Høring - unntak fra reglene om beskatning av lån fra selskap til aksjonær

Resultat: Forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt § 10-11, fjerde ledd.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.01.2016

Vår ref.: 15/2037 SL FrK/KR

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om unntak fra de foreslåtte reglene om beskatning av lån fra selskap til aksjonær.

I høringsnotatet foreslås det at lån fra banker unntas fra utbyttebeskatning selv om låntaker har en aksjepost i banken. Det foreslås også unntak for lån fra arbeidsgiver til arbeidstaker. Dette unntaket skal bare gjelde hvis arbeidstaker eier mindre enn fem prosent av aksjene eller selskapsandelene i arbeidsgiverselskapet eller andre selskap som inngår i samme konsern som arbeidsgiverselskapet.

Vi vil understreke at den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringsfristen er 8. januar 2016. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på ”Send inn høringssvar”. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen

Jon Tingvold  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                  Frode Kristiansen
                                                                  lovrådgiver

Justis- og beredskapsdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Akademikerne

Aksjonærforeningen

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bedriftsforbundet

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Den norske Revisorforening

Direktoratet for økonomistyring

Domstolsadministrasjonen

Finans Norge (FNO)

Finanstilsynet

Folketrygdfondet

Hovedorganisasjonen Virke

KS

Landsorganisasjonen i Norge

NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon

Norges Bank

Norges Bondelag

Norges Fiskarlag

Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Norges Rederiforbund

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Øko-Forum (NØF)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Regnskap Norge

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet

Statistisk sentralbyrå

Storbedriftenes skatteforum - Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

Økonomiforbundet