Høring - utkast til forskriftsendringer i lys av endringer i foretakspensjonsloven mfl.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.05.2011

Vår ref.: 10/1904 TMe

Høring - utkast til forskriftsendringer i lys av endringer i foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven, lov om obligatorisk tjenestepensjon og lov om individuell pensjonsordning

Stortinget vedtok 14. desember 2010 lov om endringer i foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven, lov om individuell pensjonsordning mv., etter forslag fremlagt i Prop. 6 L (2010-2011) som bygger på Banklovkommisjonens utredning nr. 23 (NOU 2010: 6). Finansdepartementet ba i brev 16. desember 2010 om at Finanstilsynet vurderte behov for forskriftsendringer, og i tilfelle utarbeidet utkast til høringsnotat og utkast til forskriftsendringer, som følge av Stortingets lovvedtak.

Finanstilsynets vurderinger fremgår av vedlagte brev 11. mars 2011. Vedlagt er også utkast til konkrete forskriftsendringer.

Departementet ber om høringsinstansenes merknader innen 15. mai 2011.


Med hilsen


Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef
                                                                          Åse Natvig
                                                                          underdirektørVedlegg

 


 

Høringsinstanser

Akademikerne
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Forbrukerrådet
HSH
Landsorganisasjonen i Norge
Næringslivets Hovedorganisasjon
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Til toppen