Høring - utredning om det strafferettslige diskrimineringsvernet

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring en ekstern utredning om det strafferettslige vernet mot diskriminering. Et forslag er å inkludere kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk som diskrimineringsgrunnlag, slik at blant annet transpersoner får et bedre vern mot diskriminering.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2018

Vår ref.: 18/3765

Høring - utredning om det strafferettslige diskrimineringsvernet      

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring en enkeltpersonsutredning fra Kjetil Mujezinovic Larsen om det strafferettslige vernet mot diskriminering.

Utredningen ble innhentet av Barne- og likestillingsdepartementet i forbindelse med arbeidet med ny felles likestillings- og diskrimineringslov. I henhold til mandatet skulle utredningen redegjøre for gjeldende strafferettslige regler om diskriminering i straffeloven og diskrimineringslovgivningen. Videre skulle utredningen komme med forslag til hvordan det strafferettslige diskrimineringsvernet burde utformes, herunder vurdere hvilke diskrimineringsgrunnlag som bør vernes og om sammenhengen mellom bestemmelsene i straffeloven og diskrimineringslovgivningen er god nok. Mandatet er i sin helhet gjengitt på side 6-7 i utredningen.

Larsens utredning forelå 13. september 2016. En oversikt over utredningens innhold og utforming er gitt på side 8-9. I utredningen foreslås det å tilføye kjønn, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk som relevante diskrimineringsgrunnlag i en rekke strafferettslige bestemmelser, herunder straffeloven § 185 om hatefulle ytringer og § 186 om diskriminering. Det foreslås også å endre alternativet «homofil orientering» til «seksuell orientering». I tillegg foreslår utredningen å gjeninnføre en bestemmelse etter mønster av straffeloven 1902 § 330, som satte straff for den som stifter eller deltar i en forening som er forbudt ved lov, eller som har til formål å begå eller oppmuntre til en handling som kan straffes med fengsel i minst 6 måneder. Det vises til omtalen av forslagene i utredningen.

Da forslaget til felles likestillings- og diskrimineringslov ble fremmet, ble det ikke foreslått endringer i det strafferettslige diskrimineringsvernet utover å videreføre en særregel knyttet til diskrimineringsgrunnlagene etnisitet, religion og livssyn. Denne bestemmelsen er i dag inntatt i likestillings- og diskrimineringsloven § 39.

Det videre lovarbeidet vil bli fulgt opp av Justis- og beredskapsdepartementet i samarbeid med Barne- og likestillingsdepartementet.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på forslagene i utredningen. Frist for å gi høringssvar er 1. november 2018.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og organ som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på www.regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg.

Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Med hilsen

Torunn Salomonsen Holmberg e.f.
fung. avdelingsdirektør

Tage Henningsen
rådgiver

 

Departementene

Høyesterett
Lagmannsrettene
Tingrettene
Domstoladministrasjonen

Riksadvokaten
Statsadvokatembetene

Politidirektoratet
Politidistriktene
Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert kriminalitet (Kripos)
Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet (ØKOKRIM)

Barneombudet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den rettsmedisinske kommisjon
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Diskrimineringsnemnda
Erstatningsnemda for voldsofre
Fylkesmennene
Helsedirektoratet
Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging
Kontoret for voldsoffererstatning
Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll
Kriminalomsorgsdirektoratet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)
Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Sametinget
Sekretariatet for konfliktrådene
Statens barnehus
Statens sivilrettsforvaltning
Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og
        trygghetstjenester (EOS-utvalget)
Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)

Advokatforeningen
Akademikerne
Aksept
Alternativ til Vold
Amnesty International Norge
Antirasistisk senter
Atlas-alliansen
BonjuSámit
Care Norge
Caritas Norge
Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli-hendelsene
Den norske bamseklubben
Den norske Dommerforeningen
Den norske Helsingforskomité
DIXI – ressurssenter i Oslo
Elevorganisasjonen
Fellesrådet for Afrika
Fellesskap mot seksuelle overgrep
Flyktninghjelpen
FN-sambandet i Norge
Forbundet for transpersoner i Norge
Forening for kjønnsforskning i Norge
Frelsesarmeen
FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold
Fritt ord
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
Gáldu – kompetansesenter for urfolks rettigheter
Gatejuristen
Harry Benjamin Ressurssenter
Helseutvalget for bedre homohelse
HivNorge
Hovedorganisasjonen Virke
Human Rights service (HRS)
ICJ-Norge
IKT Norge
Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
Internasjonal helse- og sosialgruppe (IHSG)
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Midt-Norge
Jusshjelpa i Nord-Norge
Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
Kirkens Bymisjon
Krisesentersekretariatet
KUN Senter for kunnskap og likestilling
Kvenlandsforbundet
Kvinnefronten i Norge
Kvinnegruppa Ottar
Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH)
Landsforeningen for voldsofre
Landsforeningen mot seksuelle overgrep
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
Likestilling- og diskrimineringsombudet
Likestilling, Integrering, Mangfold (LIM)
Likestillingssenteret
Mannsforum
Menneskerettsalliansen
MiRA-senteret
Multikulturelt Initiativ- og Ressursnettverk (MiR)
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)
Norges Juristforbund
Norges Juristforbund
Norges Politilederlag
Norges Røde Kors
Norges Handikapforbund
Norges kvinne- og familieforbund
Norges kvinnelobby
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening
Norsk fengsels- og friomsorgsforbund
Norsk forening for kriminalreform – KROM
Norsk Rettsmedisinsk Forening
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk kvinnesaksforening
Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
Norske kveners forbund
Norske kvinnelige akademikere
Norske Kvinners Sanitetsforening
Norske Samers Riksforbund
Nye SOS Rasisme
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)
Oslo Queer
Politiets fellesforbund
Politijuristene
Redd Barna
REFORM ressurssenter for menn
Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn (MiRA)
Rettspolitisk forening
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
Samarbeidsrådet for tros- og livssynsamfunn
Samenes Folkeforbund
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Senter for seksuelt misbrukte menn
Sex og Politikk
Skeiv ungdom for mangfold mot diskriminering
Skeiv verden
SMil Norge
Statsadvokatenes forening
Stensveen Ressurssenter for Transpersoner
Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep
Stiftelsen Rettferd for taperne
Stine Sofies Stiftelse
Stopp Diskrimineringen
Straffedes organisasjon i Norge (SON)
Støttesenter mot Incest og seksuelle overgrep
Støttesenteret for fornærmede i straffesaker
Taternes landsforening
Uføres Landsorganisasjon (ULO)
Unge funksjonshemmede
UNICEF-komiteen i Norge
Utrop
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Åpen kirkegruppe for lesbiske og homofile

Handelshøyskolen BI
Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo
Politihøgskolen
Universitetene