Høring - Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon

Utkastet som nå sendes på høring er en revidering av tidligere rammeplan for treårig revisorutdanning. Forslag til ny rammeplan er noe mer detaljert enn gjeldende rammeplan, men den er fortsatt en kort og overordnet rammeplan. De viktigste endringene er at utdanningen nå beskrives ved hjelp av læringsutbytte, dvs det samlede læringsutbytte en kandidat skal ha ved endt utdanning, hvilke emnegrupper utdanningen består av og bl.a. at det utrykkes klarere at det skal legges til rette for internasjonal mobilitet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.04.2012

Utkastet som nå sendes på høring er en revidering av tidligere rammeplan for treårig revisorutdanning. Forslag til ny rammeplan er noe mer detaljert enn gjeldende rammeplan, men den er fortsatt en kort og overordnet  rammeplan. De viktigste endringene er at utdanningen nå beskrives ved hjelp av læringsutbytte, dvs det samlede læringsutbytte en kandidat skal ha ved endt utdanning, hvilke emnegrupper utdanningen består av og bl.a. at det utrykkes klarere at det skal legges til rette for internasjonal mobilitet.
(19.12.2011)Dokumentene i saken (i PDF-format):

 

Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

Høringsnotat - Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon (PDF-fil)


Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.

For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Kunnskapsdepartementet fastsatte 27. juni 2012 Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon. Forskriften er publisert på Lovdata. Se også departementets rundskriv F-03-12 (lenke i høyre meny) for nærmere omtale av forskriftens bestemmelser.