Høring - utkast til forskrift om endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning

Kunnskapsdepartementet foreslår en hjemmel til å igangsette og gjennomføre en prøveordning med generell studiekompetanse som opptakskrav til fagskoler innenfor fagområdene ”kunst, kultur, design og håndverk” og ”media og kommunikasjon”. Prøveordningen gjelder for skoler med NOKUT-godkjente fagskoleutdanninger innen de nevnte fagområdene.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.02.2012


Kunnskapsdepartementet foreslår en hjemmel til å igangsette og gjennomføre en prøveordning med generell studiekompetanse som opptakskrav til fagskoler innenfor fagområdene ”kunst, kultur, design og håndverk” og ”media og kommunikasjon”. Prøveordningen gjelder for skoler med NOKUT-godkjente fagskoleutdanninger innen de nevnte fagområdene.
(22.12.2011)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

Høringsnotat om utkast til endringer i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (PDF-fil)


Høringsbrevet og -notatet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.


 

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Kunnskapsdepartementet fastsatte 15. februar 2012 Forskrift om endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning. Endringsforskriften er publisert på Lovdata.

 

Vår ref.: 201102594

Høringsnotat om utkast til endringer i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endring i forskrift 1. februar 2010 nr. 96 om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (NOKUT-forskriften) på høring. Kunnskapsdepartementet foreslår her en hjemmel til å igangsette og gjennomføre en prøveordning med generell studiekompetanse som opptakskrav til fagskoler innenfor fagområdene ”kunst, kultur, design og håndverk” og ”media og kommunikasjon”. Prøveordningen gjelder for skoler med NOKUT-godkjente fagskoleutdanninger innen de nevnte fagområdene.

Høringsfristen er satt til i overkant av 7 uker, jf. Utredningsinstruksen § 5.2.
Vi ber om at eventuelle høringsuttalelser sendes elektronisk til postmottak@kd.dep.no innen 10. februar 2012.

Bakgrunn for forslaget
Det norske utdanningssystemet preges av å være helhetlig oppbygd og fleksibelt sammenlignet med andre land. Det er likevel slik at elevenes valg av studieretning i videregående opplæring (vgo) i stor grad bestemmer hvilke muligheter de har til videre utdanning. For eksempel kvalifiserer generell studiekompetanse til høyere utdanning, men ikke til enkelte fagskoleutdanninger. I dette tilfellet må søkerne ha fagbrev fra vgo innen fagområdet, eller at opptak gjøres på grunnlag av realkompetanse etter en individuell vurdering. For å fortsette arbeidet med å gi alle reelle muligheter til livslang læring, ønsker departementet å etablere en prøveordning som gjør det enda mer fleksibelt å påbegynne fagskoleutdanning. Prøveordningen, med generell studiekompetanse som opptakskrav, foreslås å gjelde innenfor fagområdene ”kunst, kultur, design og håndverk” og ”media og kommunikasjon”.

Departementet legger til grunn med dette forslaget at fagskoleutdanning faglig sett ligger på nivå over videregående nivå, slik fagskoleloven krever. Prøveordningen vil gi flere grupper mulighet til å ta fagskoleutdanning innen de nevnte fagområdene, og kan derfor øke kompetansen i arbeidslivet.

Dagens rettstilstand
Fagskoleloven er upresis når det gjelder kravet om at for opptak til enkelte fagskoleutdanninger, kreves det fagbrev fra videregående skole innenfor samme utdanningsområde. I merknadene til kapittel 5 i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning, står det imidlertid:
”Fag i utdanningstilbud som er en påbygning på tilsvarende fag fra de studieretningene/ utdanningsprogram i videregående opplæring som kreves for opptak, skal imidlertid bygge på disse fagene og ligge på et høyere nivå. Utdanninger i fag/fagområde som på videregående opplæringsnivå ender med fag- eller svennebrev eller yrkeskompetanse, skal på fagskolenivå bygge på fag- eller svennebrevet, yrkeskompetansen eller tilsvarende realkompetanse. Fagskoleutdanninger som ikke bygger på, eller er en videreføring av, studieretning/utdanningsprogram i videregående opplæring (utdanninger innen fagområder som ikke er i videregående opplæring) skal i sitt opplegg og gjennomføring bygge på den generelle kompetanse og modenheten disse studentene har fra videregående opplæring.”

