Høring - utkast til forskrift om unntak fra konkurranseloven for samarbeid mellom visse grupper privatpraktiserende leger, psykologer og fysioterapeuter

Fornyings- og administrasjonsdepartementet har sendt utkast til forskrift om unntak fra konkurranseloven for samarbeid mellom visse grupper privatpraktiserende leger, psykologer og fysioterapeuter på høring. Utkastet tilsvarer det gjeldende unntak.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.05.2009

Vår ref.: 200900133

Fornyings- og administrasjonsdepartementet ber adressatene om eventuelle merknader til et vedlagt utkast til forskrift om unntak fra konkurranseloven for samarbeid mv. mellom visse grupper privatpraktiserende leger, psykologer og fysioterapeuter. Utkastet tilsvarer det gjeldende unntak.

Bakgrunn
For å avgrense anvendelsen av konkurranseloven mot avtaler om levering av helsetjenester som inngås mellom staten, de regionale helseforetakene og KS på den ene siden, og Den norske legeforening, Norsk Psykologforening og Norsk Fysioterapeutforbund på den andre side, ble det gitt nærmere forskrifter ved kgl.res. av 25. juni 2004. Virketiden for forskriften ble satt til 5 år.

Ved brev av 15. januar 2009 har Helse- og omsorgsdepartementet, som forvalter statens partsstilling i de aktuelle avtalene, bedt om at unntaket fornyes.

Konkurransetilsynets vurdering
Ved brev av 23. januar 2009 forela Fornyings- og administrasjonsdepartementet saken for Konkurransetilsynet, som har gitt sin vurdering i brev av 2. mars 2009. Konkurransetilsynet framholder at samarbeid det her er tale om normalt vil være konkurranseskadelig og at det rammes av forbudet om konkurransebegrensende samarbeid i konkurranseloven § 10 første ledd. Konkurransetilsynet kan heller ikke se at slik felles opptreden, gjennom denne type forhandlinger og avtaler som fastsetter bindende vilkår og priser, kan falle inn under unntaksbestemmelsen i § 10 tredje ledd.

Et unntak fra konkurranseloven § 10 anses således som nødvendig dersom dagens ordning skal opprettholdes. Det antas også at det er hensiktsmessig at det også gjøres unntak fra § 11 for å unngå uklarhet.

Sist unntaket ble gitt var det en forutsetning at en eventuell forlengelse fordret en gjennomgang av det helsepolitiske behovet for forhandlingsordningen som begrunner unntaket. En slik gjennomgang er imidlertid ikke gjennomført. Konkurransetilsynet foreslår et unntak som gjelder ut 2010, slik at det kan gjennomføres en ny vurdering av behovet for unntaket.
 
Departementets vurdering
Fornyings- og administrasjonsdepartementet legger til grunn at det må gis unntak fra konkurranseloven dersom det skal kunne inngås nye avtaler mellom staten og organisasjonene etter dagens mønster.

En betydelig del av den private helsetjenesten som drives av leger, psykologer og fysioterapeuter med basis i avtaler med det offentlige, finansieres over offentlige budsjetter. Av legenes, psykologenes og fysioterapeutenes samlede omsetning fra den offentlig støttede virksomheten dekkes den største delen av offentlige tilskudd, resten av egenandeler.

Gjennom avtale- og forhandlingsordningene fastsetter partene bl.a. basisgodtgjørelse/driftstilskudd og honorartakstene for de respektive gruppene. Folketrygdens refusjoner fastsettes ensidig av staten. Pasientenes egenbetaling er således forskjellen mellom de statlige fastsatte refusjonstakstene og de avtalte honorartakstene. Avtale- og forhandlingsordningen er derfor innenfor dagens system viktig for å gjennomføre egenbetalingspolitikken. Ordningen er et sentralt element i gjennomføringen og styringen av helsepolitikken.

Staten og kommunene er unntatt fra konkurransereglene så lenge virksomheten følger av lovpålagte oppgaver. Det er bl.a. på denne bakgrunn vektlagt at yrkesutøverne, som for det aktuelle området henter sine inntekter i størstedelen fra det offentlige, skal ha medinnflytelse gjennom forhandlinger og avtaler når det gjelder godtgjørelse og betingelser for øvrig. Alternativet til avtaleregulering er ensidig prisregulering fra det offentliges side. Dette blir imidlertid vurdert som en dårligere ordning enn avtalemodellen.

De eksisterende avtalene inneholder en del forhold som det senere kan bli aktuelt å vurdere nærmere, for eksempel særlige krav til nyetablerere ved inntreden hvor noen trer ut av etablert praksis. Eventuelle behov for å justere sider ved ordningene kan enten foretas gjennom en senere innskrenkning i unntaket, eller ved at det forhandles om endringer i eksisterende ordninger.

Dagens ordning gir unntak for forhold som forhandles med det offentlige. Det er ikke begrensninger i unntaket ut over dette. Det vedlagte utkast tar sikte på å videreføre unntaket i sin helhet. Unntaket er godt kjent for dem det angår og forslaget til fornyelse endrer ikke økonomiske eller administrative forhold.

Vi ber om merknader til utkast til forskrift innen 13. mai 2009.


Med hilsen

 

Jan A. Halvorsen (e.f.)
ekspedisjonssjef
Gunnar Birkelund
prosjektleder

Vedlegg:

Helse- og omsorgsdepartementet
Finansdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Barne- og likestillingsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Den norske legeforening
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Psykologforening
Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund
Norsk Manuellterapeutforening
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Konkurransetilsynet
Forbrukerrådet

 

Til toppen