Høring - utkast til endring av verdipapirhandellovens regler om meldeplikt

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2008

Vår ref.:

Høringsinstansene iht. liste

 

 
Deres ref                                             Vår ref                                     Dato
                                                          06/5969 FM GRY                       27.05.2008

Høring - Utkast til endring av verdipapirhandellovens regler om meldeplikt
Vedlagt følger høringsnotat utarbeidet av Kredittilsynet med utkast til endring i lov 29. juni 2007 nr. 74 om verdipapirhandel (vphl).

Kredittilsynet foreslår at bestemmelsen om børsnoterte selskapers meldeplikt ved handel i aksjer i samme konsern oppheves, jf. vphl. § 4-1 første ledd, samt at det inntas en presisering i bestemmelsen om at også avtaler om finansielle derivater omfattes av meldeplikten. Kredittilsynet foreslår videre at Kredittilsynet gis hjemmel til å ilegge overtredelsesgebyr ved brudd på bestemmelsen om meldeplikt på samme måte som de kan ilegge gebyr ved brudd på bestemmelsen om flaggeplikt.

Departementet ber om høringsinstansenes merknader til forslaget i høringsnotatet innen 1. september 2008. Det bes om at høringsmerknader, i tillegg til per vanlig post, oversendes i elektronisk form til postmottak@fin.dep.no.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemsorganisasjoner mv.

Med hilsen


Erling G. Rikheim  e.f.
avdelingsdirektør
                                                                                                 Gry Evensen
                                                                                                 seniorrådgiver

Gjenpart: Kredittilsynet

HØRINGSNOTAT

Forslag til endring av verdipapirhandellovens regler om meldeplikt

Datert 15.02.08


1. Mandat

Finansdepartementet ba i brev av 18.12.07 Kredittilsynet om å utarbeide et høringsnotat med forslag om å oppheve kravet om at børsnoterte selskaper skal melde handler med aksjer i selskaper i samme konsern, jf. verdipapirhandelloven (vphl) § 4-1. Bakgrunnen for Finansdepartementets henvendelse var Kredittilsynets brev av 07.12.06 der Kredittilsynet foreslo å oppheve dette kravet. Kredittilsynet har sett det hensiktsmessig at man i samme høringsnotat vurderer spørsmålet om meldepliktig verdipapirhandel i relasjon til finansielle derivater og om Kredittilsynet bør gis hjemmel til å ilegge administrative overtredelsesgebyrer ved brudd på bestemmelsen. Dette er forhåndsklarert med Finansdepartementet.

2.  Selskapets handler med aksjer i selskaper i samme konsern

Da verdipapirhandelloven ble endret i 2005, ble det i bestemmelsen om primærinnsideres meldeplikt (verdipapirhandelloven av 1997 § 3-1) inntatt et krav om at børsnoterte selskaper skal melde handler med "aksjer i selskaper i samme konsern". Kravet ble tatt inn etter forslag fra Kredittilsynet. Kredittilsynet antok at informasjon om slike transaksjoner var interessante for markedet, se Kredittilsynets høringsnotat av 01.03.04 s. 77 og Ot.prp. nr. 12 (2004-2005) s. 96. Forslaget ble så vidt Kredittilsynet er kjent med ikke kommentert i høringsrunden.

Hovedhensynet bak meldepliktsbestemmelsen er å sikre gjennomsiktighet i markedet mht. primærinnsideres disposisjoner, idet opplysninger om slike disposisjoner anses som kursrelevant informasjon. Det samme hensynet gjør seg gjeldende for selskapets handel i egne aksjer. I tillegg skal meldeplikten virke forebyggende mot innsidehandel.

Etter gjennomføringen av loven har det fra flere hold blitt påpekt at bestemmelsen vil pålegge de børsnoterte selskapene en uforholdsmessig stor byrde, samtidig som andre bestemmelser vil ivareta hensynene bak en slik meldeplikt. Det er anført at selskaper med mange datterselskaper ofte foretar endringer i eierstrukturen, uten at dette vil ha interesse for markedet. Siden slike transaksjoner foretas ofte, vil foretakene måtte sende mange slike meldinger til børsen, samtidig som markedet får mye informasjon som er lite relevant. Skulle imidlertid slike transaksjoner ha betydning for kursen på selskapets finansielle instrumenter, vil markedet bli informert som følge av selskapenes informasjonsplikt etter vphl § 5-2.

Kredittilsynet foreslår etter dette at bestemmelsen om selskapers meldeplikt ved handel i aksjer i samme konsern oppheves, jf. vphl § 4-1 første ledd.

3. Presisering av meldepliktens omfang - finansielle derivater

I tillegg til aksjer, gjelder meldeplikten også lån som nevnt i aksjeloven § 11-1 og allmennaksjeloven § 11-1, inngåelse, bytte, kjøp, eller salg av tegningsretter, opsjoner og tilsvarende rettigheter knyttet til aksjer, jf. vphl. § 4-1 annet ledd. Med bakgrunn i Kredittilsynets politianmeldelse av Seadrill Ltd for brudd på bestemmelsen om meldepliktig verdipapirhandel 01.02.07 og ØKOKRIMs påfølgende henleggelse av saken 05.07.07, har det oppstått usikkerhet om hvorvidt finansielle derivater omfattes av vphl § 4-1.

Oslo Børs har - med Kredittilsynets tilslutning - i børssirkulære 0112003 lagt til grunn at finansielle derivater er omfattet av meldepliktsbestemmelsen. Børsen uttalte der at i henhold til økonomisk teori og alminnelig språkbruk omfatter begrepet "opsjoner" også derivatkontrakter med finansielt oppgjør. Det finnes ingen definisjon av begrepet i verdipapirhandelloven og ordlyden i bestemmelsen gir heller ingen avgrensning mot finansielle derivater. Børsen argumenterer med at hensynet bak bestemmelsen også støtter en slik tilnærming. Med hensyn til å informere markedet om primærinnsideres disposisjoner, er det ingen forskjell om handlene skjer ved en derivatkontrakt med rett til underliggende eller en derivat kontrakt med rett til finansielt oppgjør, da det er avtalens økonomiske realitet som er av betydning.

Kredittilsynet har i sitt kontrollarbeid lagt ovennevnte forståelse til grunn.

I ØKOKRIMs høringsuttalelse i forbindelse med gjennomføringen av Markedsmisbruksdirektivet, inntatt i Ot.prp. nr. 12 (2004-2005) s. 96, ble det gitt uttrykk for at meldeplikten ikke omfatter finansielle opsjoner. Imidlertid var ØKOKRIM enige i at hensynene bak bestemmelsen også gjør seg gjeldende for opsjoner med finansielt oppgjør. ØKOKRIM foreslo derfor endringer i bestemmelsens ordlyd. Finansdepartementet var av den oppfatning (s. 98 i prp.) at opsjoner med finansielt oppgjør allerede var omfattet av ordlyden. Departementet sluttet seg derfor ikke til ØKOKRIMs forslag.

Hos kontrollorganene er det bred enighet om at hensynene bak meldepliktsbestemmelsen gjør seg gjeldende så vel for finansielle derivater som for finansielle instrumenter som gir rett på det underliggende instrument.

For å klargjøre at avtaler om finansielle derivater også er omfattet av denne bestemmelsen, foreslår Kredittilsynet at dette presiseres i vphl § 4-1 annet Ledd.

4. Hjemmel for Kredittilsynet til å ilegge overtredelsesgebyr ved brudd på meldeplikten

Brudd på meldeplikten kan etter vphl § 17-3 annet ledd nr. 1 straffes med bøter eller fengsel inntil 1 år.

I Sanksjonsutvalgets utredning i NOU 2003:15 "Fra bot til bedring" s. 329 uttales det:

            "Mulige overtredelser av meldepliktreglene oppdages i hovedsak av
             Oslo Børs gjennom deres markedsovervåkningssystemer mv. og
             oversendes til Kredittilsynet for eventuell oppfølgning. Etter nærmere
             undersøkelser anmelder Kredittilsynet overtredelser av meldeplikten
             til påtalemyndigheten, hvor sakene kan bli ytterligere
             etterforsket før påtaleavgjørelse.

