Høring - Tilskudd til utleieboliger - utkast til ny forskrift

I høringsnotatet foreslår Kommunal- og moderniseringsdepartementet å endre modell for beregning av tilskudd. Departementet har utredet to ulike beregningsmodeller, som begge vil bidra til å målrette og effektivisere tilskuddsordningen. Begge modellene presenteres i høringsnotatet. Departementet foreslår også forlenget nedskrivningstid for tilskuddet og bedre kontrollrutiner. Departementet foreslår videre at en del av de bestemmelsene som i dag står i Husbankens retningslinjer og veileder for tilskuddet, flyttes inn i forskriften. Dette gir et tydeligere og mer oversiktlig regelverk for brukerne av ordningen.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 12.11.2017