Høring - Utkast til Norges femte og sjette rapport til FNs barnekomité

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette utkast til Norges femte og sjette rapport til FNs barnekomité på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.08.2016

Vår ref.: 15/338

Utkast til Norges femte og sjette rapport til FNs barnekomité

Norske myndigheter har forpliktet seg til å rapportere på gjennomføringen av FNs konvensjon om barns rettigheter.

FNs barnekomité har besluttet at Norges femte og sjette rapport skal levers innen 6. oktober 2016. Komitéen har også gitt nye retningslinjer for rapporteringen. For nærmere informasjon om retningslinjer for rapporteringen kan dere lese mer her. Retningslinjene tilsier at rapporten ikke skal overstige 21 200 ord, tilsvarende ca. 50 sider.

Perioden det skal rapporteres for er fra eksamineringen etter fjerde rapportering i januar 2010 og fram til oktober 2016. Ordbegrensningen har gjort at denne rapporten blir mer overordnet enn de forrige rapporteringene.

Det er Barne- og likestillingsdepartementet som har ansvaret for å koordinere arbeidet med Norges rapport. Vi inviterer med dette til å komme med innspill til rapportutkastet.

Vedlagt følger utkast til Norges femte og sjette rapport til FNs barnekomité. Utkastet er basert på bidrag fra berørte fagdepartement. I tillegg har vi mottatt innspill fra atører i sivilt samfunn på innspillsmøte som ble avholdt 28. oktober 2015.

Rapporteringen er todelt og består av:

  1. Den nasjonale rapporten
  2. Grunnlagsdokument (Common Core Document) som gir generell informasjon om Norge (Dokumentet er fra 2013 og koordineres av Utenriksdepartementet)

 

I tillegg vil det som ved tidligere rapporteringer følge med et statistikkvedlegg med tall som barnekomitéen har etterspurt.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utarbeider på oppdrag fra departementet en barnerapport som synliggjør barn og unges stemmer. Barnerapporten vil også følge som vedlegg i rapporteringen ved oversendelse til FNs barnekomité.

Fristen for innspill er satt til 10. august 2016. Innspill på rapportutkast skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send høringssvar" (grønn knapp) på departementets hjemmeside.

Alle innspill vil bli lest og vurdert, men departementene vil stå fritt til å bestemme om og hvordan innspillene skal innarbeides i rapporten.

Aktører som ikke er nevnt på listen kan også gi innspill.

 

Med hilsen                                                                       

 

Inge Ovesen (e.f.)

ekspedisjonssjef

                                                Eli Grut

                                                avdelingsdirektør

 

                                                                                         

 

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur.

 

Offentlige institusjoner

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Barneombudet

Forbrukerombudet

Fylkesmennene

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

Sametinget

Sivilombudsmannen (SOM)

Statistisk sentralbyrå

Utdanningsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Organisasjoner

Aleneforeldreforeningen (AFFO)

Amnesty International Norge

Antirasistisk Senter

Barn av rusmisbrukere – BAR

Dixie Ressurssenter for voldtatte

Forandringsfabrikken

Forum for Barnekonvensjonen

Advokatfirmaet Thea W. Totland

Advokatforeningen

Barnesykepleierforbundet (NSF)

Barnevakten

Fellesorganisasjonen (FO)

Fellesskap mot seksuelle overgrep/FMSO

FN-sambandet

Foreningen 2 Foreldre

Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI)

For Fangers Pårørende (FFP)

Foreningen for hjertesyke barn (FFHB)

FORUT

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Hjelpekilden

JA til lindrende enhet og omsorg for barn (JLOB)

Kirkens Bymisjon

Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB)

Landsgruppen av helsesøstre NSF

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

NOAS

Norges Juristforbund

Norsk Barnelegeforening

Norsk Folkehjelp

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)

Norsk Fosterhjemsforening

Norsk psykologforenings Menneskerettighetsutvalg (NPF)

Norske Samers Riksforbund (NSR)

Norwegian Centre for Child Research, NTNU

Plan Norge

Press

Press/Redd Barna Studentlag

Redd Barna

Senter mot Seksuelle overgrep i Telemark

Skeiv Ungdom

SOS Children’s Villages Norway

Støttesenter mot incest Oslo

UngOrg

UNICEF

Utdanningsforbundet

Vergeforeningen

Voksne for barn

Ungdom og Fritid

Frelsesarmeen

Frelsesarmeen barn og unge

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)

Human-Etisk forbund

Innvandrernes landsorganisasjon

Islamsk råd Norge

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Jushjelpa i Midt-Norge

Juss-Buss – Juss-studentenes rettsinformasjon

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

KFUK-KFUM

Kirkens bymisjon Oslo

Kirkens bymisjon Bergen

Krisesentersekretariatet

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH)

Landsorganisasjonen for romanifolket

Mental helse ungdom

Norges Røde Kors

Norsk forbund for funksjonshemmede (NFU)

Organisasjonen voksne for barn

Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

Reform – ressurssenter for menn

Ressurssenter for flyktninge- og innvandrerkvinner (MiRA-senteret)

Rettshjelpskontoret i Indre Finnmark

Røde Kors Ungdom

Skeiv Ungdom

Stiftelsen barnas rettigheter (BARNAS)

Stiftelsen Kirkens familievern

Stiftelsen Rettferd for taperne

Stine Sofies stiftelse

Taternes landsforening

Unge funksjonshemmede

Undervisnings- og forskningsinstitusjoner

Atferdssenteret – Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis

Institutt for samfunnsforskning (ISF)

Nord universitet

Norsk senter for barneforskning (NTNU)

Norsk senter for menneskerettigheter (SMR, UiO)

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Kompetansesenter

Gáldu – Kompetansesenter for urfolks rettigheter

KUN senter for kunnskap og likestilling

Yrkes- og arbeidslivsorganisasjoner

Den norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Elevorganisasjonen

Fellesorganisasjonen (FO)

Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (UNIO)

Kommunesektorens organisasjon (KS)

Landsorganisasjonen (LO)

Norges Juristforbund

Norsk psykologforening

Utdanningsforbundet