             Saker som fremstår som mindre alvorlige anmeldes ikke, etter nærmere
             retningslinjer fastsatt av Kredittilsynets styre. Vurderingskriteriene er særlig
             om transaksjonen gjelder et beskjedent beløp, om den fremstår som mindre
             kursrelevant, og om den manglende eller mangelfulle meldingen ikke er
             ment å dekke over annet straffbart eller klanderverdig forhold. Kredittilsynet
             har ikke andre reaksjonsmuligheter overfor overtredere - som alternativ
             til politianmeldelse - enn brev med "kritikk" e.l. Ved mindre alvorlige brudd
             sender Kredittilsynet i praksis brev med (ikke formalisert) advarsel til
             overtrederen om at alvorlige eller gjentatte brudd kan bli anmeldt. Saker
             som fremstår som klart bagatellmessige og unnskyldelige blir avsluttet
             ("henlagt") også uten slik advarsel.

I sin oppsummering på s. 328 uttaler utvalget:

             "I forhold til de hensyn reglene skal ivareta - at verdipapirmarkedet skal
              få informasjon om kurssensitive transaksjoner - fremstår mange av de
              overtredelser som skjer som mindre graverende. Med straff som eneste
              formelle sanksjonsmulighet, leder det dels til straff for forhold som burde
              vært møtt med andre sanksjoner og dels til unnlatt reaksjon overfor 
              forhold som er kritikkverdige. Utvalget foreslår - i tråd med de generelle
              vurderinger i utredningen - at de mindre alvorlige overtredelser av
              meldepliktsreglene avkriminaliseres og at det innføres adgang til å
              reagere med administrative sanksjoner i form av overtredelsesgebyr
              eller formell advarsel."

Kredittilsynet fikk i 2007 oversendt i alt 90 meldepliktssaker fra Oslo Børs, mot 131 saker i 2006, 153 saker i 2005 og 101 saker i 2004. I mange av sakene viste det seg at det ikke likevel var tale om en overtredelse, og i andre saker var det kun tale om bagatellmessige overtredelser. I 2007 ble 10 saker oversendt påtalemyndighetene, mens det ble oversendt 8 i 2006, 5 i 2005 og 8 i 2004. Mange av overtredelsene antas å skyldes rene forglemmelser og/eller manglende kjennskap til regelverket.

Kredittilsynet mener gode grunner taler for å gi Kredittilsynet hjemmel til å ilegge overtredelsesgebyr ved mindre alvorlige brudd på bestemmelsene om meldepliktig verdipapirhandel. Det vil også harmonisere med det forhold at Kredittilsynet den 01.01.08 fikk hjemmel til å ilegge overtredelsesgebyr ved brudd på bestemmelsen om flaggeplikt og flaggemeldingens innhold (vphl § 4-2 og 4-3 annet ledd). Etter Finansdepartementets syn er dette bestemmelser som ofte er mindre alvorlige overtredelser av loven, og at overtredelsesgebyr vil kunne være en effektiv, egnet og forholdsmessig sanksjon, se Ot.prp. nr. 34 (2006-2007) s. 272. Grove eller gjentatte overtredelser av reglene om flagging kan for øvrig føre til straff, jf. vphl § 17-3 tredje ledd.

Oppsummeringsvis mener Kredittilsynet at de samme argumentene som har blitt anført for å gi Kredittilsynet kompetanse til å ilegge overtredelsesgebyr ved flaggepliktig verdipapirhandel, gjør seg gjeldende i forhold til meldepliktig verdipapirhandel. Kredittilsynet foreslår at hjemmelen i vphl § 17-4 første ledd til å ilegge overtredelsesgebyr, utvides til å gjelde brudd på meldeplikten. Det foreslås samtidig at straff bare kan gis i form av bøter og bare i tilfeller av grove eller gjentatte overtredelser av meldeplikten, jf vphl § 17-3.

Kredittilsynet foreslår etter dette at Kredittilsynet gis hjemmel til å ilegge overtredelsesgebyr ved brudd på bestemmelsen om meldeplikt på samme måte som Kredittilsynet i dag kan ilegge gebyr ved brudd på bestemmelsen om flaggeplikt.

