Høring - tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger

Regjeringen har som mål å redusere antall midlertidige tilsettinger i universitets- og høgskolesektoren. Som ledd i dette arbeidet nedsatte Kunnskapsdepartementet en arbeidsgruppe for å utrede tiltak som kan bidra til å nå dette målet. Departementet har mottatt arbeidsgruppens rapport og sender denne på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.02.2011

Vår ref.: 201005790

Høring - tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger

Regjeringen har som mål å redusere antall midlertidige tilsettinger i universitets- og høgskolesektoren. Som ledd i dette arbeidet nedsatte Kunnskapsdepartementet en arbeidsgruppe for å utrede tiltak som kan bidra til å nå dette målet. Arbeidsgruppen, som ble ledet av direktør Magnus Rindal ved NOVA, og som for øvrig besto av ledere ved universiteter og høgskoler og representanter fra tjenestemannsorganisasjonene, overleverte sin rapport til departementet 1. november 2010. Rapporten er tilgjengelig på følgende nettadresse: ~/link/a5265af0ccef42debdd4a556d4a530c7.aspx

Arbeidsgruppens forslag til tiltak er oppsummert i kapittel 5 i rapporten. Den foreslår både tiltak som institusjonene selv bør iverksette, tiltak som eierdepartementet bør iverksette og endringer i lov eller forskrift som ansvarlig departement bør vurdere.

Kunnskapsdepartementet mener at noen av tiltakene som foreslås må kunne iverksettes umiddelbart. Det gjelder bl.a. forslaget om at hver enkelt institusjon skal foreta en gjennomgang av egen andel midlertidige tilsettinger, og utarbeide en systematisk oversikt over hjemmelsgrunnlag, varighet og andre relevante forhold. Institusjonene må vurdere lovligheten av bruken av midlertidige kontrakter i prosjekter og innføre rutiner for systematisk oversikt over utviklingen av midlertidige tilsettinger, dvs. sikre løpende oversikt over individuelle grunnlag og varighet. Videre skal det gjennomføres årlige drøftinger om bruken av midlertidige tilsettinger med tillitsvalgte. Som del av grunnlaget for den årlige drøftingen skal det foreligge oversikt over antall tilsatte som har vært midlertidig tilsatt i fire år eller mer. Det bør videre iverksettes systematisk opplæring for å sikre nødvendig kunnskap om grunnlag og premisser knyttet til midlertidig tilsetting. Videre vil bruken av midlertidige tilsettinger bli en del av den årlige dialogen i etatsstyringsmøtene alt fra møtene våren 2011, Institusjonene må da ha oversikt over utviklingen ved egen institusjon siden tallgrunnlaget i rapporten ble utarbeidet.

Andre forslag i rapporten kan by på større dilemmaer mht. iverksetting. Vi viser bl.a. til en drøfting av slike dilemmaer i rapportens kapittel 4. Noen av forlagene er også av flertallet i arbeidsgruppen knyttet opp mot foreslåtte endringer i lov eller forskrift. Før departementet tar stilling til disse forslagene ber vi om høringsinstansenes vurdering av de tiltak som foreslås. Også andre tiltak enn de som er trukket fram av i rapporten, og som kan bidra til å redusere antall midlertidige tilsettinger, er departementet interessert i å få tilbakemelding på.

Frist for tilbakemelding er 20. februar 2011.

 

Med hilsen


Toril Johansson (e.f.)
ekspedisjonssjef

Anders Trodal
underdirektør

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Arbeidsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Universiteter og høyskoler    (statlige og private)
Universitets- og høgskolerådet
Nettverk for private høyskoler
Forsvarets høgskole
Luftkrigsskolen
Krigsskolen
Sjøkrigsskolen
Politihøgskolen
Riksrevisjonen
Sametinget
Studentorganisasjonene   Norske studentorganisasjon(NSO) og ANSA
Norsk senter for Menneskerettigheter
Norsk Presseforbund
Steinerskolen i Norge
Sosialistisk opplysningsforbund
YS
NOKUT      
Senter for internasjonalisering av høyere utdanning - SIU
Norges forskningsråd
Universitetssykehusene
Stipendiatorganisasjonene
Akademikerne
Landsorganisasjonen i Norge - LO
Unio
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - YS
Norges Ingeniørorganisasjon - NITO
Norges Farmaceutiske Forening
Arkitektenes Fagforbund
Akademikerforbundet
Bibliotekarforbundet
Den Norske Jordmorforening
Den norske Legeforening
Den norske tannlegeforening
Den norske veterinærforening
Det Norske Diakonforbund
Econa (tidl. siviløkonomene )
Fellesorganisasjonene for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere
Forskerforbundet
Lærernes Yrkesforbund
Musikernes fellesorganisasjon
Naturviterforbundet
Norges Juristforbund
Norsk Radiografforbund
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Lektorlag
Norsk Psykologforening
Norsk Skolelederforbund
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tjenestemannslag - NTL
Parat
Presteforeningen
Samfunnsviternes fagforening
Samfunnsøkonomenes Fagforening
Skolenes landsforbund
STAFO
Teknisk-naturvitenskapelig forening - Tekna
Utdanningsforbundet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon - HSH
Kommunenes Sentralforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon - NHO
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Agderforskning
Arbeidesforskningsinstituttet AS
Bioforsk
Chr.Michelsenes Institutt
Christian Michelsen Research AS
CICERO Senter for klimaforskning
Det Norske Vitenskapsakademi
Forskningsstiftelsen Fafo
Forsvarets forskningsinstitutt
Fridtjof Nansens Institutt
Havforskningsinstituttet
Institutt for energiteknikk
Institutt for fredsforskning
Institutt for samfunnsforskning
International Research Institute of Stavanger AS
Kreftregistret, Institutt for befolkningsbasert kreftforskning
Meteorologisk institutt
Møreforsking
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning
NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning
NOFIMA AS      
Nordlandsforskning
Norges geologiske undersøkelse
Norges Geotekniske Institutt
NORSAR
Norsk institutt for by- og regionforskning
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
Norsk institutt for genøkologi
Norsk institutt for kulturminneforskning
Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning
Norsk institutt for luftforskning
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for skog og landskap
Norsk institutt for vannforskning
Norsk lokalhistorisk instiutt
Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS
Norsk Polarinstitutt
Norsk Regnesentral
Norsk senter for bygdeforskning
Norsk Senter for Studier av Problematferd og Innovativ Praksis
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
Norut Tromsø AS
NTNU Samfunnsforskning AS
Samfunns- og næringslivsforskning AS
Simula Research Laboratory
Sintef - Stiftelsen for industriell og teknisk forskning ved Norges tekniske høgskole
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statens institutt for rusmiddelforskning
Statistisk sentralbyrås forskningsvirksomhet
Statens institutt for forbruksforskning
Stiftelsen Frischesenteret for samfunnsøkonomisk forskning
Stiftelsen TISIP
Stiftelsen Østfoldforskning
Telemark Teknisk Industrielle Utviklingssenter
Telemarksforsking - Bø
Telemarksforsking - Notodden
Transportøkonomisk institutt
Trøndelag Forskning og Utvikling AS
Unik
Universitetssenteret på Svalbard AS
Vestlandsforsking
Veterinærinstituttet
Østlandsforskning