Historisk arkiv

Strengere straff for å skyte mot politiet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Strafferammen for å skyte mot politiet foreslås utvidet fra tre til ti år, med en minstestraff på ett år.

– Skyting mot politiet er ikke bare farlig for personene det skytes mot, men innebærer også et angrep på den offentlige interessen i å la politiet utføre sitt samfunnsoppdrag om å bevare offentlig ro og orden på en effektiv måte. Det bør markeres med et eget straffebud med skjerpet strafferamme, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Av tilsvarende grunner foreslås også et straffebud som rammer den som tar et tjenestevåpen fra politiet. En slik handling vil i dag ikke nødvendigvis rammes av andre straffebud.

Det foreslås også endringer som styrker det strafferettslige vernet for alle offentlige tjenestepersoner. Det foreslås blant annet et nytt straffebud om grov vold, grove trusler og grovt skadeverk mot offentlig tjenesteperson, samt vern mot vold, trusler eller skadeverk som gjengjelder en tjenestehandling.

I tillegg foreslås et forsterket vern for brann- og redningspersonell når de yter innsats i oppdrag.