKF - byggesak
Grunneierforeningen
Kommunale boligadministrasjoners landsråd (KBL) Porsgrunn kommune
Landsorganisasjonen i Norge
Maskinentreprenørenes Forbund
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bondelag
Norges Byggmesterforbund
Standard Norge
Norges Jordskiftekandidatforening
Norges Praktiserende Arkitekter
Norges Skogeierforbund
Norges Statsbaner Norsk Forening for Kvalitet og Risikostyring
Norges Takseringsforbund
Norges tomtefesteforbund
Norsk forening for Byggesak og Byggeplasstilsyn, Tekniske foreningers servicekontor, pb 73, 1325 Lysaker
Norsk forening for Kvalitet og Risikostyring
Norsk Almenningsforbund
Norsk senter for menneskerettigheter
Norges Bonde- og Småbrukarlag
Norske Arkitekters Landsforbund
Norske Kommunale Regnskapskontrollørers forbund
Norske Murmesteres Landsforening
NORSKOG
Opplysningsvesenets fond
OBOS
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring
Sintef Byggforsk
Direktoratet for byggkvalitet
Statskog SF
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Takentreprenørenes Forening
Tekna
Tekniske Entreprenørers Landsforening
Tomtefesterforbundet i Norge