Høring - Utkast til forskrift om forvalter

Fornyings- og administrasjonsdepartementet sender ut forslag til forskrift om forvalter, med høringsfrist 15. september 2007. Bestemmelsen gir Konkurransetilsynet eksplisitt adgang til å oppneve en forvalter til å bistå ved gjennomføringen av vedtak om inngrep mot foretakssammenslutninger. Formålet med forskriften er at denne skal gi en generell regulering av de viktigste spørsmålene som oppstår ved bruk av forvalter.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.09.2007

 • Utkast til forskrift om forvalter (rtf) | Dokumentet i PDF-format
 • Utkast til forskrift om forvalter - merknader til bestemmelser (rft) | Dokumentet i PDF-format
 •   

  Noter:

  *  Lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger. Loven er endret ved Lov 17. desember 2004 nr. 100 om endringer i EØS-konkurranseloven og konkurranseloven
  **  Commission Notice on remedies acceptable under Council Regulation (EEC) No 4064/89 and under Commission Regulation (EC) No 447/98, EFT 2001/C 68/03, Standard Model for Divestiture Commitments, Standard Trustee Mandate og Best Practice Guidelines.
  ***   Jf. Konkurranselovutvalgets diskusjon på side 111 i NOU 2003:  12 om dette kunne anses som uforholdsmessig tyngende.