Høring - Utkast til lov om endringer i jernbaneloven bl.a. som følge av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/34/EU av 21. november 2012 om etablering av et felles europeisk jernbaneområde

Samferdselsdepartementet har sendt på høring et utkast til lov om endringer i jernbaneloven. Høringsfristen er 5. mars 2014.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.03.2014

Vår ref.: 12/2084

Vedlagt følger høringsnotat med forslag til endringer i jernbaneloven. Høringsnotatet har sin bakgrunn i Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/34/EU av 21. november 2012 om etablering av et felles europeisk jernbaneområde som ble publisert i Official Journal (OJ) 14. desember 2012 med ikrafttredelse 15. desember 2012. Direktivet skal være implemen- tert i EU innen 16. juni 2015. En uoffisiell oversettelse av direktivet følger vedlagt.

I høringsnotatet legger departementet frem forslag til endringer i jernbaneloven som muliggjør en fullstendig implementering av direktivet i norsk rett. Dette omfatter forslag til:

- Ny § 5a om serviceanlegg

- Presisering av § 8 om tilgang til det nasjonale jernbanenettet

- Ny § 11b om tilsynsmyndigheten som markedsovervåkingsorgan.

I tillegg foreslår departementet visse andre presiseringer og endringer i jernbaneloven som det gjennom praktisering av loven har vist seg behov for. Disse omfatter:

-          Endringer i rusbestemmelsene i § 3a og § 3c

-          Hjemmel for å gi forskrifter om sertifiseringsordninger for enhet med ansvar for vedlikehold av rullende materiell mv. i ny § 5b

-          Forskriftshjemmel for å regulere terrorberedskap/sikring i ny § 6a 

-          Klargjøring av § 10 om byggegrenser langs jernbanen

-          Endringer i § 11 om gjensidig utveksling av taushetsbelagte opplysninger mellom nasjonale myndigheter.

 

Det foreslås også en endring i jernbaneundersøkelsesloven som omfatter taushetsplikt for enhver som utfører tjeneste eller arbeid for den som driver jernbanevirksomhet knyttet til undersøkelser og rapportering av hendelser og ulykker etter loven i ny § 8a.

Vi ber høringsinstansene merke seg at direktivet fastsetter at markedsovervåkingsorganet skal ha en selvstendig rolle, og at avgjørelsene truffet av markedsovervåkingsorganet ikke kan påklages. For å ivareta rettsikkerheten for eventuelle parter som berøres av markedsover- våkingsorganet vedtak, foreslår departementet at domstolene skal kunne prøve alle sider av saken.

For øvrig ber vi høringsinstansene komme med eventuelle innspill til de økonomiske og administrative konsekvenser som er skissert i lovforslagene.

Eventuelle merknader til forslaget må sendes Samferdselsdepartementet innen 5. mars 2014. Vi ber høringsinstansene forelegge saken i nødvendig utstrekning for sine underliggende virksomheter, etater o.l.

Andre som ønsker å avgi uttalelser har også anledning til det i forbindelse med at saken legges ut på departementets hjemmeside.

 

Med hilsen                                                                        

Cecilie Taule Fjordbakk (e.f.)                   Berit Fallan

avdelingsdirektør                                    underdirektør

 

Les høringsbrevet (pdf)

Disse er invitert til å avgi høringsuttalelse:

Departementene

ABB Eiendom
Akademikerne
Akershusmuseet (Urskog-Hølandsbanen)
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Baneservice AS
Bergen Elektriske Sporvei
Bergen kommune
Boreal Transport Bane AS (Gråkallbanen)
Borregaard AS
Bybanen AS
CargoLink AS
CargoNet AS
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Fjord1 Partner AS
Flytoget AS
Green Cargo AB
Grenland Rail AS
Harald  A. Møller AS
Hector Rail AB
Hellik Teigen AS
Jernbaneverket
Konkurransetilsynet
Kunstnerdalen Kulturmuseum, avd. Stiftelsen Krøderbanen,
Landsorganisasjonen i Norge
Larvik Havn KF
LKAB Malmtrafikk AS
LKAB Malmtrafikk AB
MiTrans AS Hamar
Museene i Sør-Trøndelag AS (Thamshavnbanen)
Museumsbanerådet
Narvik Havn KF
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Norcem AS
Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon
Norsk Bergverksmuseum
Norsk Jernbaneforbund
Norsk Jernbaneklubb - Gamle Vossebanen
Norsk Jernbaneklubb - Krøderbanen
Norsk Jernbanemuseum, Jernbaneverket
Norsk lokomotivmannsforbund
Norske Skogindustrier AS
NSB AS
NSB Gjøvikbanen AS
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Havn KF
Oslo kommune - Samferdselsetaten
Oslo T-banedrift AS
Oslotrikken AS
Politiets sikkerhetstjeneste
Ruter AS
SJ AB
Smurfit Norpapp AS
Statens jernbanetilsyn
Stiftelsen Rjukanbanen
Sydvaranger Malmtransport AS
Transportbedriftenes landsforening
Transportbrukernes Fellesorganisasjon
Trondheim kommune
TX Logistik AB
Tågåkeriet i Bergslagen AB
Vegdirektoratet
Vest-Agder-museet IKS
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 Til toppen