Historisk arkiv

Avvergingsplikt for flere lovbrudd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår at terrorhandlinger og terrorforbund, alvorlig miljøkriminalitet, tvangsekteskap, grov menneskehandel og grov seksuell omgang mv. med barn mellom 14 og 16 år skal omfattes av avvergingsplikten.

Avvergingsplikten innebærer at enhver som vet eller holder det som mest sannsynlig at enkelte alvorlige lovbrudd vil bli begått, må prøve å hindre dem. Unnlater du å avverge, kan du straffes med bot eller fengsel inntil ett år.

– Dette er lovbrudd som enhver burde forsøke å avverge. Det kan forhindre alvorlige hendelser og gi bedre beskyttelse for sårbare grupper, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Det foreslås også å utvide avvergingsplikten for kjønnslemlestelse slik at den gjelder for alle, og ikke bare for enkelte yrkesgrupper. Dette er et tiltak i kampen mot kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll.

Les forslagene i prop. 66 L (2019-2020) Endringer i straffeloven mv.