Prop. 66 L (2019–2020)

Endringer i straffeloven mv. (avvergingsplikt, utenomrettslig tvangsekteskap, diskrimineringsvern, skyting mot politiet mv.)

I denne proposisjonen foreslår regjeringen en rekke lovforslag i straffeloven, straffeprosessloven og enkelte andre lover. Proposisjonen følger opp syv anmodningsvedtak fra Stortinget og enkelte handlingsplaner. Den følger også opp utilsiktede konsekvenser ved ikrafttredelsen av straffeloven 2005.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget