Høring - tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger

Regjeringen har som mål å redusere antall midlertidige tilsettinger i universitets- og høgskolesektoren. Som ledd i dette arbeidet nedsatte Kunnskapsdepartementet en arbeidsgruppe for å utrede tiltak som kan bidra til å nå dette målet. Departementet har mottatt arbeidsgruppens rapport og sender denne på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.02.2011


Regjeringen har som mål å redusere antall midlertidige tilsettinger i universitets- og høgskolesektoren. Som ledd i dette arbeidet nedsatte Kunnskapsdepartementet en arbeidsgruppe for å utrede tiltak som kan bidra til å nå dette målet. Departementet har mottatt arbeidsgruppens rapport og sender denne på høring.
(19.11.2010)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):

Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

Bruk av midlertidig tilsetting i universitets- og høyskolesektoren - rapport fra arbeidsgruppe (PDF-fil)

Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.

For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.