Høring - utkast til endringer i forskrift om reduksjon av uførepensjon fra lovfestet offentlig tjenestepensjonsordning på grunn av inntekt og om etteroppgjør

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring utkast til endringer i forskrift 26. november 2014 nr. 1467 om reduksjon av uførepensjon fra lovfestet offentlig tjeneste­pensjons­ordning på grunn av inntekt og om etteroppgjør.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.06.2016

Vår ref.: 16/996

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring utkast til endringer i forskrift 26. november 2014 nr. 1467 om reduksjon av uførepensjon fra lovfestet offentlig tjeneste­pensjons­ordning på grunn av inntekt og om etteroppgjør.

I forbindelse med at uførepensjon fra folketrygden ble lagt om til uføretrygd fra 1. januar 2015 ble det også iverksatt ny uførepensjonsordning i offentlig tjeneste­pensjon (netto-ordning). Det ble i blant annet lov om Statens pensjonskasse også gitt nye regler om reduksjon av uførepensjon på grunn av arbeidsinntekt og om etteroppgjør. Utfyllende regler om dette er gitt i nevnte forskrift. Reglene om uførepensjon fra offentlig tjenestepensjon, herunder inntektsprøvingsreglene, ble i forbindelse med uførereformen i større grad enn tidligere harmonisert med folketrygdens regler.

Forslagene til forskriftsendringer som nå sendes på høring, har i hovedsak sin bakgrunn i innspill fra tjenestepensjonsleverandørene om en harmonisering også av de utfyllende reglene på dette området, særlig når det gjelder etteroppgjøret, se punkt 3.1.1, 3.2, 3.3 og 3.4. Forslaget i punkt 3.1.2 vil i likhet med punkt 3.1.1 innebære at det i visse tilfeller kan gjøres unntak fra bestemmelsen om at uførepensjon ikke utbetales hvis arbeidsinntekten overstiger 80 prosent av samlet inntekt før uførhet ("80 prosent-regelen"). I punkt 3.5 omtales et forslag om håndtering av feriepenger, etter et felles innspill fra Statens pensjonskasse og Kommunal Landspensjons­kasse.  

Departementet ber om at høringsinstansene vurderer om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende. 

Høringsfristen er tirsdag 14. juni 2016.

Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet  «Send inn høringssvar» nedenfor.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss.

 

Med hilsen

Tomas Berg (e.f.)
ekspedisjonssjef 

Simen Fremmergård
avdelingsdirektør

Finansdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Finanstilsynet

Statens pensjonskasse

Statistisk sentralbyrå

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Den norske aktuarforening

Fagforbundet

Finans Norge

Forsvarets seniorforbund

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Gabler AS

Kommunal Landspensjonskasse

KS

KS Bedrift

Landslaget for offentlige pensjonister

Landsorganisasjonen i Norge

LO-Kommune

LO-stat

Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon

Norsk Pensjon AS

Næringslivets Hovedorganisasjon

Oslo kommune

Oslo Pensjonsforsikring AS

Pensjonistforbundet

Pensjonskasseforeningen

Pensjonskontoret

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

Seniorenes fellesorganisasjon

Seniorsaken

Senter for seniorpolitikk

Statens Seniorråd

Uføres Landsorganisasjon

UNIO

Virke

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund