Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - utkast til regler om gjennomføring av direktiv 2014/50/EU om minstekrav knyttet til supplerende pensjonsordninger for å styrke arbeidstakermobiliteten

Finansdepartementet sender på høring utkast til regler om gjennomføring av direktiv 2014/50/EU om minstekrav knyttet til supplerende pensjonsordninger for å styrke arbeidstakermobiliteten.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 13.04.2018

Vår ref.: 16/1968 IHE

Stortinget har samtykket til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 188/2014 om å innlemme i EØS-avtalen direktiv 2014/50/EU om minstekrav for styrking av arbeidstakermobiliteten mellom medlemsstatene gjennom bedring av opptjening og videreføring av rettighetene til supplerende pensjon. Direktivet krever at nødvendige lover og forskrifter som gjennomfører direktivet, skal være vedtatt innen 21. mai 2018, eller at partene i arbeidslivet gjennom avtale innfører nødvendige bestemmelser.

Direktivet gjelder alle supplerende pensjonsordninger som ikke hører inn under forordning (EF) nr. 883/2004 (sosiale sikringsordninger), og gjelder ikke for lukkede pensjonsordninger. Direktivet gjelder ikke dersom arbeidstaker flytter innenfor samme EØS-land.

Direktivet har som formål å bidra til å fremme arbeidstakermobilitet ved å redusere hindringer for slik mobilitet som enkelte bestemmelser om supplerende pensjonsrettigheter (i arbeidsforhold) kan gi opphav til. Direktivet fastsetter minstekrav knyttet til opptjening og videreføring av supplerende pensjonsrettigheter for arbeidstakere som ved fratreden flytter til annen EØS-stat.

Finansdepartementet ba i brev 28. april 2016 Finanstilsynet om å utarbeide utkast til lovendringer som svarer til regler tilsvarende direktivet. Finanstilsynet oversendte høringsnotat med utkast til lovregler 31. oktober 2017. Dette utkastet sendes nå på høring.

Direktivet inneholder informasjonsregler. I høringsnotatet har Finanstilsynet foreslått nye regler om informasjonsplikt i forsikringsavtaleloven, innskuddspensjonsloven, foretakspensjonsloven, tjenestepensjonsloven og forsikringsvirksomhetsloven. Forslaget innebærer at pensjonsinnretningen og arbeidsgiverforetaket får plikt til å gi informasjon om nærmere angitte forhold, på anmodning fra medlemmer. I tillegg er det foreslått noen mindre endringer i lov om beskyttelse av supplerende pensjonsrettigheter.

Direktivet stiller minstekrav for rett til opptjening av pensjonsrettigheter, og stiller krav til samlet opptjeningstid og minstealder. Etter Finanstilsynets vurdering er de norske reglene i samsvar med direktivets krav. Finanstilsynet har i høringsnotatet punkt 4.2.3.1 vurdert om det er behov for å lovfeste minstekravene til opptjeningsvilkår for tjenestepensjonsordninger som er avtalebaserte, for å sikre at slike ordninger oppfyller direktivforpliktelsene. Departementet viser til vedlagte høringsnotat.

Direktivet oppstiller krav om tilbakebetaling dersom arbeidsforholdet avsluttes før pensjonsrettighetene er sikret. Departementet ber spesielt om høringsinstansenes innspill til vurderingene i høringsnotatet punkt 4.2.3.3 av om tilbakebetalingskravet i direktivet av pensjonsinnskudd til arbeidstaker gjelder for tilleggsinnskudd som er innbetalt av medlemmer i private tjenestepensjonsordninger før opptjeningstiden på ett år er oppfylt, og om det gjelder for innskudd som medlemmer i offentlige tjenestepensjonsordninger har innbetalt til ordningen før opptjeningstiden på tre år er oppfylt.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader innen 13. april 2018. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke «Send inn høringssvar». Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelsene er offentlige etter offentlighetsloven, og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser på Finansdepartementets nettsider.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, å forelegge høringsdokumentene for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Åse Natvig
avdelingsdirektør

Alle departementene
Aksjonærforeningen i Norge
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Coop Norge SA
Datatilsynet
Den norske advokatforening
Den norske aktuarforening
Den norske revisorforening
Econa
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Havtrygd Gjensidig Forsikring
Unio
Hovedorganisasjonen Virke
Kommunalbanken Norge
Konkurransetilsynet
KS
LO
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Nordic Association of Electricity Traders
Norges Bank
Norges Interne Revisorers Forening
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforbund
Norges Rederiforbund
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk Sjøoffiserers Forbund
Norsk Venturekapitalforening
Norsk Øko-Forum
Norske finansanalytikeres forening
Norske forsikringsmegleres forening
Norske Kredittopplysningsbyråers forening
NTL-skatt
NHO
Pensjonskasseforeningen
Personskadeforbundet LTN
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Regnskap Norge
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Sivilombudsmannen
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes forening
Småbedriftsforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Statens pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Storebrand the Nordic Association of Marine Insurers
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirforetakenes forbund
YS
Økokrim
ØkonomiforbundetTil toppen