Høring - utfyllende bestemmelser til regnskapsloven § 9-3 Offentlig organs opplysningsplikt til regnskapsregisteret

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.01.2009

Vår ref.: 07/811 FM KRR

Vedlagt følger høringsbrev utarbeidet av Brønnøysundregistrene om forslag til forskriftsbestemmelse med hjemmel i regnskapsloven § 9-3 om offentlig organs opplysningsplikt til Regnskapsregisteret.

Brønnøysundregistrenes høringsbrev gjelder både forslag om lovendring i regnskapsloven § 9-3 og ny forskriftsbestemmelse med hjemmel i denne bestemmelsen. Denne delen av forslaget er fulgt opp i Ot.prp. nr 1 (2008-2009). I proposisjonen kapittel 19 er det gitt uttrykk for at det er nødvendig å gjennomføre tiltak for å få en mer effektiv håndhevelse av selskapers plikt til å sende inn regnskap til Regnskapsregisteret.  Brønnøysundregistrene er avhengige av opplysninger fra andre forvaltningsorganer for å fastslå regnskapsplikt og dermed innsendingsplikt til Regnskapsregisteret for enkelte foretak, særlig norskregistrerte utenlandske foretak (NUFer) og indre selskaper. Ot.prp. nr.1 (2008-2009) er ikke ferdigbehandlet i Stortinget og forslaget til forskriftsbestemmelse som her sendes på høring forutsetter at lovendringen vedtas som foreslått.

Departementet foreslår å ta inn forskriftsbestemmelsen i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av regnskapsloven av 17. juli 1998 nr. 56 i ny § 9-3-1. Ut fra at forslaget til endring av regnskapsloven § 9-3 i Ot.prp. nr. 1 (2008-2009) er gitt en noe annen ordlyd enn det Brønnøysundregistrene har foreslått, vil også ordlyden i forskriften måtte endres noe. Departementet foreslår følgende ordlyd i forskriftsbestemmelsen:
”Forvaltningsorgan, som har opplysninger som kan være egnet til å fastslå om det foreligger regnskapsplikt etter regnskapsloven § 1-2 første til fjerde ledd, har plikt til å avgi disse til Regnskapsregisteret. Opplysningene skal gis uten hinder av taushetsplikt.

Nærmere detaljer om overføringen og håndteringen av opplysningene fastsettes i avtale mellom det enkelte forvaltningsorgan og Regnskapsregisteret”

Departementet ber om høringsinstansenes eventuelle merknader innen 9. januar 2009. Det bes om at innspill sendes elektronisk til postmottak@fin.dep.no.


Med hilsen


Espen D. Knudsen  e.f.
underdirektør

                                                                                                       Kristine Rørholt
                                                                                                       førstekonsulent

Høringsinstanser


Barne- og likestillingsdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Justisdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Nærings- og handelsdepartementet

Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den norske Revisorforening
Kredittilsynet
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Skattedirektoratet
Statistisk sentralbyrå

Til toppen