Høring - Utkast til lov om endringer i jernbaneloven bl.a. som følge av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/34/EU av 21. november 2012 om etablering av et felles europeisk jernbaneområde

Samferdselsdepartementet har sendt på høring et utkast til lov om endringer i jernbaneloven. Høringsfristen er 5. mars 2014.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.03.2014