5. Forslag til lovendringer

Kredittilsynet foreslår at verdipapirhandelloven endres som følger:

Verdipapirhandelloven § 4-I første og annet ledd skal lyde:

(1)      Personer som nevnt i § 3-6 første ledd skal straks gi norsk regulert marked hvor aksjene er notert, melding om kjøp, salg, bytte eller tegning av aksjer utstedt av selskapet eller av selskaper i samme konsern. Det samme gjelder for selskapets handel med egne aksjer Foretak som eier børsnoterte aksjer i et annet foretak eller aksjer i et annet foretak som er notert på regulert marked, og som på grunn av eierskapet er representert i vedkommende foretaks styre, må gi melding ved handel i slike aksjer. Meldingen skal sendes senest innen åpningen av regulert marked dagen etter at kjøp, salg, bytte eller tegning har funnet sted.

(2)      Meldeplikten gjelder også lån som nevnt i aksjeloven § 11-1 og allmennaksjeloven § 11-1, inngåelse, bytte, kjøp eller salg av tegningsretter, opsjoner og tilsvarende rettigheter knyttet til aksjer som nevnt i første ledd. Det samme gjelder finansielle instrumenter nevnt i bestemmelsen her, så fremt deres verdi avhenger av slike finansielle instrumenter.


Verdipapirhandelloven § 17-3 annet og tredje ledd skal lyde:

(2)   Med bøter eller fengsel inntil 1 år, straffes den som forsettlig eller uaktsomt:

1. overtrer §§ 3-4, 3-5, 3-7, 3-11, _ 7-2, 7-3, 7-7, 7-10, 8-1 til 8-7, 9-1, 9-6, 9-11
    første ledd nr. 7, 10-2 til 10-9, 10-17, 10-18, 13-1 første ledd, 13-5, 15-2 eller
    15-3, jf. forskrifter gitt i medhold av disse bestemmelsene,

2. overtrer § 3-6 dersom det foreligger innsideinformasjon i foretaket,

3. gir villedende eller uriktige opplysninger i prospekt, annonser mv. som nevnt
    i § 7-13 og § 7‑15,

4. overtrer plikten i § 9-11 tredje og fjerde ledd til å oppbevare finansielle
    instrumenter og midler som tilhører investoren atskilt fra foretakets,

5. unnlater å etterkomme krav etter § 15-5 eller pålegg etter § 15-7, eller

6. grovt eller gjentatte ganger overtrer § 3-9, § 3-10 eller § 10-11, jf forskrifter
    gitt i medhold av disse bestemmelsene.

(3)Med bøter straffes den som grovt eller gjentatte ganger forsettlig eller uaktsomt 
    overtrer § 4-1, § 4-2 eller § 4-3 første og annet ledd, jf forskrifter gift i medhold av
    disse, eller den som forsettlig eller uaktsomt overtrer § 4-3 _ tredje eller fjerde ledd,
    jf. forskrifter gitt i medhold av disse.

Verdipapirhandelloven § 17-4 første ledd skal lyde:

(1) Ved forsettlig eller uaktsom overtredelse av § 4-1, § 4-2 eller § 4-3 første og annet ledd eller forskrift gitt i medhold av disse bestemmelsene, kan Kredittilsynet ilegge overtredelsesgebyr. Medvirkning kan sanksjoneres på samme måte. Det samme gjelder forsøkshandlinger, jf. straffeloven §§ 49 og 50.

ADRESSATER FOR HØRINGSINSTANSER

Alle departementene                                                    
Aksjonærforeningen i Norge                                           
Banklovkommisjonen
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
De selvstendige kommunale pensjonskasser
Den Norske Advokatforening
Den norskeR evisorforening
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Tromsø
Energibedriftenes Landsforening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
HSH
Handelshøyskolen BI
Imarex Nos ASA
Konkurransetilsynet
KS
LandsorganisasjoinN eonr ge
Nord Pool ASA
Nordic Association of Energy Traders (NAET)
Nordisk Energimeglerforbund (NEBA)
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Ingeniørorganisasjon
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforening
Norges Rederiforbund
Norsk Investorforum
Norsk Kraftforvalterforening
Norsk Tillitsmann ASA
Norsk Venture
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
Norske Pensjonskassers Forening
NOS Clearing ASA
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Regjeringsadvokaten
Revisjonssjefkretsen
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Siviløkonomene
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Sparebankforeningen i Norge
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM
Økonomiforbundet

Til toppen