Høring - Utkast til ny jernbaneforskrift, ny forskrift om sikkerhet og tekniske forhold ved jernbanen og endringer i forskrift om gjennomføring av kollektivtransportforordningen

Samferdselsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrifter som del av arbeidet med å forberede gjennomføringen av EUs fjerde jernbanepakke i norsk rett: Ny jernbaneforskrift, ny forskrift om sikkerhet og tekniske forhold ved jernbanen og endringer i forskrift om gjennomføring av kollektivtransportforordningen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.09.2020

Vår ref.: 20/1392

Høring - Utkast til ny jernbaneforskrift, ny forskrift om sikkerhet og tekniske forhold ved jernbanen og endringer i forskrift om gjennomføring av kollektivtransportforordningen

Samferdselsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrifter som del av arbeidet med å forberede gjennomføringen av EUs fjerde jernbanepakke i norsk rett:

- Ny jernbaneforskrift

- Ny forskrift om sikkerhet og tekniske forhold ved jernbanen

- Endringer i forskrift om gjennomføring av kollektivtransportforordningen

De foreslåtte endringene er nærmere beskrevet i vedlagte høringsnotat. Departementet gjør spesielt oppmerksom på at enkelte av endringene i kollektivtransportforordningen også gjelder ved kompensasjon for offentlig tjeneste innen veitransport, herunder fylkeskommunenes kjøp av kollektivtransporttjenester der de er vedkommende myndighet etter kollektivtransportforordningen. Disse endringene fremgår av høringsnotatet.

Høringsdokumentene er tilgjengelige på denne nettsiden. Også interesserte som ikke fremgår av høringslisten oppfordres til å komme med innspill.

Vi ber om at høringssvar blir sendt elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringssvar (funksjonen "Send inn høringssvar" på denne nettsiden). Ved særskilte behov for innsending på en annen måte, kan høringssvar unntaksvis sendes Samferdselsdepartementet på e-post til postmottak@sd.dep.no, eller alternativt til Samferdselsdepartementets postadresse.

Høringssvar sendes inn elektronisk, og innen 25. september 2020.

 

Med hilsen

Cecilie Taule Fjordbakk (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Erik Syvertsen

underdirektør


Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

Abelia
Agder fylkeskommune
Arbeids- og sosialdepartementet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Bane NOR SF
BLS Rail AB
CargoNet AS
Direktoratet for forvaltning og IKT
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Entur AS
Finansdepartementet
Flytoget AS
For Jernbane
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Go-Ahead Nordic
Green Cargo AB
Grenland Rail AS
Hector Rail AB
Hovedorganisasjonen Virke
IKT Norge
Innlandet fylkeskommune
ITS Norge
Jernbanealliansen
Jernbanedirektoratet
Jernbanevirksomhetenes sikkerhetsforening
Justis- og beredskapsdepartementet
Kollektivtrafikkforeningen
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
LKAB Malmtrafik AB
Mantena AS
Møre og Romsdal fylkeskommune
NHO Logistikk og Transport
NHO Transport
Nordland fylkeskommune
Norges Blindeforbund
Norsk Jernbaneforbund
Norsk Jernbanemuseum
Norsk lokomotivmannsforbund
Norske tog AS
Nærings- og fiskeridepartementet
Pro Train Trafik AB
Regelrådet
Riksadvokaten
Rogaland fylkeskommune
SJ AB Trafiksäkerhet
SJ Norge AS
Statens havarikommisjon for transport
Statens jernbanetilsyn
TM Togdrift AS
Troms og Finnmark fylkeskommune
Trøndelag fylkeskommune
Tågåkeriet i Bergslagen AB
Utenriksdepartementet
Vestfold og Telemark fylkeskommune
Vestland fylkeskommune
Viken fylkeskommune
Vy Gjøvikbanen AS
Vygruppen AS