Høring - Utredning om brede pensjonsordninger

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.09.2009

Vår ref.:

Mottakere i henhold til liste

 

 


       
Deres ref                                      Vår ref                                      Dato
                                                  09/3131 FM MAO                        09.06.2009


 

Høring - Utredning om brede pensjonsordninger


Et utvalg som ble oppnevnt i statsråd 27. juni 2008 avleverte 5. mai 2009 NOU 2009: 13 «Brede pensjonsordninger» til Finansdepartementet.

Utvalget ble oppnevnt for å kartlegge private tjenestepensjonsordninger i Norge og i de øvrige nordiske land, og kartlegge hvordan tjenestepensjonssystemene virker sammen med de offentlige trygdesystemene. Utvalget ble bedt om å skissere og vurdere ulike alternativer for å organisere et system for tjenestepensjonsordninger som fremmer bedre innflytelse for arbeidslivets parter, økt bruk av kjønns- og aldersnøytrale premier, enklere skifte av stilling uten ulempe for pensjonsopptjeningen, og lavere driftskostnader.

I utredningen tilrås det blant annet at en ny type skattefavorisert tjenestepensjonsordning, en hybridmodell, utredes nærmere. Modellen som utvalget skisserer kombinerer elementer fra innskuddspensjon og ytelsespensjon. Utvalget anbefaler at modellen utredes med sikte på innfasing sammen med andre regelverksendringer som skal tilpasse alderspensjon i de private tjenestepensjonsordningene til den nye alderspensjonen i folketrygden.

Utvalget foreslår at de maksimale innskuddssatsene i innskuddspensjonsordninger vurderes nærmere, siden dagens maksimalsatser for arbeidstakere med lang tjenestetid muligens kan medføre uønsket forringelse av pensjonsordningers sjenerøsitet ved omdanning fra ytelsesbasert til innskuddsbasert pensjonsordning. Utvalget tilrår også at det utredes om minstekravet til opphørende alderspensjoners varighet i tjenestepensjonsordninger bør økes, alternativt om det bør oppstilles krav om at alderspensjonen må utbetales fram til en viss alder.

Finansdepartementet vil om kort tid gi Banklovkommisjonen i oppgave å utrede og foreslå nye lovregler som skal tilpasse private tjenestepensjoner til ny alderspensjon i folketrygden og ny AFP-ordning. De forslag og innspill departementet har mottatt fra utvalget – og som knytter seg til tilpasning til ny alderspensjon i folketrygden – vil bli fulgt opp i mandatet til Banklovkommisjonen.

Utvalgets utredning, NOU 2009: 13 «Brede pensjonsordninger», kan hentes fra Finansdepartementets nettsider. Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader til forslagene innen 11. september 2009. Det bes om at høringsmerknader oversendes elektronisk til postmottak@fin.dep.no, i tillegg til ordinær post. Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemsorganisasjoner mv.

 

Med hilsen


Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                       Per Øystein Eikrem
                                                                                       avdelingsdirektør

 

 

Kopi: Kredittilsynet

Høringsinstanser


Alle departementene
Akademikerne
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Banklovkommisjonen
De selvstendige kommunale pensjonskasser
Den Norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Finansforbundet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
HSH
Konkurransetilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillingsombudet
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Bondelag
Norske Pensjonskassers Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Regjeringsadvokaten
Riksrevisjonen
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Statens Pensjonskasse
Unio
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 

Til toppen