Høring - Utkast til endringer i forskrift - obligatorisk teksting av norske filmer

Departementet foreslår forskriftsendringer som innebærer at teksting for hørselshemmede blir et vilkår for å motta tilskudd til kinofilm.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.09.2011

Forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner ble endret 16.11.2011.

Endringene gjelder i forskrift av 7. september 2009 nr. 1168 om tilskudd til audiovisuelle produksjoner. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2010. Departementet foreslår forskriftsendringer som innebærer at teksting for hørselshemmede blir et vilkår for å motta tilskudd til kinofilm.

Vår ref.: 2010/04018 ME/ME2 DAS:elt

Høring - Utkast til endringer i forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner, obligatorisk teksting av norske filmer

Kulturdepartementet viser til forskrift av 7. september 2009 nr. 1168 om tilskudd til audiovisuelle produksjoner. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2010.

Departementet foreslår med dette forskriftsendringer som innebærer at teksting for hørselshemmede blir et vilkår for å motta tilskudd til kinofilm.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om notatet bør legges fram for eventuelle underliggende organer. Organer og andre som ikke er oppført på høringslisten kan også gi høringsuttalelse.

Høringsnotatet er også lagt ut på internett, se http://www.regjeringen.no/kud.
Vi ber om at høringsuttalelser blir oversendt både skriftlig og elektronisk til e-postadresse postmottak@kud.dep.no  innen 6. september 2011.

Bakgrunn

Spørsmålet om teksting av norske kinofilmer ble drøftet i St. meld. nr. 22 (2006-2007) Veiviseren. Her heter det:

”Digitalisering av kinoene vil medføre at den fysiske tekstingen av digitale filmer vil bli langt rimeligere, og behovet for tilskudd til teksting blir lavere. Digitaliseringen vil også medføre at distribusjon av tekstede filmer vil bli enklere. I den digitale fremtid bør det stilles krav om at alle kopier av norske filmer som får produksjonstilskudd skal inkludere mulighet for visning med tekst”.

Digitaliseringen av norske kinoer er nå i gang og vil ventelig bli fullført 1. juli 2011. Departementet ønsker derfor nå å gjennomføre den lovede obligatoriske tekstingen av norske kinofilmer.

I Veiviseren ligger det som en uuttalt forutsetning at en obligatorisk teksting av filmer som får produksjonstilskudd av Norsk filminstitutt, vil dekke alle – eller nesten alle – norske filmer som vises på kino. Etter 2010 har imidlertid finansieringen av norsk film endret seg. En rekke filmer settes opp på kino uten produksjonstilskudd. Disse vil imidlertid under visse vilkår, kunne få etterhånds- og lanseringstilskudd. Dermed vil de kunne motta betydelige beløp i tilskudd.

Etter departementets oppfatning bør også slike filmer ha krav om teksting for å motta tilskudd. Departementet foreslår derfor at det også skal stilles krav til teksting for å motta etterhånds- og lanseringstilskudd.

Norsk filminstitutt opplyser at kostnadene til digital teksting vil være marginale: 10-15.000 kroner. Tekstingen som lages til kinovisning vil også kunne benyttes ved visning av samme film på dvd, fjernsyn, klikkefilm osv. Departementet legger derfor til grunn at det ikke lenger vil være behov for en særskilt tilskuddordning til teksting og foreslår at denne ordningen, og dermed forskriftens § 4-4 Forhåndstilskudd til teksting av kinofilm, oppheves.

Da tilretteleggelse av norsk tekst i en undertekstfil vil kunne gjenbrukes ved utgivelse av filmen på dvd, som klikkefilm og for visning på fjernsyn, er det ingen grunn til at krav om norsk tekst ikke skal gjelde for visning av samme film i de nevnte mediene. Departementet foreslår derfor at det stilles krav om at filmen må følges av norsk tekst uavhengig av mediebærer.

Kostnadene til teksting vil inngå i filmens budsjett, og dermed i grunnlaget for tilskuddene filmen kan motta.

Departementet foreslår at endringen trer i kraft fra årsskiftet, slik at alle kinofilmer som får et av de aktuelle tilskuddene etter denne dato, omfattes av kravet til obligatorisk teksting.

Forskriftsteknisk kan endringen gjennomføres på to måter:

  1. Som et generelt vilkår i kap. 1, konkret i form av et nytt fjerde ledd i § 1-6:
    ”For å motta tilskudd til produksjon av kinofilm etter §§ 2-1, 2-2 og 2-3, etterhåndstilskudd etter § 2-5 og 2-6 og lanseringstilskudd etter § 4-1, skal alle digitale eksemplarer av produksjonen, tekstes for hørselshemmede”
     
  2. Som spesielle vilkår knyttet til reguleringen av de enkelte tilskuddsordningene, konkret ved å ta inn følgende som nytt ledd i §§ 2-1, 2-2, 2-3, 2-5, 2-6 og 4-1:
    ”[Det aktuelle tilskuddet] gis på betingelse av at alle digitale eksemplarer av produksjonen, tekstes for hørselshemmede”

 

Departementet ber også om synspunkter på de to alternative reguleringsforslagene.


Med hilsen


Nina Økland e.f.
ekspedisjonssjef

 

Ellen S. Tauland
avdelingsdirektør

 

 

Vedlegg (liste over høringsinstansene)

Høringsinstanser:

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Film & Kino

Filmreg

Finansdepartementet

Hørselshemmedes landsforbund

Hørselshemmedes landsforbunds ungdom

Norsk filmforbund

Norsk filminstitutt

Norsk skuespillerforbund

Norske dramatikeres forbund

Norske film- og TV-produsenters forening

Norske Filmbyråers Forening

Norske Filmregissører

Til toppen