Det er NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) som godkjenner fagskoleutdanninger, jf. § 2 i fagskoleloven av 20. juni 2003 nr. 56. Vurdering av fagskolenes opptaksreglement og planen for utdanningstilbudet er en del av godkjenningsprosedyren.

Innholdet i prøveordningen
Departementet foreslår å innføre en hjemmel i nevnte forskrift som blant annet gir anledning for departementet til å igangsette og gjennomføre en prøveordning slik at fagskoler, som skal søke NOKUT om godkjenning for nevnte fagskoletilbud på prøveordningen, skal kunne ta opp studenter til studier med bakgrunn i fullført generell studiekompetanse. Prøveordningen gjelder for skoler med allerede NOKUT-godkjente fagskoleutdanninger innen de nevnte fagområdene på prøveordningen. Disse fagskolene må på lik linje med de som ikke er omfattet av prøveordningen, og etter det samme regelverket for øvrig, søke NOKUT om godkjenning av fagskoletilbud innen NOKUTs neste søknadsfrist som er 15. februar 2012.

Departementet foreslår også en hjemmel i forskriften som gir departementet myndighet til å fastsette nærmere retningslinjer for prøveordningen. Dette vil kunne være tidsbegrensning for ordningen, at andre fagområder skal omfattes av prøveordningen etc.

Departementet vil allerede under denne høringsrunden legge til rette for et informasjonsopplegg for søkere på prøveordningen.
Departementet legger til grunn at NOKUT, på nåværende tidspunkt, ikke behøver å endre sin forskrift og retningslinjer i tråd med prøveordningens innhold.


Med hilsen

 

Toril Johansson (e.f.)
ekspedisjonssjef

Anne Grøholt
avdelingsdirektør


Utkast til forskrift om endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning

Fastsatt av Kunnskapsdepartementet X med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-1.

I
I forskrift 1. februar 2010 nr. 96 om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere
utdanning og fagskoleutdanning gjøres følgende endring:

Ny § 1-11 skal lyde:

Departementet kan gjøre unntak fra bestemmelsene i forskriften i forbindelse med prøveordninger for tilbyder av fagskoleutdanning, og fastsette retningslinjer for disse.

II
Forskriften trer i kraft straks.

Berørte departementer (JD, NHD, FIN, HOD, KRD, KUD og FAD)
Universiteter og høyskoler (statlige og private)
Politihøgskolen
Forsvarets høgskole
Universitets- og høgskolerådet
Nettverk for private høyskoler
Fagskoler
Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
Forum for fagskoler
Kristne Friskoler forbund
Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning - NFF
Skolenes landsforbund
Sosialistisk opplysningsforbund
Steinerskoleforbundet i Norge
Voksenopplæringsforbundet - Vofo
Forskerforbundet
Stipendiatorganisasjonene i Norge – SiN
Studentorganisasjonene (Norsk studentorganisasjon, ANSA og fagskolestudentorganisasjonen)
Folkehøgskolerådet
Forum for fylkesutdanningssjefer -FFU
Nasjonalt fagskoleråd
Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i sosial- og helsefag - NUFHS
Nasjonalt utvalg for tekniske fagskoler - NUTF
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen - NOKUT
Norges forskningsråd
Norgesuniversitetet
Norsk kulturskoleråd
Rådet for fylkeskommunale fagskoler
Samarbeidsrådet for fagskoleutdanning
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring - SRY
Samordna opptak
Samskipnadsrådet
Senter for internasjonalisering av høyere utdanning – SIU
Statens lånekasse for utdanning
Studentsamskipnadene
Utdanning.no
Utdanningsdirektoratet
Vox
Datatilsynet
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Riksrevisjonen
Sametinget
Sosial- og helsedirektoratet
Statistisk sentralbyrå - SSB
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Fellesorganisasjonene for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon - HSH
KS - kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Landsorganisasjonen i Norge - LO
Musikernes fellesorganisasjon
Norsk Presseforbund
Norsk Skolelederforbund
Norsk Tjenestemannslag - NTL
Næringslivets Hovedorganisasjon - NHO
Parat
Siviløkonomene
STAFO
Teknisk-naturvitenskapelig forening - Tekna
Unio
Universitets- og Høyskoleutdannedes Forbund
Utdanningsforbundet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - YS
NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning

 

Til toppen